De Vrije Pers, zaterdag 13 januari 1945

AAÏTVUTiT iifflD Ko 55 1 Ja 0 l 1 1 V 57 i ATSHDAG 13 Jan 45 R lEDFDSLD Q Tengevolge van eon niBverstand heeft een aantal lozers j l Donderdag g9©j Vrije Pers ontvangen bezien de belangrijklieid van bedoeld numuer hebben wij besloten deze aanvullende rije Pers mat de hoofdinhoud van het mrnmor van Donderdag 11 Jcnuari 1945 uit te f oven O r Z E M I Ï T S T E R P S S D 3 H T S P 2 A K Dinsdagavond sprak de ilin Pres lYof P S erbrandy voer l adio Oranje een redevoering tiit ovez de houding van het edovolk ten aanzien van de nieuwste J be palingen J leii eerst zeide de i ünoii eso dat de D het gemunt he Dben op de ontvolking en ontkx achting van I ed tot in lengte van jaren heya Inqxxart heeft dit in zijn radio redevoering onverbloemd erkend ij Qoettn volgens de inoPreSo deze zaken scherp zien msar cck soherp stellen Alleen als wij dat doen zijn vrij in staat als regering als volk en als nens onze houding te bepalen Sr ie slechts 1 houding mogelijk Pat issweigeren Eensgezind vastberaden solidair weigeren Weigeren terwille van onszelf eigei en terwille van een spoedige bevrijding van ons land Weigeren tot bewaring van onze volkskracht De regering geeft U deze gedragslijnen met volledige kennis n met volledigr begrip véui de schier ondragelijke moeilijkheden waaraan gij dagelijks eijt blootgesteld Veien van Ü aullon een gevoel hebben aan de randvan de afgrond te staan maaï daarom is een uiterste krachtsinspanning nodig Vervolgens herhaalde de Tin net de meeste nadnak de gepreoisioerde regeringsverklaring betreffende de arbeidsinzet Brof t rbrandy besloot zijn rede aldxis Landgenoten slechts 2 besluitenzullen U redden verzet en volharding olgt de dappere schare der ondergrondse strijders a hun leidslieden Jod s zegen zal r en op Vsf vastbera den tegenstand M P HST GSFLUIT V 4II D i TOGJiiL lH Aldus sprak tr G J van Heuven Goedhart Tin vfji Jiist v oensdagavond over de rede van den flemerigen en temerigen lijkscomuissaris De stem an Leys In uart klcnk valser dan het zink van 03t van cnningen Ik ken ze die sentimentele sadisten ik ken ze die j uitse redevoeringen die zoeter klinken als honing maar wanneer werkgevers ambtenaren der arbeidsbureaux en bevolkin isregisters en de politieagenten hun plicht doen dan kan Ijjjs Inqtiart vuxir spuwen inplaats van net honing spreken Tan TJ Nederlanders wordt één ding gevraagd C wordt één ding gelast dnet geen daad doet volkonen niets Dat is riles at is veel Ik weet èat het moeilijk is en dat velen het water tot de lippen is ge stegen maar rraagt geen oisvreisen ar n Eenieder zou ik bij de schouder willen grijpen eigert weigerc wpjit het baat De arbeidsinzet moet in het moeras verzinken Zij moet mislakken zio moet kapot ezo Ine schep moet er nog bovenop Landgenoten gij kunt het Venals de wielrenner bij de laatste ronde zijn uiterste krachten inspant evenals de zwemmer voor de laatste ronde zijn uiterste krachten samenperst zo meet gij op dit laatste deel vriji de kruisweg der verdrukking weigereni Geen man mag zich melden leen ambtenaar mag zijn medewerking verlenen o is het bevel zo OET het zo P A1I het zo ZAL het A IGC aHE T ZE T ÏDhTROI SI e gezamenlijke versetsbewoc ngen in J ed hebben een proclamatie gericht tot het J ed volk waarin het wordt Pi Jigespoori eensgezind te weigeren gehoor tegeven aan de jongsta oproep L ns bestaan als natie de toekomst van ons volk staat ophet spel iüidien wij ons niet verzetten zullen el binnenkort meer dan een millioen mannenin D handen zijn jii de J zullen niet rusten alvorens zij de 50 en de 60jarigen in hunklauwen hebben ij zidlen dan niet alleen arm en berooid mapj bovendien dodelijk gekwetstgeschonden verworpen en onteerd zijn jOe offers die het verzet vraagt mogen zwaarbzijn ende strijd moeilijk aj hebben echter geon keus meer V ij zijn in de uiterste beslissing gevi even Na de regeringBverklafing nader tiiteen te hebben gezet besluit do proclamatie metenkele practischo wenken n l BIÏJFT rJTSTJG xr Y DE XOJLENDE AfTSK Rl STIG AP Lil n U NIET 7AN DE WIJS BP NfGEM DOOR D EEDRSIGraGEN J OCT XOR AL APJffiRSNDE GERUCHTEIJ GEEN SA IENSCHOLniG © OF STRvL LT KIST VOORTIJDIG OITDERRTIXE I UJIR Ift CKTEII 0 ¥ TT JUISTE MÖLIENT lïïRST ZÏ3J KOE DE STTÜATIS ZICH OITT TÏC SLT V EPJCGEYERS 1 ETMLT Tli lIHTSTE 1 IlilAÏID LOON VOORUIT üEGELT L T CONT ICTBJ VOOR HST GEV il GIJ FIET EER O STRAAT KI7IT HOUDT GCEDï2 M0ED