De Vrije Pers, dinsdag 14 november 1944

D V P no 12 Dinsdag 14 Ilovcmber 19 4 pag 2 N I E ü A S VAK IE F K C 1 T E N I LSÏEKONT In Nodorland artillcriuau lo en patrou liltactiviteit ben W van IJen Bosch on ten Z van Boxmeer Z ndag wc rd bi j öneek een sluis a in kevallton nitt een spoonve doel aoai3 gisterun werd bericht De D be we ren dat oen Rrooï geall offensief tussjen Arnhcic ui de Noordzee op handen is Elke dag doen r ió zulke oewbTinacn In O Erankrijk zet Gen Patton zijn plaatSolijK offensief voort 3ia Metz hebben de Am 3 van de 7 forten die deze sterke vesting moeten verdedigen veroverd Vlg de laatste berichten staan de Am +7km ten N en ten Z van do stad De D trekken uit de omgeving van de stad oerug In de stad zelf schijnen zij dit nog niet van plan te zi u Het terrein Jat de uii üondag bi j Konigsaachem moesten prljögoven is heroverd Tevtjas vojmden zij een nieuw bruggenoofd over dö Moeael De helft van de vesting Thir nvillè is in Aa handtua Churchill bracht een bezoek aan het Franse leger bij de Bourgondische Poortr LUOfigQOELQG qq j c hebben 32 Lancast rs van de RAF een aanval gedaan op het laatste D slagschip de TIKPIO Z dat in de Tronasb fóord lag Binnen enkele minuten kreeg hot 45 0C0 ton netende schip 3 voi roffers van el 6 t m Het schip kapseisde en weldra lagen kiel en schroefafkokers ooven water Dit is oen van de meest treffenie prestaties van ó ia KAF De Tixpitz iz noöit in vóll zee geweest en heeft nooit aan © nzeegevecht deelgGnamen Dtl ezit BU geen erütel grcot schip meer Wel e n paar oii evaarllDKe v st zaksiafefich pen u eöige kruisers Bij de aanval op de Tirpit giag 1 bw verloren do oh uit Stockholm is bericht dat er Zondag in Zweden e H Eng bw ia gbland Zaterdaènacht viel du RAF oliefabrleken in HamburgrHarbarg aan a doelen in Dortaimid Zaterdag cverdag d 4cd q RAP een aanval pp bcn rliejTAbriok t € Kartop K auchsel terwijl 0 zw Aa i oli abi iekön te Uej seniLixchen öu apoorwo doelen in Coblunz aanvielen Vanuit Italië Werden LittZ SaisbuTg en Kcfleaheim aaxigevalUn Van hst begin van de oöï i X 5 eind October wierj de Am luchtmacht 630 00Q ton ooamicn af waarvaïi JpO OtH ton opDtl aelf Zij schoot 12 640 D jg i t m vernielde er 23 P JP de road De Am verlos eii 8 757 toestellen d i lain r dar 2 van dv inget r tj 4 f I rt fe fc ft H lÜ OOS rgBOKTil X 2 Rus lagers ten 0 n 2 0 van Budapest staan nog 30 V v n eïkaai 25 km ten ZO van Budapest werd Uoiiov veroverd 70 km tAen O er va Tasz Apati De D beweren dat de H 15 km ten Z van de hoofdstad de Donau zion overgestoken Kuss en J Slavische troepen zijn op 1 0 km ten Z vaö Budapest de Donau over een breedte van ao kra ovt rg stoken ön pe dteigen Plmfkiichen In Montcnogro veroverde Tito Cetinje t jrwiol Rijn troepen bovendien in het belangrijke spoor A t üknooppunt Skoplje zlja düor gedrongen InPinland oevrijdden de Einncn Inari waardoor ate D de törug tochtö eg naar ÏJoorwgOen is afgesneden l L99ËiEMlD Jap maken vorderingen in Z W China Zij verov t den KweiLing waardoor de Am hun vooruitgeschoven pi sitic van de tactische luchtmacht te Liu O chou moesten ontruimen In de i alaugroep heroverofc do Jap een klein eiland De Jao troepen cp Leytc zijn nu dank jij de versoerkingen ditzij hubben kunnen aanvoüren nog3 divisies stcTK Di Am voider enkele kilcmbters in de richting van Ormok De stzijd op Leyte is zwaar en een bc elv itrond Am generaal hct ft verklaard aa c de wereld ov r de strijd op Lcyte vorkoor L is ingelicht GE iiSisGD E EEKICHTEÏ t K uter mcidt dat do V2 in de omgeving van den Kaag vJordt at géööhoien De Chuf van de Arr mobilicatio hc ft mv degcdeeld dat de haven vaïi Antwoipon vma sohijnli k dor c wouk in e b niii kuxxnen vrrden genomen XnOct weriwi in Eur 1 2 fcuraci s gedood en 4ie gewond do or D pro jfcCtielen Frankrijk ziil de jInofl en aan de bezötfcing van Pti