De Vrije Pers, dinsdag 12 december 1944

12 DECEMBER 1944 U I T G A V ï Nr 3 DE GEUS JE MAINTIENDRAI ötiS VOLK HET PAROOL STENTOK DE TOEKOMST TBDUW DE VOM DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDERLAND TE WAARpiID e NIEUWSORGANEN M i H lil II II w lil I II I t i I l Iilll II K I Il i M iw m Mli IXWtM i M lil BINNENLANDS NIEUWS Naaj7 wij verrieden hebben öe razzia s in Haaxlem 2 dagen geduurd Het resultaat was 2800 siagJitOkffers Zaterdagnacht om 3 unr ontvlogen de mannelijkebewoner©van Delft een oproep om zich te melden Een uur later werd de atsA afgez t uAaugezien cjasizia s aan de orde van ds dag iijn willen wijonze lezers op bet volgende wlj ena Laat üw ataakaart en diötributi bascb den KIET tbuis Zo e rt U elders een onderkomen bezojpgt Uw gastheer dan zoweinig mc eüök last KL jdt U zo go mogelijiL Neeart etgerei eer dekenen indien mogelijk wat Icyensmlddelen medelLaat U niet verleiden door Uwkennis van de sterkte vait de D be iettlng in de stad In Delft was er op het einde van de vorige week bijJia geen D soLdaat meer te zlaniBurgJlcket A V heeft bericht ontvangBn dat de Goudse brandvwejcauto is gestolen I Er waren plannen in de maak om hem te vordexenXOp het eiland van Dordrecht 1 opei e en geall i atrouilles Met hun jeeps steken zij het Hollands Die r over Volgens Zweedse berichten zoix Seys Inquaa t op de nominatie staan om I tot opvolger van Von Bibbentrop te worden benoemd BUITENLAN d s NIEUWS Er is nog geen verbetering gekomen in detöe taad in Qriekenland Xn aalonl ki jwaar eerst een alg ataking was uitgebroken heerst thans rust De stad is in handen van de B AJilLJteuter bericht uit Athene dat de sterkte van de ELAiS troepen in en om de Gr hoofdstad 25 000 man bedraagt De Br gebrui kexi thans hun zware wapens in de strijd tegen de vrij scharen De Br Min v h Middell Z eegebied Herald MacMillah is naar Gr v ertrokken Men hooptj dat er door zijn toedoen een ontspanning zal f ptreden Geruchten over cn derhandelingen tussen de E A M en de regering van Papandreioe zijn tegen gesproken Wel is bevestigd dat Br troepen op weg zijn naar Athene De verliezen nan doden sn gewonden van beide partijen worden op 1500 man ge 3cLat Het gebied dat de ELAS bezet houdt blijkt tamelijk groot te zijn 2i0 hebben zij b v bijna de gehele havenplaats Piraeus in hun macht evenals talrijke politieposten in de hoofdstad In Se ïöiig pers is men over he algemeen maar matig ingenomen met de verklaringeï van Churchill The Times heeft bijna openelijk part ij gekoi an voor de verzetsbeweging Zij beschuldigd de regering Papandreio jdie door de Br gesteund wordt ervan dat zi weinig heeft gedaan voor de zuivering van het politieapparaat Talrijke po litieambfcenaren en collaborateusr die met de D hebben geheul d zijn op hun posten gehandhaafd terwijl bovendien de Br op het ogenblik van de diensten van dergelijke mensen gebruik meken De gehele E A M beweging kan de opstand niet in de schoenen worden geschoven De linkSf loctremastische elej enten hebben de zaak op de spits gedrevQp Over het algemeen koestert het Gr volk wantrouwen tegenover de huidige regering Deze opstand en het Br ingrijpen heeft geen vijandochöp legeaa het Br volk doen ontstaan Meri hoort ook geen critiek op Scoby of het r leger schrijft de Timescorresp in Athene De Br Admiraliteit heeft een iiieuw © vloot aajaeogesteld de Paq K