De Vrije Pers, donderdag 28 december 1944

A D r ir L r 17 V JK J3 UitgOf e rcr düoct DE CLÜS K ll SU DJ miKT OFS VOIK IIET PAROOL STENTOR Dïï a Ö J ST TRCr DE VOFK DL VRIJE GEDACHTE DE VRYS KnTHEDEIl VRIJ l IZDEP LAFD DS URFEID nri NIÜ rJSORGAlI ® H R i o 48 loiiderc ag 28 Decern oer 1944 het ioe L tv crr iachlen mei do onfeilbare iietdo van Chri tu3 7aar alles on d oit t te ontsiniïf gij i rok noogt bevinden ken on di i L bo vergaan sil i t tanige vas DE FGRr KSï STDrODSCF iP L y Op Se sto Lerr tda j s pTfk FJL dB jumgiu voo r Rad o Gifiije een reisfboo öohap it w lkeinho ad vvij ais volgt s men ati ns Hsï i do Kwiningi i ving liaai Aaj s tooodycnap als voJg cans Oolc dit iaar vj i Jk 1 ceii g segeud Kei tleesi e i Nieuwjaar toev ason m do abclllge verwaciii aig vaa een spot jge algi heIe bevrj jding lü vcj MPUg miJ tot to kiuinen spreken on mi j Lc kimnca erid ii ti dilGij 1a o iOekon tot horij die iixy r ockcnj owol alc t r tot do genera lie da v r na plh x hem r eCc kennen Ik ge icxi F sn d i bjj p n da bestol lin 0 1 aan de b jdooiiag van do hoerlijke g ve olke God n gaf in do kocns L va i Ghrjetus fieTr a oprak IL i over tol Torstfccat iJ ho vi j heb in de jaren van voor de oor jj ul ekoirrierd en onbezorgd hadaen gevierd Voc spuéd en vredo hebboi zicii m h t donkoitoriiggotvokken Toe is deae Kerpfhoodgni LP n goon öcrmjnonde oo enstolidng n n t namoioos lood aau viij te veiciir rj heulvcr Z j iü o on ichton dat te dl 1 xrvJwJi do af T oJia voor ons opxiit t Zij bG rosligx ona het onT anko Ibaar bestaan van hot TjCV n dntj goJi k Johani Ot jXi Zijn Evangeiio 20 koj nacbtig zcgT h l licnl v er ricashoid i iJ3 konsi van het Loven 3n heb LJcLt 7jZJ betekent do Tjvvuilirig v= n God In othlo em k Tuen wij allen tezamen Daar voeden vij ons bt ratst van do iT fdüj die ons allen oinvat en sf icnbindt on van oa o lieide oor cnRc meaünGnceii Daar iajjlei wii bograjptn wat co roeping 3 s van ons verk vran unac gemee xschappoli jke ar boDd te een dooJ Kci öLfeest is het f st v a de boloito ook van do boloitf vmt con beti rc toeko iSt waarvan ïj hj jja en sLj 3poedig zal aanbj el o i Die boo oiint za voor Gon boi nii T jk d e gegrondvest ziin op nau G saxienwoi kiiig m d goesi il p Jricr boven onsotoiVou Niets kan oi p bo bcr ocrbure duji dar de Kerstgcda iitea Het Kerstfeest beloof 1 as de eindo erwiaaing an het good op hei kT rado Nog ligt de wcrola verzonlceii in verdeeldheid en strijd in snart en rouTT ij eten het vvanb do wereld is nog njet if Christus werkb nog aan haar yp T Inakmg en vo o o i i ng Ik i a ior voo do radio eindigen met oen gob d voor het nanelocs leiden dat ons ol neef got i offcn G d alloen vreet hoe cel hn icn raoh voor aet heil van ons volk 0U¥ viic T i irekor veel neer daji wLj kvumen v nocdf n la ra JU geest gedenk ik alle ontvoer de pannen e i allen die zuchten in gevangenschap en martelkamp Eveneens alle noe Arrr en kmderan en allen die honger lijden allo sralc n on zieken Ik godenk de opoff rensgoLindheic van Jio helden en heldinnon ran hot vo r van onn o koop aarders en vissers var on2 c nannoa tor zoe te 1 nd en in de jt oht on ttoo lijden van onze zo zv a aj beproef Ie aijksgonot a n groter ïiedcrland ondor do keerkringen riogo Gt ds ze en mot V allen zijn waar De Kerstbocdschap werd voorafgegaaji door oen speciale opnane van het Iliddeleeuwse iverstlicd n sijt welleconG gezongen door heb Knr enkoor voji de Zr Josephkork te Helnond Dit was de eerste grai ofoonplaatop nane dio R 0 uit bevrijd gebied ontving aANPL LTNGEN UIT KERSTBOODvSGHAÏTEN Kon George van Eng Wij hopen dat 194 i o einde van de strijd lal g veti De eex ste helft van onze baak het behalen der ovor wi Vii rg n IC art zijn ojndo V anneer dit is ber i L Jainnon ivJ j do tweede helft beginnen iiv 1 ca akon tot vrije mannen k cnder dwin ol ijlui j j Tl f RoosgVvO g DoPi Kerstnis nog zijn onre scJd tcn bo£ ig mot do vernietiging van het Fazasne Pavlr ie en het Jap lilitairisne