De Vrije Pers, zaterdag 25 november 1944

fWS 1 JX IJ 1 vJl V I7 r t Uitc c von oor DS aEUS j ri lin lHJNDiUI 3NS VCLR HKT PAR jOL STh NTOR Diï TCLKOkr T THOUW Dj VJM DE VHIJE GJiDACIITE DS VRYE KATflfiDJiP V ilO iNlJJJiJiLAi 0 DJ VA RIDllD en HlJi OT SORGANEN Gf cnMhin rd o 21 rn n Ziterdafo 25 Norerabor 44 R ur ONZE Vv A A R F C H U i J N C AAW DE BOER E N t Kr ijn bo m dio ran runir ijn dat lann er zjj hun boter niaar niet vol duurder dan f 15 vt rkopjn ei Q r hvn xZ ro n K c3k niet w 3r dan f 1 vra on zij cl nii t in d torm n ul3 r n i k o fi nl of l tur verantwoording te nocton aflcrr t n Laat hot iodfrcn bcor o r p J jn dat anm er hij do prijsyoor sohn ten net cnifv bond jrd m prcc ntcr o vt n hrj j It hi ol df gf lljlc op onze lijst ko t staan die lat r officieel 7al i nrd jn nv i andird arn do autoriteiten aan ht i Rocht ledvjrr borr n rjo 7ich dus m acht niot sll cn hij ion naam ocnnanl hior zal koT on t d p i jkon I Z ïï I T G T G i R U C H T 3 N D C O D lil Moor dan ooit is do tijd die nu Irsiron aat eon infoctiohaard roor geruchten Zwec T vroe er d radio tal van geruchten b+nnen zec korte tijd dood men bohoöfdö 4 slechts d vcx endo B B O ui t7 8ndin af to rachtf n om een berj cht to controloren f thans id de toestand ande n gO rordGn Do storz fctmg van de electrl citeitsToorsie 1 ning betok nt Yocr zocr velo a tevens de storzctting van hun in do e tijd bijna nn i raisbaar geworden radio 3 o bppf kto luisterroogt lijkheden zullen daaron geruchten in do hand werken en zij zullen gr3tig de ronde do m In het algemeen belang i s het zeer gewenst dat dit v o dt VDcrkoren Vclgens do correspondenc van Cq Dr ily Me il raaakt men elkaar in Airisterd ïm h t hoofd v X hol rret de frapo d ir ilitler zou h bben ge egd God xQv fiTQ mij roor A at ik de laatste 11 dapen van do bo p c inp et llederland zal doeni In Hotterdam heei t men elka =ir meer dan een w ek lanq i xkt dat er vandaag een landing in Haak ivan Holland zou plaatpvli d r Ilrcngi c ir door het verspreiden van dergelijke wilde geruchten nist het noo oo no ijon O een of ander mocht horfin wacht dan ruHtig s avonds Uw kr innje af Po r iijk dingen die in staat rijn een volk het hoofd on hol te brengen zullen vij heef niet vergeten ij zullen zoveel raogollijk nieuws in de beperkte ruimte r ptsen v mogelijk is Wellj ht zult U zich wel eens moeten afvragen wat een boiD üalde afkor+ing betekent U zult wel eenn moeten puzselen een beknopt zinnetje x rroeton Ipzon of Uw buurriian cm nitl g vragen I krijgt er zoveel mrrelljk nieuws door dat ü naav hart lust kunt versprojden rnajt EhGr i7 IDT G 7 17 K GTTiUCJlTj lh OX CIC bHO IR HAK TjT I LOGS nORf JBPCN DEiv ÏZN zullen de vila d r ist neg y T yr a r Al ij aanval Len met allo kracht on met allo enr ten dionste sta nde niddelen dan zullen wij hem r do knieën krijgen on zal de breuk zo syoedig wg lij v plaatfvinde n D ze laatste mededelin vnn don