De Vrije Pers, dinsdag 5 december 1944

I r A T I V A ïï j DECEMBER I Qo30 j Ü I T G A V E rJ vOiJVv r I OKS VOLK Dlï GEUS JE iv AIWTI3 I lET PAIiOOL jTENTOR m TOEKOkSï L VOiJK VE VKrji GEDACHTE DE VRIJE KAPiiEDER VRIJ KEDERIAi D DE vvAA BliEID en j EmvSORGAREa R A A D G V I h G TTV RADIO OR E ijisoeravoncl t af R O de voigendo belangrijke raadgeving in verb v d ii ef deiuchcaaxivallen vaja de tL die de laacste üijd oo Roofdkwartiex er var df onrmacut en de Sicheriit i 3dienst öD in Red hebben jlaatsreh id In de afgelopen dagen h Dben jagerboj i enwerperö in het bijzonder ïvphoons jnüacJivalifcn gedaan oj K ofdkwaroiej er vathde D V ehrjnacht en de J ül ola m Adam R caiii H suia 5n üij Utrecht outen red Aan vele Hoof dkwaïtierenwei Q Kware schade aange icnt De geall piloten doen al het mogelijke oi ietde groo 7s e nauwkeurigheid h m bo iiii 3R zo zuiver mogelijk te plaat sen ten emce slacntoffers onder d burgerij it voorkoken Riottemin worden zij diein ae omgeving van KoofK n van de B v hiA en SD uonen verzocht hun woning f ® ii3 weten d dit in 3ef r veel gevaj It n tot grote uractischexrioeilig d ioden zal leiden 1 vertroi wen dat al heb E ogalink zal v orden eo aan om de gegeven raad ojy te olp ei Ti L I E 3 T Rrof Gerbicndy neeft v c gebrachb dat vJjt e e vv o J o als vvij i ecjó iiebten ge i6 een oezoek aan Ri j o córresp y i A R P te Londen voor deel ver 01 GnDewoonoaar i8 angezien de stad nog in cl vuurlinie ligt iö er e een ziekenhuis onder de rond ingeriohi de iain pres een inspectietocht dooi c Betuwe verbon deno bcvolkin ishiex grotendeels geëvacueerd Alleen dü mam en die hier belangrijl r wei K unntn ve ricnten sian achteigebleven ó ± een be oek aah het totaal vernieldeEisb aeelne roi Gerbrsnd mede dax Eist door dr Eng stad Dumster as e ac opceera M n burger h ett in bevrijd siebie een Bureau voor BinI Z Jion ïu J S gisteren iiaur werkzaw hüden is D egonnen De posteii worden br kideü door vertroiiv de ambtenaren van RiiiL Zaken aangevuld met L der v h i j irezagavcnG laat de nin vleten dat spoedig zai worden bGgoj n n met clu t vit Se iing van bericnten tussen Red in bevrijd gebi ed en Red i buite l óLLira alles is geregeld zal men weer kunnon corresoonderen via den burp v=u a oonülaats Tevens is en in oc vrijd gebied begonnen maatregeien te tref±en ± voor ae repatriëring vcmi Red Aan de staf van Ril Gezag is e n afdi Ro pabrii ring coegevüegd dit zich o a zal belasten met het ingeree heid brengen van cntvangstpostenaan c e grens Het geall oooerbevel heef van de J gervoorraden 000 ton levensmiddelen v o vlees vit en melkpoede bene l r rX veldl eukens q uüa ton süeenkolen 250 000 1 benzine et 22 00 otooKOxie a c bevolxing v u bsvri id ïód afgestaan Verder heeft het f zie beschikbaar eoneld De oi c e bur Vülu plaa sen i n d o Langsij vaat z p I kentiuizen t ei ri si alleerd en 00 bedde vanu Ieusdan waspik Di nien en in hun oude funciiics nersbelf c I J L K D 0 E b Vv 5 a ie van 2 vj aar Jioning Geoiga heeft oij elogenheid van ne vocrlopigo demobiü ic a rv a m o en man van de Home gu rd Zondag vönd een radio to espraak gehouden in die zij in hun rije tijd aan 1 1 1 y i dez e m nnon dankt v Jer jj di e vadfii xand had on bewezen Dj Geall g sdrager in Griekenlo heeft ingegro pe ijii hee c loden van ui Gr v rz its ev eging l L U n verboaen zich ia A V 01 ue iraeus op te houaen zg die hieraan i lot gehoorzamen woidtni