De Vrije Pers, vrijdag 8 december 1944

nrT Ij 17 1 r i i v J3E TOl XOriST I ROl DE VONK DL TRT E GE Cf IT DL RTL tmm GeooiiAvaeerd No 3 en 54 Zaterdag O Deüe ber 11944 R P 5 TT H E G E R I i G S V Woenadagavond zond Jl O de volgende votgeringswp rschuwing uits Op verzoek v jn het bezette gebied dringen wij 4r nogmaals op aan de rnotcto behoedzaamheid in acht te nemen bi o ndei efonds werk Het voorhanden he bben van lijsten net namen n adreaaen voor welk doel ook is niet schromelijk onvooi iichiig doch bovendien dodelijk gevaarlijk Daarom alle TiJRten met namen en adressen verl andhoudend met ondergronds werk OE ïID DELTJJK T lKl ri Hj Pi IlLLL l DS AMSTEL STROOM TN E D E R L A ïï D A A E G E K O IT E IT John O Comraer Horer Ned correap v h iJTF te Lenden heeft de reis van de Anstelotroom medegewa akt die 500 ton voedi el van E i naar de bevolking van ïïalohei en en Z Beveland bracht TJit zijn reiac s ontlenen wij hét volgende j AmstelstrooLi was juis b e skozen omdat het schip weinis di epgang had en het nog niet bekend was welke haven het BOhip zou aandoen Allen aan ooord die 3 jaar lang het vaderland niet o idon e e sten waren nieuwsgrl erig toen liTalcheren in axcht Waa Cpetomende naar Ternaur en dg t een goede haven had on vrijwel onbeschadi d v as zag men van verre de vernielintTen in Yüpsingen en de gaten in de seedijken Schippers van TerneuKeu die eerst geweigerd hadden de D hij hur terugtocht over te zetten waardoor de D zelf maar moestan zien hoe ij overkwamen heb oun de geloste goederen van de jasteistrooin naar Z Bevelanc en Walcheren gebracht Op de plaat voor L er neuzen zag de verslaggever rog de rralcntulcken van de gestrande boten waarmede de D getracht hadden de Schuldo over t sceken Vele D waren hierbij om het leven gekciion Bij zijn bezoek aan Ylissiit sn sprak O Commer Hower haast me iodere9n Ondai ±= de vernielingen in de stad en ondai J a liet feit dat de stad voor een deel onder wacer stond hield de bevolking de moed erin Zij verzekerde dat de prijs die voor dr bevrijding betaald vas he du bel en ar ars waard was Wij zijn weer vi 3 r wandluizen kwijt Allo mensen xn Vlissxngon helren Gil aar e Tei nig bo 70o Jare kamers die r aijn horbergen ersoheidcne families Ite seerA ras voortr ff lj i Bij de bombardementen waiX ii betrekkelijk weinig mensen onïgtikomen daar de waarschuwingen tijdig genoeg vareX bekend gemaakt Iedere Zeeuwhoudt zich koppig vast aa zijn devies IK xorste l en kc m boven DE TOERT A i D I IJ G R I E K E K L In allo Lajiden dxe de D hebben verlaten heerëen grote politieke spanningen In Athene is het tot opeiJ ijke strijd gekomen De Brittei gebruikci tanks en vliegt in hun operaties tegen de ET AS troepen Do burgeroorlog heeft sioh reeds uitgebreid naejr sxi dci plaatsen In Patras is eveneens een taking u it ebrok n De voedselpositie dreigt crltiok te r ordon Sohepon net levonsmidde3 jn dio in de haven lagen te lossenzijnbuitengaats gaei liggon daar de EL lS troepen geprobeerd hadden zich van de ladingen meester te makea Er wordt nu zelfs artillerie togen de EI AS roepen gobr jdkt G E r IT G D 3 B E R I O K T E N In Roeijienië is een nxeiiwe regering gevormd Limb i2 g ten 0 van de Jfeas vrordt door de D beschC Uwd als D territorium Alle burgemeesters ook N S B ers zijn ontslagen en vervangen door l eCT alters I p de ITed politie patiouilleert de D politie in de Limb geneenten De mannelijke bevolking is vooreen groot deel veggesloept Radio Luxemburg meldt dat de burgemeester van KeulenEhrenfeld is verm ord Ook 2 SS mannen zijnneergeschoten In Keulen zouden ongercgeldhtjdeu hebben plaatsgehad In de Betuwectaat nu oen gebied van 75 km2 onder wat v De hv jfdverkeorswGg en de spoorlijn van ïTiJ negen naar Ai nhom blijven droog Tege i ijker tijd mot de dijkdoorbraak doden de D 2 scherpe te onaanvallen die misluk ten Daarom pasten f ij ggu z g lorijgslist toe Onderde bescherming veM vlaggen kwam een groepvan 250 D not gev ondon op braxicardsnaar de Br linies too Zij wilden de gewonden aa n hot laf iurot af Ie voren De gowondon blGJ oi i springlevend te zijn Ket Icwam £ t icn gevocht 8£D gov £ d PiJof