De Vrije Pers, dinsdag 2 januari 1945

igy L J öil n I Uit e even door DE GEUS JE MBTIMDRAI ONS VOLK HET FAR0OL 3TENT0H Uitgegeven aoor j VOUK DE VRIJE GmCHTE DE VllIJE KATHEDER VRIJ E NEDERLAND DE j AARHEp eri N lEÜ SOR Mj O Dinsdag 2 Januari 1945 H II No 51 r J JAAR ISSELlHa 1944 1945 Jiet minder weemoed dan andera heTD hen wij dilmaal afscheid van het jaar genomen Zonder het gebruikelijke ceremonieel van warme saucyz T9roC djes oliebollen warme pxmch klokgelui en zevenklappers deden wij het ver sleten jaar uitgeleide Het vas een jaar van grote ge i0virtenissen en het emotionele hier van zal een ieder lang in het geheugen hl ij ven Met de g aaii eerè landingen in Fraiik j Tl ïir wer4 V05T oïr8 hë t VêTéchiet van eeii irt w Trtrj ftetd i Spefiir IE óp S êftfemT er leek het ons alsof de langverheide hevrij ding in één grote en snelle dolle dans over ons land z ou vliegen Het mocht echter niet zo zijn Yakker geschud en weer geplaatst in de luguheie realiteit van de moderne oorlog zijn we de laatste jaren van dit jaar doorgeworsteld met een moed der wanhoop met al de krachten die wij in onze verslapte licha men konden opweklcen Soms leek het ons onmogelijk Soms grauwde de toekomst ons o feit zwart toe dat het duister werd in ons hart en het vertrouwen in de uiteindelijke bevry i ding overschaduwd werd Maar wij mochten hier aan niet toegeven Moed verloren alles verlo j ren was de prikkel die ons staande hield Zo hehhen wij thand van het oude jaar afscheij genomen en zijn met een sterker verlangen danj ooit tevoren het jaar 1945 ingegaan het jaar dat de t ree schoonste beloften in vervulling zal brengen vrede en vrijiieid Vrede en vrijheid zij zijn voor ons zoveel gaan hetekenen vooral in de laatste maanden waarin de tyran alles op alles heeft gezet om ons te vernietigen om ons te vermorzelen om ons materieel tot het alleruiterste te h roven en ene geestelijk te verlammen Kidtsmag r jwanneer de laatste moffenlaars ons land verlaat van ons volk meer over blij ven dan één stompzinnige en vormeloze massa heroofd van alle energie en ondernemingsgeest en voorgoed geknakt Ditzelfde plan dat hij met duivelse geraffineerdheid uitvoert ge T ruikt hij in Polen en Noorwegen De droeve resultaten van zijn perfide werk tarten elke beschrijving Er zullen er zijn die dit alles overdreven zullen vinden Arme goedgelovigen Zien wij n a 4 jaar heaetting nóg niet door het schijnheilige masker van den mof heen Liggen er dan geen duizenden en nog eens duizenden bewijzen vorr het grijpen dat alle schijnheiligheid ten spijt het perfide Duitse plan gericht is op onze ondergar Is sr dan in deze jaren ooit één maatregel genomen die het Ned volk fel en de mof géén voor deel bracht Lij die zich aan de moffen he b ben verkocht kunnen er van meespreken Vraagt het de 60 000 N S B ers op de lU ne burg3rheide fTool det l van ona volk begrijpt gelukkig waar het om gaat Tegen elke aantas Y ting van ons bezit of onze volkskracht wordt verzet ge boden met een felheid die wi 5 ih d e a fgelbpeii jörei ïiog iet i eb be ohMcJét Dlï is cLe vTuch v n he èmótïoheTê en moeilïjkë jaar dat wfj ach ter de rug he b ben Met groot verlangen zien wij de dagen van dit nieuwe jaar op ons toesnellen want wy Tin5t n dat één van deze dagen ons het einde der verschrikking en de vurig verheide vrede zal brengen kIN PRES PROF GERBRAHDY SPREEKT De Min Pres hield Zondagavond voor Radio Oranje een oudejaarstoespraak diewwió a V samenvatten Landgehoten De zorgen en de nood die wij in 1944 he b ben doorgemaakt mogen ons geen ogen blik doen vergeten de ontzaggelijke veranderingen die he b ben plaats gegrepen op het gehied van de oorlogvoering De Russen hehhen in 1944 al hun eigen gehied an D gezuiverd Van Italië is reeds 2 3 deel hevrijd het onderzee bootgevaar werd heieugeld het grootste D slagschip de Tirpitz ging ten onder De duivelse opzet om met hehulp van vl bommen en rakethom men het Eng volk op de knieSn te krijgen slaagde niet In het Verre Oosten leden dé Jappen gevoelige verliezen üi Birma tlrer den goede vorderingen gemaakt terwijl Gón Mac Atthur de sprong waagde van Ned Nieuw Guinea naar de Filippijnen Overal is de lucht vol van beloften en wij maken ons klaar om de laatste sprong te wagen op de vijand die reeds tekenen van innerlijke ontbinding begint te srertonen Het eerste teken hiervan was de putch van 20 Juli Hierna moest Adolf Hitler door de D propaganda worden opgepoetst Het idee moest geschapen worden dat de FÜhrer werkelijk nog fülirt De sprong die de geallieerde dit jaar heh ben gedaan naar Europa was gewaagd in de ogen der D Ma8 r zij was niet gewaagd in de ogen van de geallieerden Op 22 Aug viel Pariilü op 3 epi erd Brussel be