De Vrije Pers, maandag 27 november 1944

r b a w ö i aai A froö A N ï ïï F K O N T ti W is in de laatsUe 8 uur met alle kracht nillilïï ie viKis herimvi st ÏI de ömöevina vmi Aken en wordt vergeleken met Se vt Oacü Militaire deskmidigen zijn van ir euing dat riP laa die OD het ogenblik vvordt geleverd van beslissing is voor de dSur vla de oSrlog 12 ton fen N W Ïsn D lren la na een strijd xm drxe da eeï V eSsweiler alti de rote autostrada Aken Keulen Berlian veroverd en ff het ïe Amaêee 1 km ten C van W weiier gevorderd Ook worden er vortr derïSenfeS t tei W vaii Dllren waar de An eon aanval fJ H f OD een dorp 8 km ten K W van de b iC In i oszlar 5 ifm ten V Juiich ï edt de Svi te s riód De D zetuon hier alies op alles om een door bïaak naar de hoer en de Keulse laagvaik e e voorkomen De Am artillerie raSSt o de sprint le ng van een brug over de ll llll Zllï aeheel werd vernield 1 terftag en Zondag kon egeaxl tactische lucht macht de operaties kracu ig si eunen Zia verniei le J f gisteren 10 tijgeitü iks en beschaaipe 9 andere In t f ib het e Br leger van Gen Dempsey bezig de laöt te saillarc l l Xity ten Vv van de Maas o p U ruimen Blitf erswipk olgen Tienray en Bxoek huisenvorst ljn bevri id Tegenover Venlo oezitcfu de D nog een klei biuggehoofd ln 1 km diep dat omgeven is door grote 7 zijn echter van him hoofdmacht afges ieden aaar de bruggen bij enlo o ver de Ivaas zijn veirxield Waarschijnlijk is een van de Massdi l en d oui de DcTeruield Corr espondeaten spreken er naiaeii i van dar er l f linker Rijnoever 1 + stijgen van het Maaswai er stetds neer land nd r water loopt De formeringen In de richting van het Ss rgrbied aijn grotf r dan dio bi A tno 5ij Saint Avoid ten Z W V3n Saarbrucken i3 hot ifSer door een suerk verdedigd gedeelte v m de L iaüt iinie n eugebroken De if fstad Sainc Avoid werd practisch geheel omsingelu r 13 wierzig A jia nt c bruggehoefd over dt 3c ar uitgebreia evenals he brugge hoofd lenZ yai Baarbxückon Hier breugen de D tanks Straai sbUrg langs den Dw Am vorderen tun K van ttrwijl de Frai sen vanuit h t S oyruKken In Straatburg z eli zijn nou 5000 T gevangen genomui Het gebied tussen Beifort en Muhlhjiusen xs m geheel van D gezuiverd Bij te t heeft zich de D beaobtmg van de fortt n overgegeven a n UA van Iviet in de omgeving van Saint id werden IC forten verovr rd u y o 1U0 IK UKL G Vrijdóigsachtwerd i rii n at düt i hi u2 t Dhi g ioor IÖ utoö aangevallen 2 ïot sueli n gingen hierbij yer oren Bijue eerste aanval op KUrencorg was de stad helder verxxcnfc ooxal despcorv egdcelen werder hier a aigovallen Saterdag deden ilOO zw Am hw r lv 3 lOOÜ jg aanvaile op oiiefabri ken te Merseourg en f fi bij Leipzi en op spoorwigdoeien oij Bingen Zondag deden lOüO zwU i bw dus 70c jg aanvallen op oliefabrieken te iliszbarg cij Hamburg op eenspoorwrgviadAict bij Bielefeld en op spoo egdoel n bij amm li r stegen 400 D ng op waarvan r Ikè w rden u ergeschoten terwijl de co bo rendt jgxiog 7 D toesüellen p vliegvelden veraie We n 7 bw en ip g gingen verlclen Zw RAF bw ded n gisterentaiddag een aanval op dOs Kn inhet Roergebied zonder vcnlezen te lijden Zaterdapacht deden rende vlgt aanvallen op D convcoien Imigs de Wea kust en Oos Jrie o ceilanden Een schip erd in branrl ge ohoi en Andere resultaten onj aivanw egt de duisternis niet v rden v aergenomen LUOHÏACÏIVITEIT BIJ iniDKK üA MDi Zaterdag djdcn Typhoons een aanval op een in bijgebouw TJ kazerne xiTFaTv rsii ITiTrhoof egebouw verd veir eld eeü brand geschoten Zondag deden rai etv rende vign inynllexi g da op drie D hoofdVwartieren in N Nederland o a te Aiasteriana op oili o deden aanvallen op 2 gecamouflt erde startbanen vsn ae 2 in N de ana Cï igeu i r cnt Zond gir iddag tegen kwart yocr f J J uw Hm ketvarende vi t e a aanval op doelMi m Gouda n si H ionst ebou ging e n uur na de ac ival in laffil ea op Een vl y l v U i dt ot vO ef Ieyx 0 n Wtaid yp b plaatsen gebrof f en Onder ae Kcuerianusü blao to eib Cv vindui zich o a De rector van het g stieht d Z ri erw rfe r v d Vuort d Eoiw A o dbr en d beide wijk iUL t rs Zr Kexia en r ttina dy t to Ie aantal slachtoffers is oa uiet bu eno Vü tget s voorjopig boJ ioi T sijij 11 Kust er3 Keeood OÜBTF ivC Kl Het KusB ieg vroTc5 TnitvfAn in ïsj Blow 5i aat klaas voor htt v lnter ofrei sief Ir Hong Mihalyi n Hf iniini i spoorwegcentT a verov erd nexd Tokio door VI KüU enforten IfcklanAingsvlgt bij Luüon een xw ITAJ Ë B vt 8£i e leger heeft de r aria vjui Fat na o re kt De Am veroverÏÏSirt tc Felvfidère In J ontenegro tn Alburafc re iunt Tito af me afgesne den D eenheden EKxiL Oü TE Vcor de 2e3 in 3 dagt i TDomraHt ï Atijiic lUmmiCE meldt d Jap kruiser en een torpedojg tot a nken hebben gebrach en b £ ad Xu schepen hebben beschadigd BiJ i yte rae ri transp scnep n tot zinJ j pebraeht Oi Leyte feil strijd In br u crde ingen e èto 4 tp li T üti l 1 Mtte1 1gtf r a fi ij