De Vrije Pers, maandag 1 januari 1945

Uuri eigen ebiea vaii D ie iiivejd In hot begin van d b öaai siondexi ou e le t is no voor C isixio i h aiiy is 2 deel van Italië bevrijd Het onderzf üiooot vsai kon heb gehele ja r dooi bcLeaf tld woiden tt iwijl bovtndieij he o ioob i e DtSla ïJohip de Tiipitz ten onder ging De duivelse opzet van de L tn fc vat om met behulp van vl boTruiitn Vn raketbonUiien het Mu volk op de kniecii te brengen slaa db nieü In h t Vei ie Ooycen leden de Jappen gevoeilige vtrliu zen In Biri a weiden oede voidtringen i i ymaakb teiwijl Gui LÏi ac Aichur de Sj lOii vs aat de van Wed iMi uw Guinea naar de Philippijnc n Overal is de lucht voi van belofte en wij maken on s klaar oi de laatste Diong te wageji op den vijand die rteds tekenen van inne r 1jke ontbinding begint tt veitonen Het eerste dektiju hiervan was de i utch vsn dO Juli Hierna riioesc A Hitler aooi do D nropaganda vvorden opg j oebst en heb wankelende vt rtrouvven moest weer he l t ±d ± woide a Ltb idee moest gebcha en worden dat de PÜhrer werkt lijk rog fünrb Le sprong die de geall dit jaar naar het vaste land van Luicpa in btn gedaan vvas gewaagd iu dt ogen vaij hei D volk Het scheen het zelfs oniuCi lijk toe Ivaac zij was niet gewaagd in de ogen van Churchill Koosevelt c r i s nhower Oj Z AU vitl Parijs op j Sept werd iussel beviijd Op 17 oef Vvuien iVJdastiicht Èindiiovtn en Zf lfs Nijmegen van L ge uiverd Een bittere sLiijd ontbiandde toen iii ons laid Waarom zult U U ofviag n I oost nu juiet heb nieuwe d ll f iont dvvais doo ons land komen te lii b i Vvaaiom as nu juist daai d all kraoit op dab ogenblik uitgeput Sch en het niet dab alles anders zou verlo en Kamen de N S B ers niet de vlucht Geen steife lijk mens zal in zulke ifiachtige opmaistfh precies kunr n bcpaleu wanneer h l Oiibieke moL Jit is aangt otoKen De pf stand van ue tros ajn de kade tot d spii sen dei gcwf loige aimeeen speelt hier een grote rol I 19 4 heeft God ons mach tii e overwino ingen geschonken en de bevrijding gebracht arin velen Hij hev ft rote dingen gtdaan en cns Zijn belofte bezegeld dat wij zouden worden vrij en arm maai rijk omdat wij de waarden van onze sanenleving weten hebben leren begrijpen Vvij £ aan de Lente en de Zomer van het nicuw jaar tegemoet met nieuwe idealv xi Ik i ochb op mijn tocht in het Zuiden des lands wa ir vecl verwoest en t leden is veel zien Er hadden wrijvingen en zelfs ongi re geldrx den plaats mac r la heb ook grote dingen gezien Middenin de ellende sprak men over de beviijding van d vc idrukten in het Veiie Oosten Spontaan zeiden velen dat zij dagelijks b den voor hun geliefde Vorstin voor Haar raadslieden en de ellenuigen en verdiukten boven de Moerdijk T beb gespioken met kciric lijke overheden illegale peisonen met ambtenaren i openbare funetic koitoi in het al m n m t hen die de ruggcgraat waren van het doelbewuste veizet togen den vijand Ik heb het n uwe Ned in zijn geboort wt e én gezien Er is gelo f in God en trouw aan do z i ajt van waarheid en recht Laten wij op Oudejaarsavond God s goedertierenheid over ons afsmeken SAMENVATTEND PRONTNIEHWS In j elgie l eb ai dc Am 1 3 deel van het gebied dat de D hadden weten te vroveTen teiuev i overd Eochefort is weer in Am handen Felle D aanvallen op J Am corridoor naar Basbogne De aanval op het wegonknooppunt Houffali2e op tLix ven de 2 toevoerswcgen vaarover de D beschikken v ordt voortgezet De Am 2t n dc plaats tot op minder dan lOkm genaderdZuidelijk r hebben de D Librjuaont moeDv n prijs oven Officieel is bekend gemaakt dac Echternach m An hnnd t n io In de Beneden Elzas zijn de D bij Bitsche een tegenaanval begomion ov r en iiont van 0 ton In een sector wisoen zij enige terreinwinst te t oe Lr n Op an der punten hadden hun aanvallen geen sue Ce s LUCHTOOItIjCG G i st e ren heeft de Luftwaffe een grootsche pse poging ondernonen om tijdelijk d heerschappij in de lucht boven het fr nt te bemachtigen Zij deden hi rvoor o a met e n groot aantal jagers aanvallen op vliegvelden in Belgi D vijand leed hierbij zijn zwaarste nederlaag iu de lucht van de ehele oorlog 193 D jagers vj t m neeigeechotenjtervijl de aangebrachte schade miniem was Dit blijkt wel u i h t feit dab de geall gisteren 4000 vluchten maakten In de laatste dagen taJr e z vaie aanvallen op D ftliefabrieken en het verkeer O A werd het DortmunlLns Kanaal we r over een grote afsband drooggelegd QQ T ONX Bada het Vv indeel is vrijwel geheel in Kus handen In PeSt wordt lie vig gevccnten Volgens corresp is de stad één vlammenzee De Kus vechten zeer laniwinLok voiXCsXJ omdat de D 2 Kus parlementairs die een ultimatum aarJbojien hbbben gr d xxLjn IxM iJ l J 43 ai heb terrein bijna beruggewonnen ln Birma Katiaaun veroverd