De Vrije Pers, vrijdag 15 december 1944

No 59 1 ƒ ► lilJ r UITGAVE Q vjl 1 üV V A N j 15 DECEB iBER 19 4 DE GEUS J MAIKTIENDIJAI ONS VOnC HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE 70NK DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ WEDERLAND DE W AARHFTD ft n N T TilBiM A iM L BINNENLANDS NIEUW S Eigen berichtgeving DE MILITAIRE SITUATIEs E zijn op het ogenblik weer Russ krijgsgevangenen eil van Dordt Voorlopig Vv3rrichten z i nog graafwerk maar het ziet op Eêt er d Beierland naar uit dat de D hen als achterhoededekking gaan gebruiken Eet schijnt dat de OaQc in de Bexiuwe de overtroming die de D door de dijkverQielingen hebben veroorsackt vrij aardig kunnen beteugelen Na de zeer hoge waterstand aan het eind van de vorige week is het water gevallen ïïit Dtl wordt echter weur nieuwe was gemeldt O a zi jn kleine groepjes D door ge ail soldaten krijgsgevan gen gemaakt j waar laajstgefioemden vanc aau kwamen wist niemand te vertellen VERNIEJjiyG ulNl De D bereiden de totale verzanding van de Waterweg bij H v Hollend 7 V6r7 In de Waterweg zijn schrpen aan de grond vastgezet De piereij Bij HeV H zijn voor zo er ze aog niet zijn veiii i eld om de 20 m geladen Een gedeolte van de schuthoekjnuren var de Noordersluis te IJmuiden zijn door zware explosies v ernield Over het lot van de sluizen die de Doop hét ogenblik nog gebruiken behoefi men geen hoge vexwschtingea te hebben Met zekerheid is aan te nemen dat alle deuren zullexi worden vernield bij de taatsen sn de halsbeiv ls Vanaf begin Dec6Würdt 5r m jt het oog op het hoge water de Waaldijk van de ïielerwaardj dj e door het aanleggen ven mil versterkingen was verzwakt j Iweer verst rktr RA iZIA Sr Er J aai schatting ziji Zateidag jolin Delft + 300 man opgepakt V 2 neerde Oude was g5 eu sprake van vrijwillige afm Tj e 1 ding De huiszoekingen waren zeer oppervlaliM g De troepen die volgens É un zeggen van Kesteren kwamen waren zeer vorjioeid Op 12 Dec f e ien de D een grondige razzia in IJmuiden In de midd g waren er reods 00 mannen opgepakt w o 20 politie agenten BOlffiJiRDM Op 11 12 werd Leiden 2x gebombardeerd Tot nu toe zijn er 5Ö zwa ar gëvTölJïïen Het museum van 7olkenkuiide en ae K VoKooph werden getroffen 1 A2 nieuwe aaiiVal A Doden in de omgeving van de Alexanderstr 5 doden t n 6 gewonden in de oag van het station Aan hei station zelf werd schade aant ericht Veel glasschade Op 9 12 is in Voorburg een gekomen 1 Dode en 3 geuonden Op 8 1 werd de spoorlijn over Rijn bij Bunnik door een aanval zwaar beschadigd A XiEMEI S P RICriTEN In N en Z Ho 11 is ïaef t rantsoen van 1 kg brood per week d cröroodposifie tot Kerstmis verzekerd Teneinde een zo eerlijk mogelijke verdeling te vomrijgen ligt het in de bedoeling het aantal uitdeelposten over elke stad zo klein mot elijk be maken In Delft zouden dan bijv 18 uitrj iilposten overblijven Visnen hoof c nadat de D troepen uaren vertrokken bezoek gekregen ven een bende iunderaarSo Er werd op grote scha l gevorderd ea goplundard elfs alle kolen van de gasfabriek odat hierdoor zonder gas zit Hür H©d leelde gi teravond mede dat he j pcliticapar at in bevr Ned is g uivord L can van de Verz Bew doen