De Vrije Pers, vrijdag 24 november 1944

iÉhH Milil t NOVïïkBEk irr V A W j M P l U J I T G A V E iïf DE GiiUS JE il AINT TE iDiiAI ONo VOLK HET PAROOL S JEÏÏTOrv DE TOEKOMST ïkOlTvv LE VOÏIK LE VRIJE CEDACff E TE VRIJE KATKEDE VKIJ SEI 3R i AiVD J = naKP Cat r jae j y r MHrjiTiww i tt t Z v X J G T GE R II C H T E N DOOD leer darj ooit is de tijd die uu komen gaau een infectienaard voor gerucnten Zweeg vroei er de radio tal van jieruchten binnen zeer korte tijd dood r tn belioefae sleshts de volèj nde B B C uit en ding af te v achten om een bericht L conbroieren thans i s de toestani aiLOerr geworden De stopzet ring van do eleotricitei böVoorzieninL betekont vooï zeer velen tevens de stop iettmg van hun in deze bi jd bijna oiifirbaar jieworden radio De beperkte luisueriiiogelijkheden zullen daarom geruchten in de hand werken jn zij zull n grt big de ro nde doen In het algemeen belang is het zeer gewenst dat dib wordt voorKomen Volgens de coirespondent van de Daily Mail maakt mon elkaar in i jusberdam neb hoofd op hol met de frase dat Hitler z ou gezegd hebbenj God vergeve mij voor wat ik de laatste 1 4 dagen van de Dêzotting met Nederland zal doen In RotteiPdan heuft men elkaar meer dan een week lang wijs gemaakb dat er vaiidaag een laudirg m Hoek van ÏIollaii d zou plaats vinden Brengt elkaar door hot erspieiüen vati dergelijke wilde gerucht en niet het hoofd op hol Indien ü een of ander mochb noren wacht dan rustig s avonds Uw Krantje af Belangrijke dingen die in sbsat zijn een volk net hoofd op hol te brongen zullen wij heus niet vergeten juj zullen zoveel mogelijk nieuws in de beperkte ruimte persen als luogelijk is V t llicht zulu U U wel eens moeöen afvragen wat een bepaalde afkorbing oebekent U zulb vwl eens moeten puzz olen een beknopt zinnetje twue maal moe ben lezen of ITw buurmait om uitleg moeuen vragen ü kri gt er zoveel mo olijk nieu A s door dat U na r hai telust k unt erspreidén maai r hSLREIDT GEEF GERUCKTEI lil W al c hu r jn T dat BIN W E xN L A ÏM D S ¥ I E U W S Ten Y Beers corresp van heb A J P ce Londen bericht Vc nuiL L o vc j z al en de De ouder boven wonder de be v nde schtepswerf de Schalde nj et hcbbeL vor nield Alleen euiiele hijskranen hebben tengevolge van a ftillerievuur iets geleden Op do helling van de Vv orf ligt een koopvaardi schip van 23 000 tor op stapel De machines waren reeds in rei schip geplaatst Dit schip was oorspronkelijk bescemd voor passagierschip en was voor 194 0 reeas bijna gereed De D hadden het schip met betomien blokken omge en ten einde het tjgsn luchtaanvallt n te bescheremexx Experts zijn uit oerlijn overgekomen om te zien w 8arvoor he schip hec bese gebruikt zou kimnen wordeu m aar tot na toe was er aog geen beslissing genomen Het bezit van de scheepswerf beteke nb voor rie geallieerden grote winst Heb is eci i er jamuüer dab de Ixavon van lisFiixgen grondig is vemielcu Ui ps s bevcij lu derland woidt b ricnt dnt de t irug trekivende rovers het speciaal liebben tj f nnc ru süid sten en safes oo s al zijn deze op verbor xi piaab e n aaix cbivcht a ituer8 van i oar u ioraïc in nog bezet t bied doen daarom bebei hnj ei f endcmmen op muI jJ i n 111 bOliv lui Bor rLWeer In v ol pic ab a arKt gohoudu bergen In verschillende p laatseii in bevrijd i hi i kan ei c op bepaalde tijden rtaar de nxeuwsberici tft i komen son is geen electrioiteiin Rugelxa ti4 i worm er lu Don