De Vrije Pers, zaterdag 13 januari 1945

f XoV P no 57 atfcriat H Jrinuai 945 P Ë N I L U tfV S A A N DL F K O T E W vvLSJjJiOliI liet Wtntuli ik u ttindo van de D ex uer naar net ü op eruit Vanuit Lar che trekken de Am naar htouiiaii velKe plaats zij vanuit d e richting nu tot op km zijn enaJerd Men Vermeent dab de D terut tT ckken np de lijn lopende ten 0 van Laioche over het webenknooppunt O nj pion naar Amberlupe Ten Z O van Bastogne maakten troepen van Gen Picton onnieaw vorderingen De vvig die de V tussen uastogne en wlzz ia rie eall linies hadden geslagen is tot de helft veikicmd x ai van D zi n in de laatste dagen in de Ardonnei vaj igen geno ien Het aantal wordt op $ 000 gescnat Het slechte weer maf zowel gisteren als eergisteren tactiscno luchtaanvallen vrijwel onmot Tengevolge hiervan zijn Ie D in staat geweest in sommige sectoren zi dend terug te trokken Doruierdag deden middelzware bw een aanval op ir wegenknooppunt Houfrallze De D aanvallen aan het Saar en jient den jilz r nt hebben weinig terreinwinst opt elevcrd Op 8km ten Z van Saarbxu heroverden de Am Behien In de sector Bitsche veroverden de Am Althor Ten N van Hagenau w edt nu reeds sedert 5 dagen een wisselvallige st JNaar gemeld wordt hebben ie D hier Kitter hossen ontruimd Ten TI van btraatsburg slaagden de D erin hun biug ehoofd enigsr ins uit te brei Hun doel contact maKen met Ie D afdelingen bij i tagenau hebben r i j n k onnen bereii eu Ten an fikraat burg hebben ich fïoen wijzigingen v enige betekenis vooxgecoai IiÜ2riT00EL0G£ Oisteren dcdea 2 squadrons zware KAF bw met bommen van 6 een aanvel op J eigen de gruotste D duil bootbasi Ook werden D schep ycor en in de haven aaagbvallen 2 bomraoraverpers brachten hun bommen me terug daar de doelen to9n zij hun bo mnen moes een afwerpen j eheel in rook waren gehuld zodat nauwkeurig afv erpen onmo elink en de kans op hv maken van een groot aantal slachtoffers onder de burgerbevolking groot was Vliegtuigen van Coastal Gcimnand schoten Dondeidag onder de Noorse H ï t f i ö fe® ban een verlie van J elgsn toe talleu ondfelda leed de Kaf iric w bw een aanval op het spnoa v egverke r in de cmgevii van wrefölrir a e spoorwegempl van Üraingen I ussen Küi hausen en Co n werden spoorlijnen op verschillende plaatsen door t eall vigt verniel Verder aanvallen cp spoororugLen bij Goülenz op spoorwegdoeien bij Pi en op muaLtieopslagplaatsen OOSTFRONT In 3 pest hebben de E gisteren de eindaanval op de gersol de D ingezet RuGS stoottroepen Dcstomien de laatste D steunpunten G teren weiden weer het stadspark een olief abriek een v apenf abriek en huizen complexen van D gezj ivexd riet aanral gevangenen dat de E maaki oedraagt reeds meer dan 11 000 De D in de stad B pest hebjen gebrek lie en munitie De oomiaaridant heeft zich per radio gericht tot de D t pen ten A en m van B J est die pogen hem te ontzetten met het verzoe alles op alles te otelLen De D aanvallen ten iï en KW van B rest zijn echter uot staan gebracht D bericnten sDreke a van hevige ft tegenasnva eveneens wosdt uit ieaign bericht aat de h in Polen vanuit hun brugt hoofd op de w oever van de Welcjisel een offensief zijn begonnen De D zeggen dat zij stellingen hebben moetei prijsgeven yaPJ B OOSJM De opeiaties f p Luzon vexlopeia gunstig Een deiti tal 1 sen zj jn rëTJs bevrijd Laxigs vier noofdi egen rukken de Am op m de richting van kaniila van aar zij nog Ipo km zijn veiwijderd Men verwacht dac de Jap spoedig krachci o egenstand zullen bieden Met alie middelen proberen de S iW fê f