De Vrije Pers, woensdag 27 december 1944

TJ I Ï G A V t yi 3 27 i o 47 VAN laCEiViBIiL DE EUS Jiï MAIlNiïIENDMI OIIS VOLK HfT Ï OOL STENTOR ISh TOEKaJS TROIM n VONK DE VHIJL GEDACHTE DE VRIJE KAÏIIEDEK VKIJ NEDÏÏRLAEI DE fcAARHEID en NIEUWBORGAKEN X voor Radio Oi iriJe H M DS K O N I N G I de Koningii aj als vol j c saiaenvatten KERSTBOODSCHAP 1 A N Op Eersce Keistdag sprak ii een Kerstboodschap uit weljr ta inhoud jrstboodschap als volgt asn Oo St en Nieuwjaar toewensen in de Igehele bevrijding Ik verheug amen werden tot allen d i e zoe tot degenen die de weg naar arbij aan de bestelling en aan e God ons gaf in de komst v n de HeM de Koningin ving haai dit jaar wil Ik U een gezei i end Ker Lf S llitie verwachcinii van c an poedi e Lij ot Ü te kunnen spreken en mij t 3 ken tot heuj die niet zoeken zowel s öi jCtlehem reeds kennen Ik ti ehooizaa de bedoeling van de heerlijke ave e Curistuso J rsGf eesc self hoe wij net in e i onbekomiï erd hadden gevierd V orio ker t eruggetrokken Toch is deze fcllini i inet het nameloze leed dat leed te verzachten ii et de on ons dreigt te ontzinken en iiie i na S£ i ak K M over he jaie2i vat i voor de oorlo onbezorgd spoed rn vreüe hebben i ic nu in het Kerstboödi chcp f een sck ij i ende te e vvij te verd ui n hebben Zij is er ok het feilbare liefde van Christus Waar allee drej t te ve gaan is ryij iet eiiige vajte dat boven de afgrond voer ons of 3 l5 et Zij bevestigt ons het onwankelbaar bestaan van het Laven dat gé i k Jo annes in zijn Evajigelie zo rci rnachtig zege hei Licht der Mensheid iso De l omst van het Leven en he Licht zij betekent de vervuiling tezamen Daar worden v ij oi t en samenbindt © ri van onre beliefde an st OmBt eken er van God In Re hleheir kon i v ij alle wust van de liefde die ons allen omv voor onze meG emensen Daar leren wij begrijpen wat de roeping is ons werk van onze gemeenschappeli jke yrbeid tot een doel Ker vf is he + fecsl van de belofte oo c van de belofte van een betere oei waai van wij Lopen en verwachten dat zij spoedig voor ons zal aanb Die LOoLomst jial voor een delariKrijk d el gegrondvest zijn op nauv omschreven Niets kan ons Kerstfeest belooft ons de eind samenwerking in de geesu als hierbov voorbereiden dan de ker i geü achte He overvvin j ing van het goede op he o veideeldheid en strijd in sman Ou wereld veriïoni en in kwade Nog ligt de en roa v Wij wete het want de ft rt ld en Zeer zeker veol meer dan d nk Ik alle on invoerde manjien en iiiartelkamp Eveneens alle moeders J Indei en niet af Christus vverkt nog aaji haar vervolmatving en voltooiing Ik wil hier voor de radio eiiULigen met een geoed voor liet nameloos lijden dab on volK neeft getroffen God alleo n weet houve 1 han a i ii zich voor het heil van ons volk vci wij kunnen veiiiioeuen In LJ ja geest allej die a uchten in evangenschap Ik o ï c verte l T id noten i e j allen aie honger lijden alie zwakken en aie en heldinnen en helden van ii van onze mannen ter zee zo zwaar beproefde Rijksg denk de opoff33 ingsgezindheid van al etj van onze t oopvaaraers en vissei en ii de lu cht en het lijden van onz net Rij iisd el onder de Kef rkiingen ijn waar gij U ook m Or bevinden I L Moi e Gods zegi n voor U all denn vafgegaan door een sjjeciale opname t wellecoice gezongen door h t ielmond Dit W as e eerste gr imofoonT Le erstboodLcii i werd voo van het Middeleeuwse Kerstlied Nu s knap enk o O v i de 3t Jose jhkerk te plaatopnanie die Radio Ora ije he c bevrijd gebied ontving A A N H A L I N G E N Kon Georj o van Eng s geven De eer te helft zijn einde Wiumeer UIT KE 1 o T BOODSCHAPPEN nl ni hopen da I943 het einde van de strijd zal v Hi onze taak ky behalen der erwin nin g nadert dit is bereikt kuxuien wij de tweede helfc beginnen ons maken tot vrije m ix nen zonder divingelandij soldaten bezig m et de ver suil Prtiöo Rocsevelts Deze Kerstmis nog z i j n onze i ietig ing van het Nazisme Fascisme tn het Jap militair ïsme Wij zullen d dai v xi de ledeidaag vm oi 7 ü vij kunj en versnellen indici wij