De Vrije Pers, donderdag 9 november 1944

7 7 It J I T G 4 V E i OoS p i üf i wè J vjp IJk tv V A N J n 7 J NCVEMBT JH Oh iEUS J E MINTIli DRAI ONS VOLK tfy PAROOL STIJN TOK LE OEKOMSÏ i i OÜ Vv OiNK DL PIJlL GLDACrïTL DE VRIJii UThEDEK VHIJ üJJf LLiU D en DE WAAKiEID t JM K Meo F T E S E LEKEN E V E N Burgemeester Iviüller van Kotte i dam heeft zich in een sohrijven tcü ic ijn kameraden ei C i en hdn erop gewezen dat de mo elijkbeid bestaat dat zij zouden moeten evacueren 5 alhoewel dia noodzaak nog i tenszins danwezjg ip l De burj emeester vraagt zijn kauierad n dan of zij een fiets hebben V t ó e vluchi zal por fiets plaabs h ibboa Eventueel ken de burftfimeesGör gemaikeliók voor fietsen zoigtjn Een kleine vordering Voerts vrL aii t Muller vv at Ó6k belcUigriak isj of zijn kameraden v el kiirmen fietsen Vorder bevat dit Gohrljven nofe enkele personalia Üatuarlijk is dit Gohrijven strikt geheim daarom publiceren wij het ook njet Binnen korte tijd kunnen ae Rotterdamse N S Bc ers m a oproop verwachten Kuüt ü neg fietsen fietst dan mseV P ïï E S I D L N T L O O S E V E L T H E K K O Z E N De herkiezing van FraiiKlm D Ivoosevelt tot president voor eeti e ambtsperiode ie niet ailleon een unieke gebeurtenis in het politJ 3ke leven van Aiiieilica maar een feit van grote betekenis voor do gehele werold ook voor ons lando Hoosevs t heeft zich a ti3d een ware vriöjid voor l tede rland getoond Misschierj heeft hier zijn mogeJiake Kederlandr e afata jiniag wei deel aan In het bi Zondör heeft hij van leze gevoelens blijk gegeven toen de l at een duikbootjager aan de kederiendse Marine overdroeg en Roosevelt bio de teviabeilating van van dit marinevaartuig at Koningin Wilhe ljaina werd ge d opt etjii rode uibsprak v aarin hij dit ochip een symbool ven vriend soJaap fc bev OQdering noemde van de Ver Si atfen voer Nederlan een tasbbare uiödrulUiintj van b vnndoring voor Koningin Vialhclmina die voor heb oo g va de iA e2eld oen symbool is van i Gderl dse moed on vastberadenheid Zondor iets kv c ads te wiJ Len zeggen van Roosevelt s voornaamsbL opponent D iwey vleten wi i wat wij aan hem hebben liet politieke plan dat hij aan d j Amerikanen heeffc Voorgelgd zal van verstrekKendo invloed zijn op htt Lu liti ke leven van alle vredelievende stateh Naasb t nkele punten op bimionlands tcrreir zo is b Vc ton zo spoedig mogelijke terugkeer der Am soJdriton on snelle dt r obi3isati en omschakeiing van de oorlogsindustrie naar de vredespreductie staat hio op het gebied der buitoniandse politiek ümisdeclnamo aan de v edesorganisatic het gewapend optMun ttjgcn agressieve landen on welvaart 7oor ieder Volk voor Hoeveel zijn meo iderheid an stemme n ditmaal niet zo groot Lal zijn als bió z iji vorige vei kie ingenskan Roosevelt nu verzekerd zijn frd ifeej j G ei ï in het Huis van Afgevaardj gden daar do Dciaucrattn naar aUc waarsoh anlijkncid 21 zetels ziai n winnen Deze versterking van Rqo3cVblts ir achtj hij is opperbeve hebber rl j Am strijdkrachte i bovendien zeJ Dtlo on Japan in dit stadvm van de OD log wel zeer onf cjler on komen Roosevelt het ft zich altijd0 n fol t guist udoi van het republ i i oiuso isoXatloni nisuie ctoond en heeft voortdurend met alle macht en kracht die hi bezat het fascism boS jredun = Deze politiek al hij voortzetten Vt rkJaarde hi Il öen van zijn laatste verkii3z1ngsrudo 70eringün niet lat er niet ve wacbt md worcei de b luc t hot inbroden vaxi c j v mter in E i Ooa a i psi zv m de ctriji sial kom n loose el wil de at rijd Ui Eurona zo s u l mog Ujk tob oen gctd indo rexigcn en daar kruanen wij on gehjol Europayiiicu aiJders dan wol Sij Vfc renDe hc rkoizing van Ecosev temt ons iiot rote v iwa en tob