De Vrije Pers, donderdag 16 november 1944

Q Uitpeffeven door D G13U3 JE MAINTIENDHAI ONS YOIK HET PARCOL STENTOR Dii TO ÏICO v ST TROUW DE VONK D3 VRIJE GSLACHTE DE VRYE KATIDDiiïR VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID en NIELTv SORGAlISN G ecoffibinef rd No 13 en 14 Donderdag 16 NoTember 1944 R D ï ede d el 1 no Reda c tie Met ingang n heden zal onder tiet hoofd Nieuv sorgancn worden opgoncrnen het Nieuwsblad D3 HoKiZUW Wij ep gon dc iiltgovors van de Horizon hartelijT dank voor hun medewerking die tot dezG fusie hoeft geleid DE DUITSE SLA VEN JACHT ZoTrel Radio Oranje anl de B B C hebben Dinsdag herhaalde malen de rolfer do Tf aarschu ingen uitgozondon Volgens een zojuist uit Nederland ontvangen bc richt bestaat er een gegronde vrues dat de D politie zeer binnenkort zal ovrrgaan t t een grote drijfjacht in Den Haag en Leiden Men zij dus zeer op y hicdc Gouda wrd in dozo aarschundng NIET genoemd Een dergelijke drijf jrcht is enige dagen f eledon onverwachts in Rotterdam gehouden waar meer dar 10 000 man zijn opgepakt on weggevoerd per spoor en per Rijnaak Wij zouden aan deze ivaarsohuwing rillen toevoegen Wanneer voor U t z t het ogenblik mocht komen dat U moet verdwijnen neem dan Uw stamkaart en verdere distributiobcschciden mede In het belang van Uzelf en Uw huisgenoten ra den wij Ü dit ten zeerste aan R GERINGSMEDEDELING verkort Er is bericht ontvangen dat in Ütrscht op klaarlichte dag mannen op straat zijn opgepakt tc neinde diensten te verrichten ten gunste van de vijandelij e oorlogvoering Hieraan erd deel genoEen dijor Ned politieagentcn o l v Majoox Huizinga en den wachtmeester Bloemen of Elaemor Lieden die hulp verionen bij razzia s dienen to otcn dat 7 p ± srêAri een ernstig misdrijf schuldig tiakon en hiervoor zwapr gestraft zullc vi L J Oit is vastgele d in art 26 van hc K S Buitengewoon Strafrecht Hierdoor wordt eenieder strafbaar die don vijand hulp verleent door het aanbrengen ift hechtenis nemen voor laten leiden etc van Nederlanders Hiero staan zware straffen en mocht teng volge van do aan brengirjg of voorgf leiding zwaar letsel toegebracht morden of de dood velgen van het slachtoffer dan wordt dit gestr ft met levenslang of de doodstraf Art 2 2 van hetzelfde K B veroordeelt het verrichten van iedere daad ten voordele van do vijand Hieronder valt hot medewerken aan razzia s Hierop staan d f volgende straffen Gevangenisstraf tot ten hoogste 20 jaar de doodstraf of levenslang Art 1 van hetzelfde K B stelt vast dat medeplichtigen cvonzraar zullen worden ostraft aio de hoofddaders Huizingp Bloemen on alle anderf n die hun medewerking hebben vorluond zijn n erbij g raarBchu Zij bohoevcn zich later niet to beroepen op overmacht of oen gehoor govon aan een ambtelijk bevel Dit zal hen niet baten II v GEZAG EN VOEDSEL De Horvrinc r vcorlichtinssdicnst heeft Zaterdagavond voor R O een officiële mededeling rv Han over hot gezag in f n do voeding van do bevrijde federland je gobiodffdolen Summit r vitten wij dtjzo mededelingen als volgt samen