De Vrije Pers, donderdag 9 november 1944

O s ik iTDoll Etand In do schelde zijn Brittre ri i frtf nTf g x un ha£ i eir l Tis bu is i versperrin cn op te rumon Vier jaar lang ïr er niet n or s bo i g ulon aljn godav telijk aichtgoslibt Het zal echter niot lang durön of c i Liborty sche Tpen zullen in An wrrpen binnenlopen Nader wordt gomsld dat J iddpJ nirg van de Btrljcl nif t veel et Lijden heeft gehad Er is noc toot enige ar cr vrjr ocl Waarschijnlijk schijnlijkzal o e bevolking worden geëvacueerd Raket jagers boi it rdoerdon Dinsdag de r bact r ïj b5j Oostkapelle In Nosrd Wost Brabant is de stri J practisch ge einc lf j 7 l Qj ïi f a is bevrijd terwijl de Anerik nen het dorp iV c t j i zijn binnen got olKrn PI iTlele parachute afdelingen bicic n nog tegfcuj 6r i j de opritten van uc licordi iV üt ll De aanval op do D op Caz r ra genhoofdj ü i u m I Is ingezet In de oTnvc NiTif vptn lieyel is in de laatste dwy 2 terreinvimt ü i Aalct De D beschikken rd r r ver tanolijk veel artillerie + or cijl de prittcn vooL h nd r onder vin n var rlo d ra3SL3e Peelbodora en de niijneuv i en Eerrijzcr ü i odii u V nri deelde Dlrirdifpi cr r Tioo i t de psychiatrische inric dng Coudewa cer bi J Hosiuii n iweinig s r jd 5 hi TL cp e lonen bij de oorlogshandelingen en dat geen enkele verpleegde ster or Séi lv o i cyj oV 3rfjen AO T vi rJ Pj a dM 3 nacht is de dijk van het Dortraund Eeraskanaal door RAï bw ver nj io y oi 013 c ene rum Gelsenkirchen is opnieuw geboffibardeerd Zaterdac aiddag 3 uur horo sch ni f ii in ry ihoonbomrnenwerpers te Utrecht een fabriek waar eerjua Tv rrpedo s werden v vvr n r jigd Sr werden 20 treffers geplaatst De fabriek v e M c eerd op ern l döT iOj dac er geen arbeiders in de fabriek aanwezig T area Va niag overdag de doi ril eh ra rende Typhoons en jachtbw aanvallen op hot spoorde TCTrpiac mGnt van Goudó E53 r i cin 7erd in brand geschoten evenals het seinhuis 3r vr lJen pD ichtoffers Oi ó c ds buTgorbevclking te betreuren en er werd materiele nohvie aaneericht Jagerbv dode p Dl ioaag aanvallen op de spoorlijnen te Amersfoort Apeldco n on Zv olle P ll iVl 5vi I Patriotten in Albanië hebben de hoofdstad Tirana bevrijd Geheel ftrieken 3 r il 13 van D gezuiverd Britse oorlogsschepen hebben in de laatste weken lOO OOO to n D öcheepsruiratc in de iSgeische zee tot zinken gebracht PRESIDENT ROOSEVELT HERKOZEN Gisterènriddag 12 uur werd bekend gemaakt dat Pres Roosevelt opnieuw tot President dor Vere Si aten i s gekozen De totaio mt slag dor verkleiin ren is nog niet bekend Roose velt beeft echter reeds zo n groli vo rsprong op zijn tef onstander den Republikein T Crivcv dat de steransen der frcn+ £ clr r en nie + meer var invloed kunnen ziji Pres Roosevelt Jic Crt reeds ruim 23 000 000 s nen en zijn tegenstander ruim 20 000 000 Gistcr i crgGn rroegy toen de uitslag nog t let b ekond was heeft Derey voor de Radio gesproken en Kodegedeeld dat Roosevel voor de vierde achtereenvolgende maal tot President t s gekozen Hij bood den President zijn hartelijt e gelukwensen aan en was ervan overtuigd dat h3t Am volk zlin gevoelens deeldrj Hij hoopte dat Gods vonrzienighoid Koopuvclt mocht leiden en berachonon RooseveJt heeft in een telegram Dewey zi i daiK betuigd Hot is ir de Am geschiedenis nog nooit vcoAjckoman dat een t reeidont x achtereen werd herkozen D hcrilf r ng van Sranklin D Roosevelt is niet alleen een unieke gebeurtenis in t i cliticko leven van Amerika maar t iT J t yan grote betoK enio voor de gehele v C id ock voor ons land Roosevelt heeft zich altijd e ru T re rr n voor Ivsder i 3 r ccond Ihsschien heeft hier zijn mogelijke oderlardsu afr tapi ing y ol deel rri Ir het bi ondor heeft hij van doze g vool jns blijk gegev n r oen de Ver Staten C i i boot iagor aan de ed marine overdroeg en Roosevelt bij de te atprlacing var dit irine vaar tuig dat Koninging Wilhelmina werd gedoopt een rode ults rak waarin Iri j It schip een sjn ibool van vriendschap en be 7ondering noemde van 5 i Vor Staten vcov oderj and De horkiezing van Roosevelt stemfc ons tct grot vreugde en innige d nikbiarheiri Ki jas en al blijven do mrige strijder tej cn oJLe vorn vin onderdrukking LAATfaTH NIEMS De Am zijn bij Metz met een grote aanval begonnen f