De Vrije Pers, dinsdag 23 januari 1945

4iP H i 3 Jariuari 19 5 p g 2 dei veivotoi e u de spooiwef er i üht 3 eon üclii i jvxró va i de ie rrief vrez yii dab arguals OJiZUAvCl x ber 2 jjdo vord r jt If d Tooh D V P no SI DinsddL ver etien 7 3jb d ax iiidoxtijd mist allt e J j ï d in iior aLe bi itlein deei v Ui 0 1 3 vced eL 3 Hienben vpo rrcLsej Ji t r j a door u oe vr t ejj 01 t J CU v eb rbiC Joden zij ca3by r i tieid k lellns en voed kunneix wi lAei ral ifcoii U toeK D eii O xijkse ii dHj sel onovi ncDOeii lil dJtzeT dG laud dab vh ms door Uy hoji ej j i ood iied ievoii Dbl dab zeil iuT If e io bei wordt geplande ro on i üe hon ej j i ood liedievon Dbl dab zeli de verhcbrikkelijke gevoie er van de hOiiij 6ibioKk idü loefb or dci o xdcn en de e h ndslvdjze als ffiisdadis üeeft t eoröndtnerkb drijft nu zonder e iige noodzaa een onb Vapend volle in de honger Wreder dan dit alles ia wellicht de op steeds a oter schaal en op st ïeds ruvver wijzp dLO j evo Tdo f f vet rins en bewerkübelling van JKed inaraien in de vijandelijke oorioeisoi s ULis iable Is deze v aiiË op zichzelf reeds een vergiijp te en de eej ste ro el5i von menselijkheid en Lb do t3ruvv aa he3 d Lec d ican f inbernutioxi al re thcU ts ten uitvoer wordon wraakoefej inj op weeiloze L enfjeii en wegGC Voerd zonder dat het r jMr do i oliïi i i eflen ltc tii den IndTuk wekken van een Als r Daver worden do n annon o ejf agd cnlijke i kce O uivaiilii elt re c nin wordt cohoudexi Voorbi edreverv oveii e en tot rl cr atti i j boj ai leveu loae V7aar f ac irfenako in loodson roed ren acens raiijr n van schepen gfcheel of bijny zonder Toedcei 2 claten ver stoken rrx ver leriint en voor I zieuing van el eaenbaie levenGbebocfbon zi jn de onp lui icen ten irooi aan J ziekte en ellende en als paria s aan ewe 7 e n op d i efdadi p heid aer bevol4 king Wij sbaven deze aanlvlacht door eiiitie neded Bünt on vrn oo ov3buigen Het zijn slechts enkele grepen uit de van alle kanten tot ony j ekomen gelijksoortige berichten TRANSPOItTEi ZW OLLfe i Transpo rfc van burgers uit k dam o n 12 Nov 3 treinen In alle 3 cTe mannen in aoedeieuwagens met te weinipj stroo Zo weinig ruird e det slechts een deel kon li£peu of zitten Geen gelegenheid om behoefte te i doen De mannen waren op 10 11 gogrepen hadden op 11 11 s avonds voor het eerst iets te eten gekregen en kregen nu op lH 11 in het pi t lO ikor teivjijl er voortdurend f erangeei d werd warrri eten en de gelegenheia om hun behoeften te doen Met moeite werd toestemming gekregen om 12 ernstig ziekeïi uit het transport te vei wijderen HAARLEM Transport van burgers uit R dam op 12 l ov Na een marsch in de regen van R dam naar Delf werden zij in wagens ronder stroo oogeslo ten Er waren 50 aoO man per wagen Elke wagon had 2 raainpjes ven 30 tij 50 cm Behoeften moesten op de grond gedaan worden waar ook op geslapen werd Ziekten o a floride gonorrhoe syphillis long tuberculosen angina dyphterie zware epiiipsie De meest krachbige overreding van de te hulp gesnelde doctoren was nodig om do wa A ons w arip zich zieken zouden bevinden geopend te krijgen De Haarlemse burgers maaKten vin deze g e legenheid gebruik om de mannen van voedsel te voorzien Bij de wagens die niet opengingen ging zeer veel voedsel door de burgers uit ae luond gespaard spaardbij het overreiken door cie nauwe rao 7ipj03 verloren Ell e officiële voedselverstrekking ontbrak Zowel in Zx oiie als iu Haarlem ontbraken vei v aiming en verlichting geheel Om de t reinen werd voortdurend geschoten om de mensen angst aan te jagen TOESTAlSDEh OP DE PLAATSEN VAlM TE mMSTELLIN BN Op de plaatsen van tewerkstelling was de voeding over het algemeen be tter echber geenszins overal In Wezep bijv zaten enige duizenden mensen zonder voedsel in de Kazerne opgesloten Er was geen werk vooi hen dus jkregen zij ook geen ebeu + lEKwARTIEklNGs j In fabrieken leegstaande huizen scholen etc etc LIGGIKGs l Mannetje aan mannetje pp de grond met matige hoeveelheid stroo f DEliAlEG i DeKens ontbraken of waren in zeer onvoldoende hoeveelheid aanwezig KLEDING Alleen wat de mensen toevallig aan hadden toen aij werden gegrepen Geen mogeJijkhaid ora van kleding te verwissolen Weeif aan week wordt er in dooxualbe kleding gewerkt en geslapen HïGIENE zeer slechu Latrines zeer primitief zodab de ontlabbing overal verspreid wordt Bij slechts weer wordt vaak s nachb in Ic barakken zeide ontlBbing i edeponeeid Bipidomiecn van d vsenterie ed zi jn dan ook aan de ordo vmi de dag Medische verzorging slecht Ook de afvoer vf n zieken naar de ziekenhuizen is onvoldoende en wordt door waiitrouwen begengewerkt Aan de arbr en werd elfc de eis gesteld voor gezoi de romplacantcn te zor gen alvoxens zij zieken zouaer raogen vngvoeren In Arnhem Liendcn en Ze venaax koiPöi veel granaatsplinterver ondi gon voor omdat de ii arinen ge dwongen zijn om in cio vuuidinie be werken