De Vrije Pers, woensdag 29 november 1944

U I T O ii V E No 2i3 ï éM D ll S VAN mi 29 IJOVEMBLK 19 4 4 DE GEUS JE MAI TIi U 1 CNS VOLK I ET PAhOOL S lEKTOE LL TOEKOMbP TEDÜV LE VONK DE Vi I IE GEDAGriJï Dh VKIJE KATtÜ lDÏÏE VEIo KEDERLAllD L W AAiJiLir ex laETObOKGAl I rl e K O N I Ij G I N t zzz i = E E D E V A N H M Gisterenmiddag sprak Koniniiix Wiili i ma voor t O de volgende redevoering uit tot het Landgenoten Ik wil eexx enkel voord tot U richten in deze banae ti jd vaarm wi wachten op de bevrijding v ti ns gehele land waarin de ncod toog is pobte en de icarnen in grote getaxt woxden ontvoerd en do vui xietigingen tn verwoestingen afmetingen hebben aangenjnien als geen van oub zJ ch ooit heeft kunnen voorbtellen ui In de eerste pla its een wooxa tot Hj üJrie nog zucht onder de hiei vau den onaerdrukker ei n het hijz xxd r tot onze spoorwegmannen die met ware zelfjpoffeiing er t t rziadestelling van alic eedachcen aan persoonlijke belangen of a x eigen veiligneid of d e hamer gezinnen pia n CB hun vaderlandse plicht hebben t daan en nog doei Gig hebt een po beb d t esteld vai e nst t sind volnoaden zjalb wij dat gdzien hebben bij de htiden van het verzet c n nog iedere dag zien een volhouden dat een steun is en aal blijven voox m s gehele v jik in deze donkt re tijd dic d uiterste inspanning v aagt van de gro its be saamhorigheid en van nauwe jnder linge amonwerkwg e Ste unc dlKandex en blijfc elKandcr helpen Uw jns bekend V o ix U wjrdt alles ir het werk ges eld Uw beviijding van vedstl en verdere beno LandaWxOten iu het bözebte vaVrland Gij weet hoe groot vertrouwen Ik in ae w istand f n ons gen l volk stelt W rkï allen eensgezind samen gelijk tot nu t grobe ontb ringen zijn deze vjjr een spjedige aanviel na de digdheder jvlj beschiki t ij ovei vDoriaden d ch de niueilijkheid is voorraden bij U te bron n na dc vt iwoesting en versperring an vrijwel alle middelen van verv r in overiwinnen r i hans richt Ik Mij tot ü aixen die bevrxjd zijt En wei i i ae bjnagen t en prijsstellen p Uw diensdcu r Mij b na vier r de b abchappen medeleven die Gij Mij gaaf Lcindgenoten uij zult ü kura en vo jrstellen wat hot vtekent we r met U in reohtatreekse verbinding getreden te zijnvan U te zijn afgesneden Ik dank ü allen tiaicelijk vj die ïk van U ntving en a r allo blieken var en die Mi sozeer hebbo verbiijd Gij zult U kunnen voorstellen h ozecr Ik gcaeeld neo in Uw bliode ntr 0iing op het tijdswip van Uw bevrijding een bevrijding waaraan Gij zUf in zo hoge mat e heb bijgcdraj en Ontembaar en oistuimie zoudtn U en Mijn vreugde geweest zijn mdi n niet de g dachte die jns nimmer l piijdei nd r de druk van I ideri dnc K at i g ziju de weieldj rlog In du cheicn en t Zeejws VlPi deren tcwijt zijt n nu worot iitegt n d oiincnst ducabL n tn mden vijario Ond inks net 3nh ils biait a ixi onze landgenoten die zo bitocr moctm den bezetter deze vreuÉ de temperde O k bevrijd eiten n zuigen gevolg v a de n ig steeds woedenj bte Dlao t ncht Ik Mij t t U bewone v m Walsoren die laud èo vee è i naardsteden ja ilies dut mi de j ajnp monde L ven Zeeland b gedat J ijb ft getroffen Ik et en beraamt Gij nu reeds ele plannen hjo h t iaat Glj de rnoed ni u zakkei teu ven to kjm ix illes woidt m hit werK gesteld om mttei ialon uo Vür rljfe en ten einde so edig oen krachtig bogin Ce maken met net herstel van de dijKen en eie dr ui gi5iiig i t t Inid V filcf eren en W ieeuwb Vlaan dej cn zij i ullen herrijzen I lAet niet mind r diep mtoei v joJ ilcht Tk Lij t jt de bewoneis U zcx zwaar n ir gen dt U v or Uv oteisterde steoen en doipt n ovei wier 1 vei en over wier v i vorschrikklng v Ui de j il g is gegaan Het vaderland b w jüdc rt btandvastiglieiD ei onvsjxbch kkervi id Z v d i arde is der