De Vrije Pers, vrijdag 8 december 1944

1 i Ko 53 U I T r A V F V A N ï 8 DECEMBER UE geus je MAINTIENDPAI oXS volk rET PAROOL SHTJ R DE TOEM I ROül DE VOM DE VKIJE GEDACHTE K VRIJE KA ldEDÏiR VRIJ NEDEÏ AiTO DE WAARHEID en EIELTv BLADEii V 2 = Volgens V ÏÏ R S I I ÏT D I K G G iM O I S T E Ryen artikel van de hand van Oberleutnant J voh ö in j ILachrxcnten für dit Truppe ge i ikt éón lange af standsraketbom kort vegV2 genaamd voor haar ra ieuvoortbrei girr o a 3 ton spiritus Voor de fabricafcie van 3 tor spil itus zión 50 ton o wei 30 000 kg aard pelen nodig Voor elke V a die rordt afgescnoteji v ordt het vollodiso weekrantsoen van de bevplking van oen stad van 30 000 zielen ERNIETIGD Dxt verslmdingsmonstergebruikt elke seconde die het zich door de lucht voortbev eegt 100 kg aarde pelen het Ned volKsvoeisel bij uitsrek wkai iedere Ned m deze dagen die 20 millioen D df kloos hebben gc machte zijn partiJJ eiders n eb bij x1 nc r hvinkertl Zoals bokend nag vrorden g acht koraen e V2 projectielen op ver uite nliggende puriten in weilanden op boerderijen of op stadswonin 5enterecht nieo allo on in Engeland oo zo s in lei andj een prachtig bewiesvoor de tref zekerheid an dit wapen Vo r dit zeer on economische oorlogswapen v ordt op grote schr al vot dsel onttrokken aan de Duibse en zeer vanzelf spiekend in de eerste ilai ts aan de lJederl jadse voedselvoorziening Enige tijgeicdyn hebben vvij ons afgevraagd VanwsaT e e grote D intere se voor onzeeardappelen D gevangenen die eerst o vliogvelden werk aam wa en werderhalsoverkop aan het aa dap elrooien gezet Wij wisben dat er een boosaardigplyü zal achter het naar Dx ente lokken van onze nongerlijdende ArnGberd ïï eröen Rotterdajtuuers Wu weten w i 3 welk plan Deze halfverhongerende stumpers g n gen geonairaaopelen rooien voor iiun vio wtu en kinderen zij rooidea zelfsnleb voor du maag van unze i diep verfoe den vijand maar het jesultaat van huawero arbeid Jiomt terecht m do muil vaa heb verslindingsmonster dat gerichtwordt tegen onzen bondgenoot a n de overzij en tögt nover onze eigen laiidgenobtn ten Z van de gro e rivieren Wij ïr rijgen geen aar dappelen o id t zijer liet zijn of omdat er een treinen lijden wij worden naar de hongersnoodftodreven Oiidat een nonsens Aaojn brs hcofdvoedsel moet verslinden oor haar 00 op te los3en Het meersb he i el schrei en d j onrcch c dat ooit een vol c if a xngc dafJijValb ons ten deel Te enover het sirisber duivelse p an Kennen wij aaar éen wjtsVFRZ dit is zich beheersen do moed niec laten zakl on krochten bespareJ Al fion wij uet nieb onze bovD ijding nauert ieder uur Al stijgb de lood met de dag de bevrijding nadert met tjvon ras o schreden Houdt de geesb van ons volk lovendl Zo de geurt is verxoren is 1 s verloren Radio Luxemburg meJcibj dab de burgemeester van Keulen t hJenf ld s vcrmo o d Ooi d öo man j n zijn nt jrg schoten Ti t ujlen zouden o igcrê gc dhodon hebbia p TaGs gehad Tengevolge va de geall lvc iba invai en heerst ei m verscheideue D s teden voedselscha rote