De Vrije Pers, zaterdag 6 januari 1945

il N r l v Ko 3 N v ii UITGAVE iji VAK 6 JAinJARI 19 5 DE GEUS U 1 AL IMEd n I 0J3 VOLK HhP iHhOOL G PEin OE DE TOEKOMSTTROW DE VOl K i E VKIJE GEDACHTE DE ViUJE KATHEDER VRJrJ IffiDEKLAlND D E VvAA R ID en TiTETv SORGAKEII Vermindert de zorp van n iouv exi kmd V am eor U zich vti van huis bevii Jt J iELDT U KIET kkllX WW r i De or aaü riOlden en registratie Ver en lckeli kfc U de deportatie M LDT U KIET AANi I N 1 E D E L L A K D S E BERICHTE Tengevolse van de jiieuwe D regis Li atie heeft laen het op verschillende plaai sen wenoelijk feoordeeld de hevclkint bret ih ters te laten onderduiken Luiks is ef chied iret do re LsLüis var Lefckeikerk Ainmerstol Bergambachten Pijngckcr teivijj ook gisternacht dat van Boskoop verdween Voor de goede eang van zaken aclit do De etter dit minder wenseliak De Grune Polizei ib datJoi in de o lbtieken var Leid ju be onijen ie levolkingsregisters op Le halen en in Leiden in veiÜB ieid te breni en Het secretarie van ieuw erkerk a d IJsel zou vol ens de laatste berichten gisteren opdracht hebben oïit an en het btvc Kingsietioter binnen het uur in Gouda af te lc cren Van alcheren zien veer 60C0 personen jfeevacuec rd terwijl er nog duizenden op evacuatie wachten Bij verschilltnde groepen boereix moet notal wat overredT ngs crecht aangewend worden cm hen ertoe te brengen hun bourdcrij Le A erlaLen Ket is echter nooazakelijt Tengevolgü van het stronende wabor en de vorst is elke scheur in eei muur van een in iiec water suaands Loeiderij binnen een dag een groet gat In Vrouwenpolder is een doorf af skan p voor gecvacueer jeu gevestigd Even omlaag voor control el Onlangs reed een grote D h Kruis colonne in co buurt van Amerongen boen er plotseling een JOtal Etg ag i lucht verscheen Onmiddellijk zocht hot D R iv personeel aekking Do Britten io de tol ons sa en schoten niet laar een van de jg dook plotseling cnlaag en landde op een weiland m de buurt Een Eng officier sprong ui het toestel en inspecteerde do D coloiaie Toan hij ag dat de colcnno geen munitie vervoerde ging hi zaaar het stcmveibciasde D personeel bracht het militaire saluut en zei ironifochs I eiae Herren jch dani e Ihnenl waarop hlj naar zijn toestel btapre startne en ns korte tied met au rest vöJl de patrouille die in de lucht v a bli veD cirki len verdween heb Parool BUI e i L A N D h i I E U GisJbamiiddaè is Churchill a een bezoek van enige dagen e an het eall front ih Vj Europa v jer in g teia gtk eid hij vcerae c a besprekingen met Eigci liowe IilOi toOEjntry de Caulle en deihr ZaaJrgclastiede in FrankrijK Duff Coop jroiaadio la ökou h cf beken gemat KL at de Rus regering het GoLi vai Lublin erut nb els Voorlopige Poolse re eiing Preo ïioosevelt heeft L edebceld dao ni j binnci kort een ScüTiorJcc jst zal hebben met Churchill en Scalir Lc confortntie faL in geen geval yoor 20Jan de dag van do incLii uratie vai den prusidoi b plaats hebben Or verzoek van de geallieerden h cft de Tuikrjö Jat Verged ïih bfcc3 rttn de aiplomatieke en economische betrekkingtn nt L Japan te VüVnreicen In verbcnd met de spi orjnage dle Dtl d m v do in Turki e verbl j houdende Jap aitoefende is dit voor de te dl van ze r i i öob belang Ie Eranse Vin van coil heeft medegedeeld dat hot Eranse lLi or binrun ui inige irafjjd u G 0 CCÜ man sterk zaL zijn Dio Fr Kolonj ale trOf i en Jit op het ogenblik in Z JJrankrijk vertoeven zullen de J üiu voj on 11 et ir w editieieger voer het Verre Oost Deense saboteurs zi n op Oudejaarsavond heb I r iicptJlstation ten N van Holbeck binafenged onben Kadat zi j i 2 1 ie wacit hielden buiten gevecnt hadden gtsbbld vi ri icld n zij giondj g iet er öle gebouw met ao installatie SODbCnse i eAfapond patriotten hobotn in Kopei nagen cc n gehei me fabriek voor V d onj ideiex in L geheel vernield In Antwt r eij is 1 00 lucht laten vlicj en tleo getouw Wv rd ton r oei 00 ton sardines 790 ton