De Vrije Pers, dinsdag 16 januari 1945

H n Diü TOEKOiBï THO üW e VONK DE WI TE GEDACH E E YRYÏÏ KATHEDER VRIJ NEDElfeiAND M WAARHEID en KIEUWSORGANEN No 58 1 Dinsdag 16 Jantiari 1945 id R BINNENLANDS NIEUWS Pleteravoixd makte de Nederlandse Voorlichtin tenst te I jnden officieel bekend dat de o4n agne om An het Woaten des lands alle mannen tussen 17 en 40 jaar te tewegen zich vr ijwillig aan te m lden voor deportatie nruxr TXiitsland op een volledig fiasco is uitgelopen De kracht tige actie van ondurgrondse grcopen hoeft k Tr toe veel bijgodragon i ot resulto at was da van alle in aanmorking komende maxmon 9Z f koaitt geweigerd zioh a ui tn melden In Gouda zi in Zondag j l de rf zsia s bo gon ien Zij werden gisteren voortgezet Een aantal slachtoffers is in afwachting van transport m het yt Joseph paviljoen ondergebracht W A meldt onsj In i3en Mng is hot juiste aantal personen dat zich vrijwillig voor do arbeidsinzet hoeft aangemeld nog niet hekend Vaa d iogonon die zich aan het station hol uon gc icJd is wel oen transport verxrokk n doch velen olo von in Oon Jlaag achter Qn P n sdagnArond is eun handgranaat in oon der aa ai eldingjLuroaux gewor pen In Delft was er de laatste d Lgon oen grc cö toeloop bij hoc aanxaoldingsburoa ao O lö gegadigden worden Ir pjidagavond naar huis p c stuurde Woensdngraorgon verscheen erheen artnbal mannen aan het station dooh er vorsoh jt c een txoin De mannen worden naar hias f QB uiivxdl Xn J e den wareif er ongeveer 1 00 a iamcldingon ins orgon verschoon er aan hot station 100 man l trein bleef weg on de meeste mannen vertrdk a xip av huis na oon maaltijd van do gaarkon n ontvangen te hobbon ö avonds waren er nog 5 o v or In Gouda meldden zich ongovoor 600 man Op 9 Jan zijn 52 man weggevoerd Bl hot Gow ilrb üuroau lo Katwijk waren in totaal ruim 1 200 aaj jmo dingen Maandagavond werd hot burbhu ge sloton omdat de toeloop to groot V ast Dir sdag werd do ap ruaelding voortgozdt I QM e P ll i iI spoorbrug te Mlomborg hooft op 5 tr effcrs op do Uoat boog riii id Tp + ie niot bekend of do brug ïjog boreidbaar is Er wordt grote ichado aangericht dcor neerkomende V projectielen door hot gehele land Een merkwaardig geval deed zich voor te s Gravohland bij Hilversum Hier kwam f s avonds 26 12 oen VI neer on explodeerde op de buitenplaats te Hilverbook Hot Waal niet na te gaan waar zich de startplaats van dit projectiel bevond daar het in cir cols kwam aanvliegen on in do lucht ontplofte Zoor voel vliegende bommen gaan olsrer Apeldoorn In dix bimart komen danook veol ongelukken voor üp 8 Jan sloeg een V1 riwara doo u oon perceel aan do JrnJnomnowog b lj Boek bei gen Eet projectiel is door een spi o ng coramando tot ontploffing gebrach u Er ontstond veel glasschade P R O N T N I E U W ö WESTFRONTs Het front in do Ardennen jormt nu weer oon aaneengesloten geheel Het Ie en 3q A a e leger leunen nu wo r tegen elkaar aan De Wrpunt van de J saillant is tor tg j iron gen tot Houffalizo waar de anw mjn r vnon gedrongon Hot gebied ten ifsv an JiouTfr lIZO is vrijwel van D gezuiverd Zaterdag zijn do m ton Z van ï Talm6d y oon aanval begonnen op do Noflanlc var de D tvig in do richting v Ji St Vith Na hevige ijtrijd N N A D E RAZZIA VERTOON U NIET OH STRAAT VWRTÜÜN U NIl TT VOOR DE tlM WEEST TIJDEirS DE SCliET iERBrG UITERST VOORZICHTIG VÏÏI IST BEMCHT OP Eli r JUCRHilLING 1