De Vrije Pers, zaterdag 30 december 1944

No 5C UITGAVE L r t DECEMBER 1944 DE GEUS JE y AINTIEl DMI ONS VOLK HET PAROOL STEOTOR DE TOEKOMSTTROUVv DE VONK DE VRIJE GEDACHTE DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDERLAND DE kXARHIxia 31I JlIEimaOJRGANEN OUDEJAAR 19 Met minder weemoed dan anders nemen wi i ditmaal afscj eid van het jaar Zonder het Ojfetiruikelijke ceremonieel van warme saucijz i oroodjes olic llen warme punoh klokg elui en zevenklappers doen wij het versleten jaax uit aleide Het was een jaar van grote gebeurtenissen en het emotionele hi rvan zal eenieder lang in het g eheu en blijven Met de geallieerde landingen in Clj een m onze Soms Frankrijk werd voor ons het verschiet van een hernieuwde vrijheid geoj En op öeptember leok het ons alsof de langverbeide bevrijding in grote snelle en dolle dans over ons land zou vliegen Het mocht ec tor niet zo zijn vlakker geschu en weer geplaatst middenin de lugubere realiteit van de moderne oorlog zixn wij de laatste maanden van dit jaar door g eworsteld met een moed der wanhoop met al de kracnten die wij verslapte lichamen konden opwekken Soms leek neb ons onmov elijk g uwde de toekomst ons zo gitzwart toe dat het duister werd in ons hart © ï net vei pQuweh in de uiteindeli e bevrijding overschaduwd werd Maar wij mochten hieraan niet toegeven IVoed verloren alles verloren was de prikkel die ons staande hield Zo hebben wij thanr het einde van het jaar bereikt en zien wij met ehn sterker verlangen dan ooit tevoren de komst van het nieuwe jaar teéem oet dat de twee schoonste beloften in vervulling zal brengen vrede en vrijheid Vrede en vrijheid zij zijn voor ons zoveel gaan betekenen vooral in de laatste maanden waarin de tyrar alles op alles heeft gezet om ons he vernietigen om ons te vermorzelen om ons materieel tot het alleruiterste te beroven en om ons geestelijk ce verJammen Niets mag er wanneer de laatste mo fenlaars ons land verlaat van ons volk meer overblijven dan één vormeloze en stompzinnige massa beroofd van alle energie en ondernemingsgeest en voorgoed geknakt Ditzelfde plan dat bij met een duivelse geraffineerdheid uitvoert gebruikt hij in Polen en Noorwegen De droeve resultaten van zijn perfide werk tarten elke beschrijving Ei zullen er zijn die dit alles overdreven zullen vinden Arn e goedgeloviéenii Zien zij na vier en een half jaar bezetting nóg niet door het schijnheilige masker van den mof heen Liggen er dan geen duizenden en duizenden bewijzen voor het grijpen dat alle schijnneiligheid ten spijt hei ptrfide Duitse plan gericht is op onze ondergang Is er in deze jaren ooit één maatregel genomen die het Ned volk wel en den mof géén voordeel bracht Zij die zich aan de moffen hebben verkocht kunnen er van meespreken Vraagt het de 60 000 W S B ers op de LÜueburgerheide jaai Een groot deel van ons volk begrijpt gelukkig waar het om gaat Tegen elke aantasting van ons bezit of onze volkskracht wordt verzet geboden met een felheid die wij in de afgelopen jaren nog niet hebben ontmoet Dib is de vrucht van het lange emotionele en moeilijke dat wij acht r de rug hebben op der Met groot verlangen zien wij de dagen van hei nieuwe jaar ons toesnellen want wij weten dat één van deze dagen ons het ei do verschrikking en de vurig verbeide vrede zal bren en