De Vrije Pers, dinsdag 7 november 1944

L j l l 1 MmpWMMMHl J Jiï 6 U I T G A V IL tjfr A VAN f i NOVEMBER 5Ï SS MAINTIM DHAI ONS VOLKJE rAi OOI STECTOh DE TO KOMST TïtOüW L VQNK PE VRIJE GLDAC HTE DE VRIJK KAT HWHrw VRIJ iNEDERL a D en DE WAAKHEID p i i ii n ii 1 4 lÉ ii j j II ii i i I 1 1 n l i l ii i I AARSCHuVi IN G X 9J tl B E Z E T G ïï 3 I Ê Zia lie onderdak verienen am l tin5 die van huis en tiaard zi 1n verdreven dienen voorzichtig te zijij ea te zw ija en opdac men zichaelTijeg oedertrooiw niet in gevaar biengt ir waad kuiuiea scicht n SPRAK Deze aanmaninji tot oorsiiohtigjtieid woidt gegeven tcidat er zich tussf de vluchtelinfeenj zogenaamde vluchtelingea bevinden die door van l Sli Jpigheid geLruik tu maken groot S T A L I Naar aanleidlaa van t e 27e verjaardag van d © Russ Oct revolutie heeft Stalin voor de Opperste aaa de t Sovjets een belejagr i4k t reden gehouden Het voornaamste punt uit zijn roden was Wij zullen in Dui tsianr h t fRr cistiaóhe beest verslaan in zijn eicen hu n de nabije toekomst zal he b R de ï eger de Sovjet vlag hijsen bovt xi Berli j Het is niet voldoende deze oorlog te wj nnen ij moeten voor Ie agress uvc suaten elke volgende oorlog xuaog6liok maken Verder zeide StaÜi dt i Dtj nu bijna al zijn bond env en hem afê t vallen zijn en ook Honbari ie dit voorbeeld weldra zal voigT jn in een nijptaöggreep gevangen zit tusten de t oill legers Het gaat er uu om om te üligven doordrukken aan beide kanten In t afgulopen jaar hebben wij 120 D divisies buiten gevecht gestelde Onau arbeiders hebben bovendiea een eco ais in de huidige c o litie Ons gcmeenüchappv Lijk streven en onze é M KMS oJsy l en kwamen zeer duidelijk tot uiLln op de besprekingen van L umbarton Mi i id moeten niet klagen ovur verschil van inzicht 5 wij moeten blij zijn lat de verschillen ze gering waren en lat 9A0 van de veiligheidsproblemen zijn opgelost De grootste kracht kwam vt l tot uiting tijdens d4 besprekingen met MineChurchill te Moskou besprekingen die üict grote hartelijkheid plaats v rndeno Verder gaf Stalin als zijn mening te k nnen dat Jaoan evenals Dtl etn veroveringsoorlog voerde De agrt ssievu landt n hebben de eerste siag n in deze oorlog kunnen wixuien mdat zij beter warui vooiber id Hierom moet 6eü internationaal lichabm worüen geschapen dat over groi e kracht beschikt teneinde iedere nieuwe oorlog in de kiem te k i meu smoren o In een daaorder deelde Stalin mede dat de D in Midden en Zuid Rusland dvzo zomc r 790 00 man aan doden en gevaiigeneui ha Ide a vorlort n Pres Roosev t Koning Haakon vsn Noorwegen Pres Benesj vaix Ts Slowakije en Alexander do Br Mino van Marine hebben naar aanleiding vau de veijaarda der Rusü Oct Revolutie golukttkenstelogrammen aan de Sovje os e özondi ne I N ONS T A ü DE ST RIJD In Br bant beschikken de D nog over 2 brüggehoofden T e eteujbij de Moerlijk en bij Vvilleinstad In deze bx Ut i ho jfden bevindou zich nog eon oaar luizend D nundert en tal van aiidexe plaatsoi zijn bevrijd Op geven In de Schelde zijn Br mijnenvegers exi baggejitaolens bezig de veraper ringen op te ruitncn Ia de lafitste 1 cap Ln heeft het D 1 3 legór dat or spronkelijk uit 100 000 man bt st nd naar scaatcing 40 van zijn eefoctieven mtmti ii é éjtódJMfi