De Vrije Pers, dinsdag 5 december 1944

D V t n 3C Linsda b December 19 + F J 2 al 3 vijanden beschouwd Zoudabavond hebben leden van de ELAS een overval Lê y i P ee Sngj GriekG hoof dkw in de Piraeus In Athene is de staai van beltig afLekondif d iir is een algemene staking uitgebroken £ r zijn bij botsingen niet 148 personen geaood zoalis de BBC omroeper abusievelijK ver m jlddo doch l De ongei egeldheden in Kome hadden plaats tussen cominuiiiij ten en republiktinen enerzijds en monarchisten anderzijds Maandag j l is heü geall opperbev begjnnen een serie van 13 instructies uit te zena Tj voor heu D volk over db regelingen die het geall Mil Gez heeft ge broffen en waaraan het L volk zich zal hebben te houden Gen de Gaulle confereert met 3t alin I iin hidault jiuitl Zak met Molotoff ook d Fr Chef van otaf Gen Juin is in Moskou aanwezig Isvain de Pr kin van ï in heoft medegedeeld dat 607 van de J r locomotieven en 70 van dn goederenwagons is vernield of weggesleept Onze kolen zullen wij tei ugtiHlon uit het kuhr en Saargebied onze loc en wagp zullen wij op sporon ot de 1 zullen nieuwe voor rns moeten bouwen Edw Stettinius de opvoi r van Cord hull heeft bij sijn ambtsaanvaarding verklaard dal hij wnt heC winnen en behouden van de vrtdt botreft de voetstappen zal voigen van zijn voorganger ïv I E U V G V A I DE F R O I T E N Vv ES I FIiQjM Ti Naar aanleiding van de vernieling van de Rijndijk bij Ainhem döTen geall corresp it ede dat het water zich snel verplaatst en de Can terrein hebben moeten prijsgeven Het D bruggehoofd ten W van Verlo iu door een snelle Br gevechtshandeling in v einige uren opgeruimd Uerick is l evjijd li OD gaven zich over Ook bij wansum hebben do D het onderspit m eten delven Tengevolge van een krijgslist id de belangrijl si brug jt Saarlautern over do Saar in Ami handen gevallen Ook het 0 deel van Saarlautern is voor het grootste deel in Am handen Saarl is op een na het voornaamste steenkolön en indusbriecentrum vai het Saari ebied l km ten Z vai S jarl zijn Ai pioniers bezig een 2e biug oyer de Baar bu slaan ftn ZfcVaii 13 iarbrücken i het 7e An i £g er gisteren n aanval beguin n bwxarbracken De aanvai had plaats over een frontbxoedce van 1 km Giotei avond s god den de Ara Of 10 kir van de ütad die nu evenals Foi oach en baargemand onder huu artillerievuur liggen lusfoen öaarunion en liag nau worci Ingweiler voioverd In de Flzas is Celestar Schlet cstaut nu v t in Ad handen De opmars na Colr ar t eschiedt vanuit 3 richtingen Do iJ biu ien hi r hevige tegenstand In jülich woi nen de Am terieln De j rr aJd dio net riviertje de Indo zijn over estoken hebben de spoorlijn van Escbv eilerJÜ lich bereikt Ten W vr u Duren werden 3 dorpen veroverd Zondat deden + O D toestellen aanvallen o Am colorixes op de autoweg van AKon naar KeuTen De wrakstujvken van minbteus 4 1 D toest zijn reeds getild OOSLFKöhT De drievoudigt k Oj maroch in 7 long worde vOOtg zer Volf eiLS t borlcEtërL hebben de K het Balatorimour reeds bereift In deZv sector verüveiuen ae K wetr gisoereu 100 plaatsen en staan zij éQ km ten Z van iiet metr en mindei dan 100 ki van Oostea rijk Ii 3 d geü werden 3000 D eu I o g gevangt genomen Enorme formaties K bariKS trekken deor ao iiont la igvlr kte Tibo veroverde O km te ii T v vari Belgrado het belatif rijK e jpoür Vet knoopx unt iViitrovicca Tovent bezette hij het laa ste L steunpunt in L ilm i nin dlL P i I cLe afb lepen nacht deaen meer dan 1000 KAF toesb a invalTëïI op KarlsraiiC en het bO kmi 0 t tLc gLii heilbrorin Buide plaatsen zijT belangrijk voor de toevoer naar het iiont en bezitten vvapenfabrit k on Git tc ren bon bardeerden meer dati 1000 RAjj LOcSt de fDpociwe emplacemc nten van Obeihausen 1200 Affx bw + 1000 jg deden aanvallen op Hamm Gicsai Sue3b v bra en Ma nz Jg bw aoden aanvallen op V 2 depots en afvuurp laat sen in Jed VERi E OOSTE I In reent e opuiaties brachten An duikD 20 Jao schept n w o üen l ibh te fruiser en 1 torp jg tot rJnken De zuivering 0 iie ytfc duart V o o r t LA A T3 1 E J i IEUV 3 daj en geleden nubben de D vU jpoorbrug bij Verilo ia do Tucht Ta ten vüe en v eken Pcieden verd de voetbiug recj is vi rnit li In een persgesprek drukte Prof Gojbrand gisteren do wens uit dal in Led een leidende figuur var de Verz i evv diu gt durende do gchule bez ttiii i i iod had verloefd Min Pioi zeu worden Voratoi ieelde hij iiede cat neb Uwd leger zal de lnemen a jXi dr bezebtiii L var Lul I oige i ul lci j wi j verd ré gügevens uit dit persgecf rek even GEEFT DIT KUwu Li AAF UTITnT i AÏf U