De Vrije Pers, dinsdag 2 januari 1945

i sSfr lii op het front aan de Ardennen werden Rochefort Libranon en Remafen door Geali veroverde VTiJd Op 1 September waren Maastricht Bindhoven en zelfs Nijmesen van D gezuiverd l en bittere strijd ontbrandde toen in ons land Waaron zult U zich de corridor naar Bastogne uitgebreid tot een breedte van 8 en een diepte van 11 km De Amerikanenstaan 7 km ten N van Bastogne D pogingen om de corridor in te druki en werden afgeslagen De D treklven gestadig terug Van de 0 a invallende tanks werden 18 buiten gevecht gesteld Tussen I r sen m es nT ulst hoï im r e GeSVPatton s troepen maken voortgang aliiei dè front dwars door ons iund n a Bt Hubert De 3de legergroep heeft komen te liGgen V aaroni was nu Juist daar de geall kracht op dat ogenblik uitgeputTGeep sterfelijk luo zal m zulk een machtige opmars precies kunnen bepalen wanneer het kritieke moment ia aangebroken Ik heb op mijn tocht door het Zuiden des lands gesproken met kerkelijke o l uggeg verzet tegen den vijand Spontaan zeiden velen dat zij dagelijks baden voor sloten vprheden iïlep ale personen ambtenaien iMarche en MalmedY graven te v achten Verrassing echter uitge hun geliefde Vorstin voor iiaar raadsvoor de verdrukten boven de Oostfromts Budapest beleefde zijn meest vêfsclifïlkelijke NieuwJ dag Twee Rus Moerdïik Midden in de ellende sprak me ïsische onderhandelaars door de D 1 V j T5i ii a r r r rt kten Ine erge schotenBudapest bxjna geheel xjo XTi h t verre Oosten IJ hob het niêuwo ï ederland in zijn geboorteweeen gezien Er is geloof aan God en trouw aan de zaak van Waarheid en Pcclit brnnd Er bevinden zich 2mill burgers Zondagmiddag sprak H M de ivonmgin voor Radio Oranje tot onze Rijksgenoten in Oost en West In on volgend n komen wij hLcrop nader terug i in de snad De © stonden tijdige evacuatie hiervan niet toe Het lijden der burgers is onbeschrijfelijk In de Donaubocht is de daar geisol D legergr volkomen vernietigd Heel Hongarije ten O van de Donau veroverdDe dem Hong Reg te Debreczen Verklaarde D dc oorlog HITLER SPRESKT OP GRAAdOPOONPLATEN TOT DE D De l ilircr h ift door 1 ram platcin een Nieu J boodschap tot hot D volk gericht tlij v rontschuldig de zich dat hij gr on tijd had gohad om to spi kenjiic rop volgde do gcbruikeiij kc NiGuwJaarshluf Aan aijm volksg nosc deelde hij nog mee dat zijn werk hom zo in beslag namChiJ moest slJt jds v c r opnieuw de D weerstand vergroton niouWG wapens proberen divisies samcnstel Icn on legers hergroeperen dat hij vooliet lopig Wel niet meer zal kunnen spreken Kort samengevat kwam zijn toespraak hierop neer dat hij vaststelde dat d oorlog nog niet is afgclop n Tevens maakte hij zich nijdig dat d gcall reeds zoveel plannen klaar hadden voor de tijd na de ned rlaag van Dtl In Griekenland is Aartsbisschop Damas kinos bezig een nieuwe regering te mid l l van vormen Volgens berichten uit Athene zouten de ELAStroepen bereid zijn op zekere voorwaarden het vuren te staken Algemeen neemt men aan dat de toestand minder gespannen wordt ittal fiDnt 1400 ge all vluchten waar bij posities achter het front werden gebomb 8 t vermist Barga heroverd Lu£htfri2ïitï Bij een poging door Jer rieling van geall vliegvelden achter D front de superioriteit in d lucht to herwinnen verloren de 123 vliegtuiè en bedOvi ver het in do c n wij vorn m n ligt ling d r Duitsers binnonkort bod af te kondigen dat nit m aid zien v rdc dan l ki i v jü zijn voonplaats bi guvcn zulks in y rb xnd met au iaSgCkSndïgd arbeidsi fvan onz mann n van lB 40 Jaar IViEE ZIJ OP ZIJN HOEDE IVij hurhdl n li t nogm ls LAaT U NtïiJT IWIMIDEREN DOOR mag Lancasters bombardeorden o a rangeerJtirr in het Ruhrèe bied 800 vl t bomb oJaeraff bij Brunswijk en het gebied van KoblenzCo a spoorwegbrug 96 D t vernietigd 4 eigen verloren Sedert optrekken mist 280UÜ geall aanvalsvluchten togen 4000 D In een we ek 900 Dotoest neergeschoten Zaterdag RaP aanvallc n op Schouwen en Overflakkeo Zondag V2 in stall aanbevallen Sterkste formatie Mosauito s naar Berlijn Hoofdkwartier Gestapo in Osl i gebombardeerd BLUF DUIÏSI i BirmaïGeall troepen zijn gevorderd tot op minder dan 40 kïa van de vroegere KLh luchthaven Akiab I hoort Zv ijgt ov r allw S v at u V hn Gr d v r on d u o j u n i rj i 1 zi t 1 1 1 I I Steunt ons met stencilpapierofmet Jw giftcnl