De Vrije Pers, vrijdag 8 december 1944

L V P Vrijdag 6 December 1944 pag 2 K I E ü 1 k S V A J DE PBO S T E NVvEbTFKOKTi Geri Jjod es bt Vfcliieb ber van het 1ste Am letter heeft tussen JÜ lich Gulik en Duren een nieuwe plaatselijke aanval inèe et Er worden goe je vorderin£ en emel i Pier aan de hoer wer v roverd Ten Z van Duren be ruikten de Airi na de veroverint van iiv rgstein op een nieuw punt de Roer üok in het Saar ebied weiden weer vordt rinj en t emaakt Ten 0 van de Saardrongen de Am de stad Dillixiiien binnen Op m eerdere punten zijn zij indeae sector i n de stellinj en van de Siej ifriedlinie gedrongen Verschillendekïeine bruj ehoofden over ie Saar aijn nu tot enkele grote samengesmolten Zowel uit vv als uit Zv richting nadert Gen Patton nu Saarbrücken Er wordtgestreden i n de straten van Eorbach dat een achttal km van Saarbriicken 1igtiIn Saargemüiide ook wel Sarreguemines geheten duurt de strijd voort Het Isnu een maand geleden sedert het het offensief te en het Saar gebied begon Sedertdien is een gebiei met 900 steden en dorpen van D gezuiverd 28 000 D werden ei ev genomen Op sommige punten kwamen de Am meer dan 60 kni vooruit In de Ëlzas trekken de D zich onder dekking van een rookgordijn bijr eui 3reisach over de Eijn terug De Fr melden vorderint en in de richtingvan Colmar Bij ketz gaf zich de D bezetting van een fort over Mog 2 forten zijn in I handen ijit Ned worde gemeld dat het gebied dat de D in 4e j3otuwe b ben laben overstromen eeh oppervlakce beslaat van 75 km2L UCHTOQÏtLOG In ie afgelopen nacht deden Mosquito s aanvallen op Keulen m etbommen van 2 OOOkg Gisternacht bombardeerden 1350 7 W Br bw de spoorwegemplacementen van Osnabrück en Giessen en de Leuna synthotische oliefabrieken in kerseburg die 12 uur tevor n door Am bw hevig waren gebomibardeer Er werden o a uitgewo s pen 350 000 brandbomii en Osnabrück is e on spoorwegcentrum dat voor de D van zeer groot belang is voor hun front in N Ned en bij Venlc Giessen is een knooppunt van spoorlijnen 60 kmi ten l f van Frankfurt en van het alïergrootcte belang voor hef front De aarivallem opde oiie fabrieken werken zeer nadelig voor de D oorlogvoering In Sept j X W a s da B oliepröduGtie beneden Me raming Sedertdien zijn talrijke aanvallen gedaan op oliefabrieken o a op de Leunawerke die evenveel produceren als 10 oliofabrieken in het Rijnland Merseburg wordt op het ogenblik beschermd door 400 luchtafweur batterijen hetgeen een groter aantal is dan voor de verdediging van Berlijn wordt gt bruikt iViosquitos deden in dezelfde nacht een scherpe geconcentreerde aanval op Berlijn En nacht jg vernielden 17 D boest 21 RAF bw gingen verloren minder d 3Xi 2 RAF bw uit Italië bomibardeerden gisterennacht Salzburg en Klagenfurt Br is we r V2 activiteit boven Z Engeland geiueld De reeds gisteren gemelde aan val op een V2 baan in een park in een ried se ad had plaats 300 m van huize ten Bosch bij den Haag Do aanval was zo nauwJ eurig dat de omringende huizen practisch gi en schade opliepen ii ALI j 11 km ten N W van Ravenna vverd llezzano vOi oveid OOSTFRORTs In de laatste 24 uur zijn de R weer 20 km gevorderd in de richting van Oostenrijk waar zij nu nog slechts m van verwijderd zijn In allerijl onttrekken de Duitsers troepen uit O rijk Aan de Drau werd Eares veroverd Racz Alams op U km ten Z van B pest veroverd Volgens D berichten zijn de Russen hier Budapest op 24 km genaderd VERRE GOSQ E1 i Op Leyte hebben de Am een nituwe landing uitgevoerd Ie baai van Ormok oven ten Z van Ormok ie laatste Jap haven In de Philiprijnen werd opniuuw een Jap onvooi bestaande uit 6 trariap schepen en 7 torp jg geheel vernietigd Raar schatting kwairun H OOOJap om Eveneens werden 6 k ieine Jap vaartuig on vernietigd GEiViI GDE riERffltlTEI j Ghurchill zal vandaag in net L Huis een verklaring afleggen over de toestand in rioKenlaiid Gen Skoby ruoldt uit Athene l at destrijd cegeti de Elas troepen voortduurt Er wordt nu zelfs artillerie tege nhen tbruikt Schepen met levensmiddelen die in de h aven l a en be lossen zijn bui boii jaats gaan liggen daar de Elas troep n geprobeerd hadden zich vtiii de ladii iten moostei tu inaken Dg vo dselpositie druigtcritiek te worden Bonomi hooft in Kome eej nieuw KabintJj gevormd waarin de CommunistenWol en de Soc dem en acbiepartijen gèèn zitting hebben Sed is gokozenals lid V ui de Luchtvaartcommissie vai grote luchtvaartmogendhoden