De Vrije Pers, donderdag 9 november 1944

i i K r Uitgegeven door HE G3U S 3 LIArNYiJ CKC VOTX HST PARCOL STENTOR m Tozo sT ïroit iïï voiïï io vrijs gzdachïe DS yR J 3 ILlTrGD R VRIJ ÏTr3RI aiD en D3 iVaUiRIlSID V r lii d h W H s + iij j j 5M i Sn i u i i ti i j l Gecombineerd No 7 en 8 Donderdag 9 NoTenber 1944 R HCE MOST IK MET DS irOIA ISRS Vx K DS 7RIJE PEP CIJGAAIJ Menigeen stelt zich ceze Yraafï elen doen het echtei niet en laten het exeiii plaar dat sij uit gelezen hebl en ructi 5 rondslingeren zodat het nunmer voer io deren rillekeurigen bezoeker voor het grijpen ligt In het belang van Uzelf verbsr t het nuaTser wanneer U het geleden hebt Do rcogelijkheden ora één exeaploar 1 m ür huis te verbergen zijn legio Beter is het nurr ner na lezing bij een craer Cti c ook nap r nieuws zit te snakken te bezorgen Indien U r helemaal gfc ii r Z r ee reet en U acht het voor U eigen veiligheid niet verantwoord geduren fe ce na cht een exenplaar in tV uis te hebben verbranc het gelezen numner dan n e cr hce óanTner rij dit ook t inden Laat do nurr ers echter in geen geval overal rcndelingoron Wij ze rgen ü dit in TTr eigen belè üig DE Bi VRIJ DING VA 11 I IIDDEL3URG ï Na Maastricht en s Eortogenbob ch is nu do dorde Provinciale hoofdstad van ons land bevrijd Dincdagnorgen vieian de Gcall troepon Middelburg binnen Do strijd om deze stad ras oen van et o een eiland in een eiland stand waren x ren g n sol da en corlingsto an do gehele oorlog De stad v as heel door vatir orageven en moest ntst JTO i V rd A anvankölijk boden do D enige tigen 1 tren de Jritten en Canadezen erin geslaagd j 3cad door te dringc n was van oorlogvoe ake mc r Do stad was propvol burgers D Britten f n Canadozen Mid nlburg dat aanvankelijk ir COC in on jrs telde heï ergde nu bovcndion nog 20 öOö vluchtelingen Zodra de eerst Goall soldaten de Stad binnuntrokk n stormden de Zeeii en de straat op en er entstoni een chaotische vervai ring Van Tüchtön ras eyjgcon sprake meer De D die l i chnog ni t haddar OT7orgegoven keken vol vcrba irt Loa hoo de bevolking haar bevrijding vierde Alleon i debuiten ijkon der stad r aron oan paar D scherp M actors aotiof Eindelijk gaf de beVolhobber van Ji ran Lt gvïn Dabcr do ooranandant van de 70 D d 3ie ïiddolburg Vurestkap llo zich aot 2CuC csnschapp n ovor Zij rerden n c + i z irV Vücsingen S £lo da E do bootj s near do Dritse govangcr kanpen vcrvo x1 Arne jiuidcn Vo Vere als aaro do ae b vrijd rs aren gekoiron Vcrc tc D Domburg H vTestorschold3 zich óvoncers overga lovérde500 krijgsgcvr non O Oostkapelle Z Zoutolande op Op Walcheren hour t alloon nog oen D batterij bij