De Vrije Pers, vrijdag 3 november 1944

D V P no 3 Vrijd i 3 Nov ub r 194 j 2 Baocarot hot b l nf rioko vcrk jrsc ntrum ann o Il urtho i i O Tranl cH i ia SS5r£og I ville wercl n ri D t rus oS v n van oT nTIIIidL 5 nacbt deden meer d n 1000 zware kAi b w een aan ï o Ji sseidorre het adminictratit ve centrun van het £ oer v3bied i oflcnii tos deden een aanval or het spoorwescentrum Oenal rück Over Osnabruck lo pt de veromdiiig van Nederland tot iVdddon üuitblai d Gisteren bombardeerden 1100 z am b plus 900 jg de Leuna weriiè i syn1hetl che oliofabSekln bij il Ilï ® spoorwegen lacementen van BieleCeid en Hheine Boven de Leuna Aerke te iwerscburg ontvvikkelde zich de Tootste luchtslag van de ehele oo lo Meer dan 400 D ds steden op 208 D toestellon werdeS vornioLd b v en 3 ag gingen verloren De RAF boLibordeeraen gisfcereniidddeti olieüabrie e n aon f4v i f toest gin en orloren Boven Nedtwcrden tottJ annvalsvluchten jeinaakt Eergisterornacht bescTioten mosquitrs In Zn i S Roer elied en F Ned Alleen do RA reedb wierp in de r aa a rn 5 A 2 t f P i i o 9eT Liinuat geduxende de thele L aand Oct r a neemt aan dat bij het 7r r lZaS h T fl l estadis in de richting Boedapest Gisteren werd daJn werSr7SOOB Vn V Hone hoofdstad geiosen veroverd In 2 tn a Pnt Jh V onKong gevangen genomen 58 tanks en kanoimaio op 1 de B epn ÏÏ H h A F soiünigc sectoren caat de opmarc zo snel datv iP tiqd hebben om r et iiun vlgt weg te komon of ze te vernielen Óp eer IhllftlL Lor KemGt werd 48 D bruikbare to est veroverd Ten nvan N iJe fcpcU liiil ercorer van de Theiss over een crote breedte van D gezui j MII dSlI NDSi 7r£ n li Li nn nr i ve ove d T TTcTiT Tri 9 ten W van Belgrado werd Mitrovica aan de Saa l Zt At Z d V ® belangrijke D troepenmacht omsingeld Acn deDaxmati che i Ai£ t werd de haven Zagdar veroverd Ten N van Saloniki zijn de 1 Br nog 80 ki verwniderd van het punt waar de R in Bulgarije staan Er v h 7 f 2 d I Italië wordt nu ge ho t v fl i t vliegveld van de stad is voor de kust oorlogSBchapen bombardeerden D stellingen aan de r It VjlIR j1 OOSTEN TTTJ T Hedenmorgen roeg meldde Gen fa o Arthur dat de campgane op K f a Lavtf h b f ï beëindigd De Jap verloreA 3O OOO maïirin het V Lc h 5 r4s® f ®li sen contact met elkaar genaakt Pa a 1 U n t J n s ikt over een uitgestrekt gebied werden 7 c t a i allen gecaan O a werden aangevallen de SaloLions eilanden en schcpexx tl i Borneo 1 Tankschip van 10 000 ton werd in de grond geboord andere larMLirverovcra opma sch n ar Kanda GSriiüNGDE BBIRICHTSN HBRLIJW j Hitler heeft een decreet uitgevaardigd waarbij het di ktoren alleen toegestaan js tüo r ex a oUo gevallen van invaliditi it af te keurea voor aienst aan het front LiJ Nancy is een bataljon D gevarigon genomen dat c tendeels bestond uit maaglijders Tevens hooft Hitler aan de politieke offi eieren m het l ger een grotere macht gegeven Delicten kunnen zij onmiddellijk doorgeven aan de hoc ste instanties zonder te letten op de formules aio in het leger gebruij clijk waren WA£Ji NGTHOTi Roosevelt hoüft gisterenavond een vorkiezingf rode gehouden waarin hij meaedoeld © dat de Ver Staten nooit meer tot het isolationdsmo zouden terugkeren Ook verwachtte hij niot dat de strijd in t Ufopa veor 1 Z t o nJ i sl worden De Am sullen vechten tot zij in Berlijn staan fi£il Churchill en Eden zullen binjiehkort op uitnodiging van Woensdag j l is hier een internationale luchtvaartconferentie goo pond De meningen lopen ster uiteen De Am willen van deze pormanente com missie een adviserend lichaam maken on het initiatief tot exploitatie overlaten aan particulieronr Eng en Can zijn voorstanders van een sterk inter natmaal lichaam dat zelf het luchtverkeer verzorgt LAATSTiü NIEUWST m zw bw bombardeerden gisterenmiddag 5 spoorwegbruggen in W Mi