De Vrije Pers, woensdag 6 december 1944

L Y r no j l kc cnGda è 6 D cenbe ir 1 44 pae 2 N i ir u s Yri $ f j k O l T i li l IbóT lf ROIjT Aaii hë t vv fycftt hebtön z O ëdurènde de laatste 24 uur èeen 5 froixtwi zibiiii eri var erai e betfckèi vooargêdaan Vrl gèns een zegsman van ntii hoofdKv artier vari G rx Mont Qintir onde yandt het bruggehoofd van Nijme ge h èbdn last van het water v an dt idjA ij dat nu + t n voet boven het land van de Bttuwe staat De hoofdverkeei sweg en dt spoorlijn var N imebeh naar Arnhem blijven droog T gelijkertijd met het vernielen van de dijk hebben de D ten iWO van IUjne en twee schtrpt j e enaanvallen gedaan in de hoop dat het binxjenstromb nde water znveel ver vvarring ondei de Br troepeh zou veroorzaken dat hun aanvalleh succers zouden hebbün Zij miülukbcn echter en daarom pasten ij een z g krijgslist toe Cnder de bescherming van vlag fc en kwairi een i Toep van + 230 D mei owonden op b2 ancards naar dt Br linies toö Zij wild en dt onden aan en Br lazai ct afleveren Do gewonden blBicen cchtcT spilhgxevend be zi 3n liet kx aiü tot OBia gevecht 84 D werden gevai gcn genomen Do restj werd gedoo l f gewond Aan de Maas zijn nu alle I weerstandsnest nCooiC lat bij i i ansum van de W oever verdreven Vonlo dat en ils hoermond geheel is gee va jueerd heeft gisteren de £ ehelo dag blooCgebta in aan hevige luchtaanvallen De D höbben hier een i ondcrdtal stukKen artillerie b c ncentreerd In de strijd bij Aken is eyn tijdelijk evenwicht gekomen ten L van Duren weid Bergsteii veroverd Duren is hei laatste en êroot ste baofion dac de geall de weg naar Keulen en hcü Kuhr e bie 3 yerGpert Baarlautt rn is geheel van D gezuiverd De An iijn 2 km ver dt r opgerukt Ten S van ciaarl is een nieuw brug ehoofd over de Sa i gevormd Teni tvolge vaii de bonbardementen staat Saarbrücken in brand Zondag zign de spooiwegcmplacementen van Amersioort en Arnhem aari oval Ion Gisteren deden 400 zw Am bw voor he u eerst sedert 6 Oot weei een dagaanval op rlijn Or k e spoorwknpp van iviünsLer lamm o Soost CDtl wera n aangevallen Hevige luchtgevechten 91 D neert eSGhoten 12 bw tjn 2 P j gingen Veiloren Zw IxA bw deden gi ceren opnieu v cen zware aanval op Hamir Vaix ge al zijae is ne degedoeld dat ondanks slecht win terweer ie lachtaanvalien op het D spoorwegverkev r in steels tocii emends nevigeheid zUa lon plaats hebben Het is een geall o zet om het D rail vervüci naai het front cneel stil i leggen ITAj jILt Het 8ste lo r vt roverde de t 3langriJKe navenpiaats Ravenna 7 De Rusccn Lebben nu 2 3 aoel van Ho veroverd Offiaieel staan zijl o rii het alatonme r en rp minaer dan 80 km van Oosuenrijk i d i ijLt j üfrjkaanse troepen nebben na de verovering vaix Kalev a in lirma e n krachtig b u ehocfd over de Ghindwin vormd Tussen Borneo en de Jr nilippijnen is een Jap torped jg tot zinken ebracht De toestand m At ienc is aeer ernstig De Imicso èer stai dsbewe ing LLA3 MByi hoadt in de stad verscheidene Dolitiebur aax e zet Het is tot botsingen gekomen tussen Br troepen en de verzetsbeiwBr zeelieaen lo sen zelf de schepen me levensmiddelen daar er teng VDl e vanstaking niet wordt gewerkt en hierdoor de voedselpositie van de bevolkingcritieK iB u droioe de Gr Ie Jiin is af go tred n om a n let verzoekvan de ucmi onstranben ll v ldocn De Gr Koning he ft z ontslag ni t aanvaara Churchill h ft i araanleidint van de toestard in Grl en Verklt ri atgelegd Hij noemde do Comjixunisten n aixa rr lii KS partijen verantv oordelijk vooi de ongereteldne en Och L Tt is de toesüand osp mnon Am het ft veikl jard zdcn nj l t e m iig en in binnenlandse politieke itelogen V o 1 ar den D Bng i gering heeit aan de D haar verontschuldiging aangeboden vooi iiot tob zirJcen orengen van het nospitaxlschip Tubüingen in a Gclfvrn Vei eti in de x acnt van lo Iov Hctsclipvoer zonder Ijchten on t n yolte v atmiosferiscrhe stori en kreeg deoparachbbever vm n t boïïoarderen t u verkeerde Indruk De jeagdverenigingen an L ottingham Lng nebben aan h iar iJindhovense organisaties naar beL te i elukWonben ter L l g nneld va r J St iNicólaasf e st gezonder en h jarmedegeeeld c at zij be i zijn et het inzamelen vhjx medicaid ent en en ia t i van voedsel tn speel jed voor a indli je Zij hopen J t v 1 ni xdii km leren in Hottin nam zulle x omcn D O O n G E V E N S V i