De Vrije Pers, dinsdag 23 januari 1945

D V i no 61 Dinsdsa j Januari 19 pag 2 1 Maar waartoo is Let nodi a de e eteveas Le verstrekken G j koub jm mers de feiUn zelf de hiu deiiu en aaitoe bio elf do b e en f aat u ueuvraa t zich af uf diL nu de aoede eizor in i die ae rr cnren bi o e nv beidsinzet word toejieze d rt i on Het ijjKt ook overr odJg U te v ioxen op art 5 van he mede dooi LCi or der tekende lamsocrloeretierie t Aaarbi j uepaald i dcit a3 bezoUer de m c lo slechts Roedere en diensten mag vordeien ten b3hc ve van heb bezettin c leaer d at de vorfierln ien in veihoading noeten stasn tob de hulpi adaeien van hei land en dat zij voor de bevolking niet de verplicnuin u oge medebrengen om aaix de kriassverrlcbtingen tej en h vadp aand deel te neaeu Herhaaldelioii heeft de bezebtendo niachb sica op dit artikel beroe en ai neer requjsitisa voi iicnt werden ten neljoeve va i het be3etb r t sie er aoc zi handelt el sof heb e een e sidi neid DezitjVvanmier xTed EiOedereiL oi uecK mannen naar i ül i evoerd woxaen en wannoer Ned ü V ex l efateid woiaeri i de D ooilo £uiv nisat ie tdat elI j w llichfc oo op iet ötai dpun aat h t hier een a rb€l öir 3l boidi en dab de r3x nen i y als reeds or hcocgc plaargtG D jrJlitilren te nennen werd aep even s kri iS Le a t y pi j ben worden bescoou VdVIn he Isscryae e val üehoeu eve eno aitdr i c l recht up een beLou l i jr o ehajidcling en is een de clj kc t ere4 ksf giii i i evenBiin Rtoorlooid Ook hol zo vaak GfJi oorde ei A r ó v de losbeu aeo bevoli ing in vel opdachten z aarder a r dan n bo aierjoven oeschrevM zijn snijdt teen tiO t i e D draden hun onbberine n voor de veideditirn s jsr hun eigen land Aen ons liedarla deis v orden zji op Le d oc ou ig L e r xnj te vertra ni eu de oorlocvoexirg onr er bondGeooteu be beieifmpr n IX or dib 8JJC 1 wordt he de j Ied artsen in oene wide lace yiOoixJ K oe Renover de JD de uenslievende houduig te bliven a iru ei ieii die bi livjn oq roep behoort Zoala gij i eeb hebeen zij indien dit vexeaifibaar was iie h behoud van hun gcocstelijke orafn i J elljkueid nooit j e eitretd in nc jo3e vallen aar vriend of v nd elijko ijk nulp te verlenen Gij z ulb er J var wust moeten zi jn dat Wanneer alj in de toekomsc van de huxp van de hoü artsen gebruik zult willen i iaken deze niet anderb fes en wordt dan u u hoofde van het gevoel v m beroepsplicht en or dat an zich niet wille i plp sen op heb peil van hun tegenstanders Op L fcnd van dezelfde beroepsp o echt er V richten ei het woord tot U nu de nood veai h on volk hue bot s rc j noopt Zij protesteren tcbOn het mi bJJuik dat de beaebter maakt von zijn macht over het Ded volk ei Aj stellen vast dat dit optreden een aanfluiting is van de uitspraas van den D Fuhrer volgens wien zijn volk de ar£ ger is van een hogere culouur Zij wijzen er tenslotte op dat de D bozettetide macht door het voortzetten van deze mishandelingen Vi n het Ned volk elke aanspraak op hetrespect van de mensheid prijsgeeft r r a Zowel in haar middag als in haar avonduib zending heefi E O gisteren bijna de volledige teksb van bovengenoeud schr jVen bekend gevn p n UIEUWS VAK DE f R O 21 T S 21 OOSTFRONT p dagenlang denderen in Moskou avond na avond duizenden o vei winnint scaluutschoten die de triomfen van de grote Kuü generaals en en het Rode 1 oger bekend maken Avond na avond worden son met re seliiatie tussenpozen van een uur de dagorders van Stalin bekend gexi aaKb Hoc noeint vari veroverde plaatsen heeft siech ös in zoverre zin dat wij enigszins oj de hoogte zin 24 uur later is de toestand weer totaal ge virrigd De situst aan de sectoren is ais volgC De legers van Tserniakof sky aie O Pru Csn v uit het Ccesboimtn hebben zich meesber t emaakb vaJ Tilsit en zijn dooit stoten tot hex Koerse Haf Zij staan 40 km van do zwaar verdedid de 0 iuif hoofdatad Königsberg Ten Z van ïilóit