De Vrije Pers, dinsdag 23 januari 1945

r X 2 JAOTAEI J 19 5 00 61 UITGAVE Éf Vy l X DE GEUS JE tóAIlN riENDItAI ONS VOLK HÉfVAT OOL STEUTOR DB TOEKOIlST TEOOT DE i Ojsa DB VEIJE GE A ITE DE VRIJE KATHEDER VRIJ NEDBRXAND DB V AARHEID en HIEOTSORGAi ïSüT i r OPEN BRIE VAi I TE i DSPLANDSE AETSEÏÏ AAiT SETS INQUART Aari den Heer j L ksqormiss ii s 3 het bezettiB Ted rlatidse Aebied upuituw jic bo leu ai i s ri ich g cnoodi adl t iec oord tdc tJ tè richtei Ook zonaer dat de e biief via ia Ki ekenLif en io voorrien zal het ü duidelijk zijn dat hJer de bbem spreoct van de duizenden artsen die in Dec 1941 ü hun opvatting over bim beroep switcht kenb r lif hben p en aa ct en rind di U omtrent hun vac e wi om ditMc creenkon ccijj tp bli on ha del en geen b 3 fel hebben gelaten Een aantal ma ifciegexeujoe laatste ti4 door ae bezette maoht getroffen ziin wel nitt dii ct tergen ae arosen erichb doc p vormen etzodanige dreiging voor de volksg zondhfcid dat de artsen menen niet te m gen zwdjgen Zij piotesteren allereerst te en de gepleegde inbreuk op do zelfsLandicheid en het eigendOFi van do veieuising Het j Jcd Rode Kruis Opnieuwh ebt giO de leiding van een Ned instelling in handen gelegd van ioKand dié d c hefc gehele volk gewantxouwd woidu on voor wion ieder gevoel aix achting o jreekt Voor een instituut dat op vrijwillige medcwf rking beixist sbaat dli gelijk met opheffing xloi spreek vanzelf dat nu dezo Jnstelling tot een L instrument gemorden is ook de Ued artsen d iari cc niet iribcr kunnen sa BieniA erken keb grote zorgt n bedonüeu zi i h c hun hierdoor midden in de cllci le van de oorlog een bci angiiok middel bot hulpverlening aan gewonde mill barren en aan door de oorlogbn£u df iingen in noodgeraakte burgers uit hai den is geslaF en Ver cast zijn si có ïI wat er vnnrnfg gji in is o T d t njon ve machtsmisbruik araper Zi ku jiien niet naiatei erop lc wijzen dat het teloorgaan van de eerbied voor heb Rode Kruis uiteindelij c ook voor heb D Ik zowel geestelijke als stoffeüQice nadelen zal nubben ZiJ stellen Uw bestuur verantwoordelijk voor het nijpende tekort van de noodzakelijke levensmiddelen De nood van het Ned volk in hel dichtbcwoord deel van het bezette gebied groeit met de dag De door de distributie verstrekte rantsoenen voor een volwassene hebben èlechts een voev ingswaardo van 600 é 800 caloriën dit is minder dan de helft van v at een rustend m ns nodig heeft om te blijven loven en minder dan een derde deel van wat een wtrkend mens hiertoe oehoeft De kleine voorraden die vele gezinnen vroegci hebben kunnen vormen raken uitgeput of zijn roods opgebruikt Melk voor klo ne kinderen is zeer onvoldoende beschikbaar De extravoeding voor zieken c zwakken ia mot enkele uitzonderingen gestaakt Door deze sterke ondervoeding wordt heb weerstandsveimogen ondermijnd met als gevolg dat het aan tal ziektegevallen boenoemT en deze ernsbiger verlopen Onvoldoende kleding en een groot gcbi k aan brandstof werken hiertoe mede Evenzo hot tekort aan geneesmiddelen en aan ibinigingc en dcsinfectiemiddclen Tubt iculo e dyscnteiie buikt phus en kind iveilamming nem en snel oo De dipLt rie en rood ronkfcpidL raieo n ht bor n reous voor I deiland ongekendo afmotinge aangenomen H jt gevaar oor vleKt phus moet cinstig onder ogen worden gezien Aan deze boostand is de bezetter schuldig Ten eerste doordat hij mcb overtreding van de internationale wetten de grote roser e voo raden die hier in 1940 aan i ezig waren naar Duitsland bracht eii Jc Jaren na 19 0 neg een groot deol van het vee en van ht t in ons land gcproduceerdt voedsel v c voerdc Ten t vood doordat hij nu in 1944 hot Nedivolk belet heb nog aaawezige voedsel zo gordrrogelijiï over het land be verdelen o a doordab i J bijna allo vurvoeirudocicn in beslag genomen of wegj evoerd heeft De pogingen om de sobuld af te wenden op de N d instanties moeten vrorden afgejvezen Maatregelen ter verbetering van de voedselvt rdcling worden door de bezettende macht tegengewerkt Schepen die voedsel willen aanvoeren werdci m beslag genomen Do voorraden die o a in fabrieken veemen en koelhuizen nog aanwezig waren werden weggevoerd boen de honbcrsnood al begonnen waa De bewering dab de spoorwegstaking oorzaak ia van deae noodtoestand