De Vrije Pers, zaterdag 23 december 1944

D V ao 6 Zaterftag 23 December 1944 page 2 V O EDÖELNOOD EN LEVEkINGSPLÏCHÏ N iar a nleiding van onze opiuorking ovt r het gedrag van enkele CCD contraleurs yijn er eenige misvsttingen gereit no Zooals etn ieder weet heeft elke boer zijn K I E U V S V A N E E FRONTEN JÊÊSE ll Generaal Eissi hower hö t gisteren eexi dagoid r tot gijn trc poox gericht u c ardLn MÓ ïiö t d jaide dat de vij anA jLch bujj n lai n sttaiinsön had begeven en nu een zeer groote kans loc pt zijn ootste inedeoüiiiag tegemoet t gaan Hij spoorde zijn troepen luii zaoh tot het ultarstje in te sfLann ai Tegelijkertijd ongeveer vurklaarüe c e AmoMin v Oorl Stijisooo rülöir door de gewaagde onderneming wayrt o e de vijaiid zich had laten vierl iden het einde van den oorlog wel eens sneller nadö M gekomöiJ ZrOii k xamm zijn De BuJjUsch ci n3LalskracUt in Balgle nejö t af en het Tront dnb zich am de flanken reeds had gast f Mli t aixl worav nu ooOc iji het irldden stabieler De berichten die Tjij ot ï r den strijd i Helgie ontvangan zijn minstens 48 uur oud zoodat de etmx vsu gaken d e vvij hieronder zullen latqü volgen de to MiaiuL i WbeuödRg wei rgeven De frontlijri loopt van Malm in ZWrichtiag naar HabI smout en vaadacr weer iiO richting na r St Vith ITïjnuit Stc Vithin ZW rich ting naar L 2ax cJae venci i a na 5r Wiltz en vandaar naar Oaaödox t wiiar d @ frant X jA iJu dar Itt oo el lichting na a de Du grens loopt Op 1 pwit zijn de Dxl ya dagen 64 km gevox 4 rd 3 ljd ins lu3n marach p v ten zij wecr huxLX ud9 methoden toe IXi soldaten werden in h b uidjeoim van het Britsche ïn Amelüger gestok 2iitorwijl buitgeü akte Britsche en Am terica voor de troepwi uitre d oii Volgens deakiwi lJLam et 4 het wel v 3t dat het de lXLUschers bij hun eerste opmax ch vooral te slQiU4 was ziah meester te maken vgn de groote geallieerde oix jxslagplaabsén De l SLailliafcrden zi n in het bezit gekoiaen v an talrijke Du ffiD torvoertuigeiijdiè wegens li iand to£gabrek niet verier kondea Vc oxai de Du tanksfle 2liJag hebben in de laatste dagen zware verliezen geJ ÉfdejwBij t velot werd de vatihöt aantal tanks waaruit een di vxsie be staat bui ten gevecht gesteld Bij St l ith zijii ruim $ 0 p LniL u i jJ o s VHiJ2n IiUQHTQQi j0j In de afs ioopen nacht deed de RAE een aanval op de spoorw i pl von Bingen eia Jtoblüii V Ga s j ii ijaAaxïlit tverd 1 van de si oo4 si e JDu Ji u Trbro nl die te Policz ten N van Stettin a aü fyvalien OOSTFkONT Vc xn Du zijde is bekend gemaakt dat de Ru 2 groote nieuwe offen si even zijn begonnen nl 1 in Koerland 100 km ten 0 van Lib au n 1 in Hon £crije £ ten Z van het Jl ttttnmeer Moskou zwijgt hier no g T ver W6l is medego deeld dat volgens de r klaring van een Du officier die gevangen werd gemaakt dat de Du 30 000 man veisterkingstroopen naar het gefeied Qm Libauhebbon gep onden In Polen en O Prulssen groote Du patrouilleactiviteit Het Du opperbevel rekent op een spoedig begin van een groot RusaiBch wint iro oilsij X in Z Slowakije veroverden de Ru Gr oss Steffelsdorf Rima Szombafc Zij sta janog 15 km verwijderd van het spoorwegknooppunt Lutsch enjek Lo oncs 5dat aai despoorlijn naar Pressburg ligt ITALIËt Ten N van de iirunone veroverden de Can BagnacaVallaoOok in aridei e se toren werden vorderingen gemaakt T RKIü oaSTE NiSupeg vlcforten ht bben opnieuw een a mval geda n op Na oja öp Hondo Op Lojte ruJ ten de Am 5 km op in de richting van de kleiixe haven Pa lompon die de Japs nog ds ontsnapping shav n ouc en kunnen ebruiken In deBandazee werd van een Jap konvooil schip to t zi eu göbracht n een 2e erj stig be schadigd GlJEKENLiNDi Sedjsxt de waarsch uwing v an Gen Scabie uaan Ie ELAStroepen zwij dalirciITeiTe van ie r JX hev eg±x De gohtele have n l= ii a ous is in handen v de Britten Gon Saabie ia de tekst v n een vtrki jring van de ELASpiirtij overhandingd Dü inhoud hifci van is nog nie ü b ikend g eiü iukt