De Vrije Pers, donderdag 23 november 1944

i rfiCTBta Anfi hf t zlchthrrp synhool van = lic nn r van vorp ot in de breedste lar ei dor bevolkini en het blijkt dat in eer il van de pru elij ste niadaden van den vijand de pepst van hot verzet in Nederland on f ebrolren blijft NEDERLANDSE BE RIGHTS N De N a Minister van Scc ale Zaken heeft in Parijs een repatrieringsbureau e opend Het Pransr Min von fc ociale Zaken hepf roede grote r teun gebeden In Frankrijk bevinden zich nanr schattin 10 003 Nodo Undero Een lOCtal is naar Bruarsel ove ebracht voor het verrichten van werk voor do aeall legers Reosevelt heeft 4 Ned officioren die © p Curacao varen gestationneerd tijdens d6 Am bezetting enderscheiden ret het legioen van Verdiens f c In London is bekend gemaakt dat Ncd zoesleApbcten in Juni hun a indeel hpbbon i nad in het verclepen van de kunnt natige havens naar Nornandnë v d Vlies bo ucht oud politie agent te Gcuda is pndor vocrthuieen door een An ja er ir do bcnon gesch ten waardoor hij zoals hij zelf hoeft uitgelaten aar3ch3 jnlijk nooit i cr r zal kunnen Iepen De arbeiders te Eindhoven i w o het ganse Philipsporsonoel ijn Dinsdagniddag een proteststa kin van 1 uur begonnen voer r é r voedsel Dj navlagniddag vj rden er denonstraties f ohoudon in eindhoven terwijl do arbeiders o i t Van EEdenplein werden toegesproken len h eft oog voor de i oeilijkhtdcn van bot transport doch ren ia van ncning dat de Geall wel iots noer kunnen dcorv Gisceronrniddag aarschuwde R O de mannelijke bevolking van Arsterdar tusson 17 en 40 jaar speciaal op haar hoede te zij voor razzia s die nogoli jik ropds varm begonnen Gisterenavond is bericht dat Maan ü n cht de rarzia s in Don Ha g waren begonnen en Dinsdag de rehele dag haddon vv o oduurd Do D vangst is tot niii toe voel geringer dan in Rotterdan en blijft vero odor do 10 000 nan Zij die ich door dr onroep auto s hebben laten overdon donr rijn naar schepen gebracht di jn do Laakhavon gencrrd lagon Deze njannon zim naar D lft vervo rd Woensdag haddcm alle vijken van don Haag nog gocn beurt grnad rn as er nog straatcontr lo NIEUWS VAN DS FRONTEN WESTFRONT Aan het Zuidelijk grd lt van hot Westelijk Front nadert ncn overal net groto 6n lhoid do Rijn Gen do Gaullc3 h olt giRtr ravond bokcnd g naal t dat dr FrenR n hühlhauson gcho l hobbv n b v jd kn lanfs de Rijn naar het N zijn opgerukt en a n do buitomvij v n van Coi ar ann Fr donheden zijn de Vogezen door rtrnkkf n en staan aan de laagvlac o van uc Elzas Saarbourg is v rovnrd Van hi r zijn do At 20 kra opgorukt langj te traTt og naar Straatsburg waar zij nog 5 kn an ve rv ijjdcrd zijn iV tz 7as gist rem iddag 1 uur office oei in Ge U handen Zr virdf n 1530 D krijgsgevang m in go aakt cod jrt O Nov naakte hot 3o An leper IF OOO krijgsgevangenen Do vordoring n bij Aken zijn gering De Au voorhoo do stapt kn van hot riv do Roor Sornig corr spondonten moldon dat dit n Jds ir b r Ikt In Limburg is Kosnol 33aarlo en in 0 Jrabant H lonav jon boyrijd In af schu TolJjk nl cht j oor rukken Br af doling n ot na r Von3o Maasbn e is bevrijd D brug Voofd n bij Ro r ond zijn r lirin ord Jü i r L2G i or dan 3300 vlgt bonbardo rd n Dinsdag do in Dtl sehaars ordondo o Jfêh k n Mjor dan 1200 b on 11 JO jg boi bard rdon d Lounc fabrioken t ViT ruvrrr d Doutscho 01 rk t Ha burg on do Rmania fabriokon tu havmru jagcrr r S dm n rg schot n Aïi varliozen 4 i b en 17 jgs üng Sovechtabw aodcn l nr dnr aanval m ov startbanen dor V in Nod rland Van 2 kis hoogte stortten d vl t ich OT hun dool n n r Spoor gd u lun bij Vtrocht n Zvollo 7i rJ n go bor bado rd OOSTFRONT SI oht v m r in Hon arij Tokay door d R vt rovord Jlnland r i ran D g 5Zuivord IT IE Castilionu voroverd VERfj OOSTEN In Birm Vf rov rdon di Chin Bhano l o g h ï Jap bot tting vord ovor do kling gojaagd rr d ringon op 3 oytho Jap schr p n tot inkm gebracht of bt sch