De Vrije Pers, zaterdag 25 november 1944

a IPS Ko 22 Dh GEUS JE MAII TILWDRAI ONS VOJ I i OUfv DE VOWK DE VKIJE GEDACHTE Lh VvAAluiEID en NIEUWSOKGANEW 25 VAN NOVEMBER 19 4 ROOL STENTOR DE TOEKOMST DE VRIJE KATHEDER VRTJ NEDiRLAND D E DUITSE SLAVEN JAC i Gistexavond zond R O de volgende waaischuwing uit iia Kotlerdam na Den Haa i Voorschoten Wassenaar en Leidschendaiii wordt l aris in het Westen des lands de hoofdstad Amsterdairi bedreigd door D drijf oh eIJ op zeer giote schaal Hier te Londen weid L uvreesd dat deze tee ts liïoeusaag j l begonnen zouden zijn Vooi zover te bezien valt hebben de be la eis en luoordenaars van ons volk hun aanslag op do noofdsbad van het land eeii paar da en verschoven Thans is er aanleiding tot een dringende waarschuwing voor AiTisterdam en omstreken maar ook aanleiding tot een enkel woord dat z n geldigheid behoudt al mpchten de razzia s reeds begonnen zLjn Men kent de D methode Eerst rijden geluidLauto s rond voer vrijwillige aaiimelding De vroege morgen daarna beginnen de drijfjachten Niemand 1 echter denken dat het D gevaar isgewekei L w annuel de D een volle dag of bv ms 2 dagen een afwachtende houding aannemen Het zou van hun kant slechts een perfide list zijn om nog meer weerbare Ned mannen in handen te krijgen Luisteraars in Amsterdam en omstreken de ervaring heeft geleerd dat masi a le vrijwillige aanmelding zoals die in een enkele stad des lands plaats vo io de iireurige oogst der D razzia s aanzienlijk verhoogt Wij doen dus een beDoep op Uw geestkracht 1 ij doen een beroep of de virige vonk van moed die steeds bij eenieder toch altijd smeult zelfs ou dei de as der moedeloosheid Wij doen een beroep op Uw fierheid als Nederlander h ± doen oen beroep op alle mannen zich niet vrijwillig aan te molden p alle ouders om hun kinderen niet te d zingen zich aan te geven op alle vr 5uw€n omdat de vrouw de geestkra ht bezit haar man te steunen Wij weten d onrigen in het uur van de verlossing ontgoocheld zijn Hoe kan het ook anderj met de vrijheid dichtbij en de onderdrukking in eigen stad Vrou v n gij cie het onbevlekte geweten steeds hebt bewaard en het gevoel van eigen waaide sbeeds boven alleb stelt steunc Uw mannen en helpt hen Zij is sterk ae D t rannenbende maar moed kracht fierheid en onafhank elijkhcid van gocöi zijn Uw eigen onvervreemdbaar bezit Verdedigt die tot het ui cerstei Meiüb J nieb vrijwillig aan lïl BINNENLANDS NIEUWS die ondel de klok van het Heike In bevxijd gebied is een toporganisatie geschapen welke de 3 grote Nod vakverenigingen het N V V het Chr Nat Werkl Verbond en t R K Werkl Verbond overkoepelt Deze grote organisaties geven elk een gedeelte van hun zclfstandighejd prijs R O bericht dat Directeur Priesters Zusbers en patiënten va het Doofstommen Instituut te St Michielsgesbel de patiënten van het gesticht Hornerheide en allo Paters Jesuiten in bevrijd gebied in goode gezond ncid A erkeren De bekende ïilb klok gedoken is geweest bengelt weer over Tilburg Hot Eind Dagblad doel o mode aat er veel critiek is over de zuivftringsactie Men moet echter bedenken dat dit een omvangrijke taak is en dat allereer= t de militair gevaarlijke poisoner worden onsch delijk gemaait De zuivering zal zo snel mogelijk worden voortgezet Het Belg Rode Kruis zal 6000 kg levensmiddelen en medicamenten w o eera vitaiLinen levertraan ontsmettingspoeder en allerlei andere noodzak lijke behoeften naar Nederland zenden