De Vrije Pers, maandag 13 november 1944

DE GBÜS JE MAB iTIMDEAI ONS VOLK HET PAHÖÖL STENTOK DE TOEKOMST TROUW DE XmKjIE VRIJE G£DA CHTE DE VkIJE KArHEDER V I J NE DER L Ai D en DE WAARHEID WAARgCHUWING AAK TE BURGERIJ VAN GÖÜDA s Bit lts Br SI SS SS SS SBC SS ss u = = ss ssi aBS3Ssssass s tstsiK8iil Er bestaan zeer Ésegrond aanwijzingen om aan te nemen dat de D k in Gouda van plan zijn ZEER BINI ENKORT over te gaan tot het wegvoe ïua Msn de mannelijke bevolking evenals dit op het ogenblik in R dam geschiedt Aan arbeiders die voor vrijstelling in aanmerking komen b v zij die voor de Wehrmacht werken of werkzaam zijn in bepaalde cakken van de voedselvoorziening worden reeds vrijstellingen uitgereikt Gisteren Zondag is er in Gouda kantoorpersoneel opgeroepen voor het schrijven van vrijstellingen Men zij dus in de komende dagen ZEER Of ZIJN HOBDEJllil Wij zoucten aan deze weaischuwins nog iets toe willeii voegen De Goudse burgerij is gisceren getuige geweest van een van de meest tragische gobeurtenissen ven deze oorlogj het als slaven wegvoeren vaïi duizenden EDtterdammere De burgers van Gouda hebben zich hierbij van hun beste zijde getoox d en aan deze ongelukkigen geschonken wat zij in huis haddens brood koffie boter appels tabak cigaretten lucifers kortom van alles wat men in deze dagen slechts node kan missen In een royale geste schonk men wat men Ve2$it ondanks het feit dat velen slechts weinig bezaten Honderden Gouwenaars hebben blijk gegeven van een prachtig gevoel van solidariteit en een schone vaderlandslievende daad verricht Wij schrijven dit alles met het beeld voor ogen dat straks rijen Gouwenaaxs de ongelukkige colonnes van gisteren zullen moeten volgen J MAG niet gebeuren Voor Rotterdam kwam de slaven jacht onverwachts Wij zj jn gewaarschuwd Het is de plicht van iedere Gouwenaar zich in veiligheid te stellen Hij is dit verplicht tegenover zichzelf tegenover zijn huis genoten en tegenover het vaderland Wanneer U U zoudt scharen in de slaven colonnes weet U wel wanneer U vertrekt Of U ooit naar Uw huis zult kunnen terugkeren is een j root vraagteken Eenieder trachte daarom een goed heenkomen te zoeken Hier staat meer op het spel dan het redden van een deken cf een pasj sokken Riskeert een schot door Uw plafond desnoods een granaat in Uw huis maar schaart U niet in de rijen van de vele duizenden Rotterdammers Weest er echter op bedacht dat gewapende Duitsers op een vroegtijdig uur voor Uw huis kunnen styan Wanneer U er niet bent dan kunnen zijn de ene steen van de andere breken krijgen dóen zij ü dan niet Zij kunnen Uw huis in brand steken zij kunnen Uw vrouw en kinderen Uw ouders en andere familieleden hulpeloos achterlaten krijgen doen zij ü niet Zin MOGEN U niet in hun klouwen krijgen Het gaat om Uw leven 1 U hebt nog even tijd een plan in elkaar te zetten Maakt hier gebruik van Weest voorberei iJ Laat niets aan het toeval overi Weest in de komende dagen in het bijzonder op Uw hoedei Jiii H M de KONINGIN ANTWOORD PPOSSIDENT ROOSEVELT H M de Koningin heefb aan President Roosevelt het volgende telegram gezondent Ik zend U M jn oprechte darxk voor Uw hartelijk telegran en voor Uw bijzonder medeleven met Mijn land in zijn huidige beproevingen Het lijden van dat deel van Mijn land dat nog niet is bevrijd wordt nu de winter aanbreekt van dag tot dag zwaarder Ik ben U ten zeerste dank