De Vrije Pers, dinsdag 14 november 1944

1 AiHBOHlJ ÏKa Mil IM BURGERIJ YIM GOUTM 3ir be i c=ian gegronde aan i singen om aan te neh en r at rta I üteers ook In ij Ocndsi Tan pi n zij i 2EHR EIIO JNKOHT over te gaan tot het m J Oi r n van de irsnne li ilce be oXIdng isvenals dit op het ogenblik in R c r ïïJ geschiedt Aan arbeid dxe dis voor rfijs celling in ae nrnerlcing koraen b v zij die Toor de Wahrrcacht v erken of ¥ ij Eondon aan deze vaaiFchumng nog iets toe vallen voegen De Goudse burgerij is Zondag getuige greweest van een van de meest tragicche gebeurtenissen van dezen oorloi hot als slaven wegvojereri van duizenden Rotterdaocorc De burgers van Gouda hebben zich hierbij ranjbun beste zijde getoond door aan deze ongeluk kigen te schenken wat aij in huis hadden brood koffie boter appels tabak lucifers cigaretten korto T van alles wat aen in dejje aagcn slechts node kan missen In eon royale geete schonk rjen wat raen be2 at ondanks het feit dat velen slechts weinig bezatsn Konderden Gouvrenaars hebben blijk gegeven van een prachtig gevoel van solicla itsit en een schone vaderlandslievende daad verricht Y ij schrijven dit alles lue het beeJud voor ogen dat str ks rijen Gouwenaar a de ongelukkige coln n ri vöt ci eren reuilen Kooten volgen Dit I i iG niet g e beu ron Voor Rottördari k i j ds cïavenjacht onver rachts wij zijn geraarschuwd het is de plicht vanxousr n Cow enaar zich in voilii heid te stollen Hij is dit verplicht tegenover zichself tegenover zijn huisgenoten en tegenover hot vad3 land Wanneer ü ü soudt ccharen in de slavencolonnes eet ü V el wunneer U vertroüt Of ÏÏ e Qhter ooit naar Uw huis zult kunnen terugkeren ie eur grcot vraagteksn le ieder trachtc daarom een goed heenkomen te zocke n f ier ï tc t noor op h t spel dan het redden van oen ocken of een paar sokken PiFkeert een schot dr r r it pl foni desnoods oen granaat in Ut huis raaar schaart C niet in de rijen vaa de fiut irden Rotterdanrrjers ÏÏe rt er echter op bedacht dat gewapende Duitser op e wi cvoegtijdig uur Toor huis kunnen staan Vvannscr er niot bont dan k o n s j re ene steen van de andere breken krijgen doen zij t niet Zij kunnen tl nai in orand steken zij kunnen 1 vrouw en kinderen ü ¥ ouders en sndoro familieledeia hï lpïlooE achterlaten krijgen doen zij U niet 2ij MOGFK Ü niet in hunllbi vrr en ki Ljgen Kot gaat on Uw laven U hebt nog oven tijd een plsn in elkaar te z fren A a t hier gcbi nik ran l iaakt hier gebruik van Wc st voorbereid La t niet a n het toeval over Keest in do komende dagen bijzonder op l hoedej I Bovenstarndü v aar schuring is tevens gericht tot e bevolking der Kriirroenor vvaard en andere plaatsen die in de onmiddellijke omgeving vsn Qrcu llggeniMtl TEXTIELLEVERING Tengevo3go van oon technische storing was in ons nusiKer ven j l Zaterdag