De Vrije Pers, dinsdag 14 november 1944

t U fl l A ll l na3 B l rVUTi BivMa Dor rocht Ji Bilt en Don Haa is uu rjou la nin o beurt gmvoost vonr lo lereriir van t xtj ol o yloron Nu de nood in ons land bijnn t n o is rte i n nu do fabrie cnin tallatï B iin Vfo rresleopt cnzc rip nnr odeu rr onn r p is Tostolon on f r F vc lk Ifinr aii naar zokcr tot do hor rr ry n o o rcTrin nu nor t hot hovorfio l r i y n nc st scharaele lDe2ritt ii h j o iC en ui bff plundord tot op hot n n o Ij r LV nethode die de biuto ro M r hv i orH3t r rijpon tonr tot v io n lij Ju brandschat tinfr T ro d n t M i ui cp3ur dornnn Lat jn dj h pcn f Iv c r ndc der vorschrik lrinp én r oldr t l cj n D i L A £ S A k O O R D V A K x U C D J N Mint do G rM doch rUt iaal ho jft de VG xrrirchb ich ichuldig f ernakt aan oen afpchu olij nsfc a orrd op i cerlozo bur erF Ic dr na ran 5 op 6 Nov J I4 hebben de i o ba f t oe hot Raadhuis van Housdcn aOt oe i dynaniettijdbon in de lucht laton Bfrln on tcrvij zij op de hocr te varf n van hv t ioir dat er zich in de kolders van noi i aadhuis 180 personen bevon ion dio danr v rf ons het oor3o sgc vaar een schullpliats nadden gezocht 120 van deze persenen zijn on het levei ge orien Tenr evol o j xn de rnto puinniassa s hooft wen tot nu to j slechts 44 lijken kunn n bei en Inwoners van hcusdon dio nnniddellijk na de ontploffing hulp rilden bieden orden net rachinofenoren ot een afstand gehouden Tevens hebben de vandalen de h na ot Catharina kerken de Hervormde zo el pIs do Katholieke cpgc blazen Dozo rloir e on uitorst laffe nisdaad zal net de grootste gestrengheid worden gestraft z o ol zij die haar hebbon beraa Dd als zij die het bevel ertoe heb ben gegeven of hot hebben ultgevftf rd BchalvS de Qestapo agenten van de moord oip de 29 Arasterdanmers zijn door de Ned regering de volgende Buitrers op do lijst der r rlogstnindadigers geplaatst Ho 9nstoin verbonden aan hot bureau van La es Hciblocrri van ScnderkonraandolV B4 en sandér van Condorkon nando 111 C OUD IJ I N I a T 15 R O O L I J N OVERLEDEN Zonda na roAd hoeft Radio Vanjf bekend genaakt dat Dr H Colijn op 16 Sept j l tengevolge van een hartverlanndng n as ov ri don V aar zijn heengaan had plaatErehad r erd niet verncld doeh hrt rag alg neen bekend worden beschouwd dat Dr II Cclijn op 10 Juni 1941 net 92 andere vooraanstaande Anti Revolutionairen door de D gevangen was renorcn GeruDi n tijd is ur n yoiijn in een hotel te Valkenburg in gijzeling goh uden v aarna hij naar I omar is ge tranapnrtoerd Zijn vrouw nocht ho n later aarhecn vol on De n aij heid bestaat dus dat o k deze staatnnan evenals vele andoro n in itsland is gestorven Jarenlang ras Dr Colijn de gr te leider van de a R partij H M de Ko nin in droeg hora verscheidene nalon op er n kabinet te Ycrrnen on verhief hem vror zijn grote verdiensten tot Minister van Staat y±i vorliezen aan hen een groot politicus CTSTrnONT T derland artill rieduels en patrouille activiteit ten N van Den E on ten Z van Boxmoer Zondag r crd bij öneek etn sluis aangevallen en verier j on vorko rsdc olen to Zvolle Utrecht üldenzaal H errrond en e n brug b w orden De D b weren dnt oon gro t ieall off nsief L iss n Arnher en de kc 00 op hajidon is nko dag doen zij zulko be ering ui u enef van de An no bi itie heol L led d M ld dat do haven Ant er rn i earn 3h 1 jnli jl deze voek in gr run za uii ici r rden genonon hetgeen d bevrijding va jderland ton goode koM in Oo5c 7nnkiijk zet on Patten zijn plaatsolij r ofj iiisief voort Do D trel kor n t do orr vino van do stad ietz t rug In do ntad ze f schijnen zij dit nog niet van ojan te n f otz 13 v r ruin 2 3 h 1 Mi jing ld nrWTPROK T mda hebben 3 Lancasters van de HA1 e n aanval gedaan op het J tBtcD la T b J D TinPITZ dat in de Trrrst fj rd lag Binnen nk r rinuten kreer het 4 öO0 ton netendo schip 3 voltreffers ven 6 ton H t sohip kapseis de on w idra lafl en Kiel en öohroofaskr kers boven ator iJJen nooio pr statio dor RAP f