De Vrije Pers, donderdag 7 december 1944

I I U I T G 4 V E m J I VAN m GEUS JE MINTIENDKAI ONS VOLK KET PAROOL STENTOR DE TOEKOIÏST Li Om DE VONK DE VIiIJE GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID en NIEUWSORGANEK zzzrzzzzzzr zzzzzmzzr No 32 l 5 t my j f 7 DECEMBER 1944 REGERINGSlAARSGHUl vING rxisberavoxid zond R 0 de volgende regrringswaarschuwing uitj Op verzoek van het bezette gebied dringen wij or aogmaals op aan de grootste beiioedzaam ieid in acht te nemen bij ondergronds werk Het voorhanden hebOen van lijsten mét namen en adressen voor welk doel ook is niet sohr melijk onvjorzichtig doch bovendien dodelijk gevaarlijkeDaaroms alle i eri met namen en adressen verbandhoudend met ondergronds werkOlfMIDDüLLIJix VEL l IETIGEN II I u s e o 1 EDEDELING de In Krimpen a d Lek is iocr onbekenden namen van enige zwarte tandel boeren staar vermeld daclit op vestigen dac dit geen pub iGdtie is vaix ben bekendmaking aangeplak waarop Wij willen er de aan Vrije Pero Wanneer wij de tijd gekomen achten namen to publiceren zullfo wij dat doen in ons eigen orgaan Betrokken personen zul3en dan wel reede enige onaangenaamheden £ chter de rug hebbenl S NIEUWS ANP te Londea heeft edsel vari Eng naar relaas ontlenen viij de reis van de ijnde tevolking van het volgende diepgang had en BI NE N LAND John O Commer Hower Nel corresp v h stelstroom medegemaakt die 500 ton vo Wdcheren en 2 Bevel biacht Uit ziju Le Amstels room was juist gekozen ond it het schip weinig heb nog niet bekend was welke haven i jt schip zou aandoen All en aan boord die 5 jaar j ang het vadsriand niet hauien gezien waren nieuwsgierig toer Vvalcheren In zicht kwaï Opstomend l ar TerneuiL jn dat een goede haven had en vrijwel onbeschadigd was zag mei v en de gaten in de zeedijken Schippej 3 hadden de D bij hun terugtocht over ten zien hoe zij overk amen hebben ae an verre de v rnielinger ii Vligsin en ge eit era If ma r nces elstrocm van Ternejzen die er t 3 zetten waardoor de D 7 geloste goed ren van de iias e n aeel oneer dab de pi ijSj Vvas Hil naar Z Bevuland en Walchsren gebrac 0p de plaat voor Terneuzen zag do ver olaggever nog de wraksbulcken van ae gestrande boten waarmede Ie D getiacht hadden over te steken Vele D waren hit rbij om het leven gekomen Bij zijn tózoek aaii Vlissingen sprak O Commer tower haast me iedereen Ond0i iSê dé j Briiielmgen in de st d en ondanks het feit dan de stad voor water stcnd hield de bevol mg de r odd erin Zij v rzekerde die voor do bevrijding betaald was het dubbel en cwars waard weer vrij l Wij zijn de wandluizen kwijt Alle monsen in Vlissiogen heipcJi jlkaar De weinig bewoonbare kamers dis er zijn herbergen cji soPieidenc ie lilies De geest was voo breffelijk Bij de bombaMe lenten ware i üetrekkeli einig rnenben omgekomen daar de waarbchuwingen tijdig genoeg ween bekf nd g 7aakt ledere Zeeuw houdt zich k ppip ast aan zijn deviesVIk vvorstel en Lom bovei Limburg ten 0 van de Maas wordt door de D beschoawd ais torntoriumrAlle burgemeestei s cok N S B rs zijn ontslagen en verv angon door Vcrwa ters l9p Vo de T y poli ie p brouille cJ t c TD politie in e Liirb ge meenben De mannelijke bevolking is v oor een groot deel wegS f ie ptc De tere vaii de kathedraal van Roermond Is v xaleld benevens kerken in VenLoo i E r S T E L t J Tr T ÏÏ N U 1 Ë t G A A TI J