De Vrije Pers, dinsdag 12 december 1944

e w i ri M 2 T c 7 n ficvlcoc ïio reeds in Ie Stlle Oceaan is aariëjekcion Ccinnandaiit in Alm Öir Sruce Jjraser ds maix die e Scr arah ors tot iuken E ebTacht In üs kou ib tu 3se i de kv c en eg erin een v ieri s hapG en wederzijdsbij standsverdrag ó sl ten lat spoedxg cal v orden f eratif Iceerd üoof Lpunten jNelerlaag van zl en narorl gse sanienwerking t ot behra i vm de vTe te T3cn ni üeeft in IL e n nieo kabinet gevorii d Hi arin ebben zittrngj 4 coziimi nistenjO IVl atti CJiXisten deiLocraten en 5 iiberaien Gistercn Is het jaarlijks congres vaii da Pr werkliedtnparby be jn en Yexbetrenwoordigers van j rankrijk i jederlan 1 eli Pelg z ijii hier aanwezig v or Ned het vroegere £ 00 Twedo Kaiaeilid Mr L Ao Dc nker Er is bb3looen Do coalifcie rego GhurchilJ blijven steuixen tot de vrede in Europa is bekny ld 1 5 van het Lngc volP heeft zi h ui t j e sproken vöó distributie na de oorlog opdè bhier dcor de be ci jde volkeren van Eurcpa beter kunnen worden gevoed Alios wat hen bngc olk besoaai t jó a tea g ejc koruen vaji do onierdiukbe uatias n 1 c U k S VAK D E F H O N ï E II li fS i 2 i L y é i Cen Lh en Z vnn Pur jn iet iste Air leger sjoat o l2ï 7an aêz6 T ela j gripK ste toe stelling In het Saargebied oen de D cf lr jKe hevige tegenaanvallenj vooi al bij Idliiafe en De bc artillerie is ver r kt baart eiDiIijde is geheel in Am h Uidc n evenals heb W gelegen liagenan Teii ïiC vafi Saargemünde Lebben de Aia p e r nieuw punt de I ijksgrens bereiKt 133 Fr snaon een kleine m van Ocli r r Zij B ii jden hier tOi exi politieagenten un luchtbesüherniirigslieaan ui Stuttgart allen ni m Luu oude un for£ien it de oerichten v n de PoP 0 en £ l 0 kan log niet juisc worden o gemaaKty welke djk de lucntmernt heeit gebombardeerd Er wordt nu espru ken over ehn dankten NC van Nijmegen Hierdoor zouden dé D stellir geii llh liO vari i ijjLegen onder usuer ioi en en bet water m óe Betuwe aaien üUCdTOpI LöG LöG Gi st e ren V u og de grootste forüiatie boPiw 3 ie ooit uib Eng jci i troTc naaT Etl l600 zw Ai btv 800 jg sp jO TWt jgdoeien te Giessen Fraink I furt eu K ah au Britse zv bWj Monqr itori + jg bbmbard eerd en oliefabriekeh en spooi v eg csleu in Osterfeld lro ki7ausen en Duisburg Iüeidri ho Vanuit Ito vieian zv Ail bw sporrjvegdcelen aan bij Grav olie fabrieken ten Y O Vün ji enen en art inrichtingen in te st ad z elf Meer dan 4000 toestellen nüJRen een al dcze aaTiv ll€m dee l Zt r = C JL chtbw dederi aanvallen op spoor wet ivagons in Leiden aa Tschijnli jR rn t 72 gel dtni 0p3TFLOE Tj Het D front in ll ngarijo lokkelt s eeds ueer af Te hc hoofd macliO Iê efü kudapest in all orijl verlaten Zw uitroisting ei gev Jild jii werden achte iVielaten Val e D eenheden si in op de i ncho i n l 0 va 13 pest is een a ju bal D en Fioug ingesloten i KiiSr h=jbbai ti jra U j t t u i oereikt ord ringen langs de ïsj biO V f ens fito nadert Yirt o r2 v l L onlf ngs gemelde vercering vfn Siss jk va liet uisti D X icoost Sid V n IJ j ulit J n ZVV van Faenza is een zc e zware De tegenaanval af gespogen T 5 t T ü0GTEK£0p de Weg naar Blandela veroverden Br troepen ifc t spoorweg Kr7oppun Tn 3ou T kio üicldt de dord van 1 ac jüiiaalSj w O v d ji Kagooiics dl e de verraderlijke aanval oo Pearl larbour leidde I AAljS rE T iI J £ Eigen berichtgeving I c D verlaten het Vvestiend In de nacht i vaJa C r t e ü r Ti jn te H van Holland de burgers bestemd voer rugoekking oo i geblazer Alle bruggen zi jn rugdekking opgeblazen Er is b i kbaar grote haast Het lutfrical uit K dan fworot ook overzee v eg e oerd De bozet ffing van lec Westland is 2 eer geringI Den Haag heeit vucj te lijden vaij onti j üg ontp offsnde V 2 De glasschadc is enoiTL Op de Lutenborg vlak bij h t sianatorium Hellendoorn is er et n i neergekomnijür ijn 2A noden te betiei ren KovciJ en plunderojj 0i j Ö l i hebben de D y e zocht in het gebouw va f G Teci n soae Phi sica v a Tec il ti I School in D ltb ncïar t ev van hun ailing was Zij hebbon ouk n b is o 1 gebraoht acn heb K io jabo De schadefbolcopt in de SO 0O0jJiet Gnijnt dat de Hoogleraren de H ren du ge fe i Cf rrecte houding hebben langonor yn en de D nie is In de op hebbea ge egl