De Vrije Pers, donderdag 25 januari 1945

t A ri yp Iff n JAIIÜARI 1 9 5 DE fOEt OB iST Ho 62 UITGAVE ff 1 7 V A = DE L ülJS TE iV AIKrL E rjKAI O Ö Tl rr iPi iWV ÜOL RTfiTTOh en J KOUv DE VOiJtC Dlb VivIJj OEDAG E DE V1 JE j i jIEDi R VRIJ IHiDEPOAIlD DS V AAiüiEID rLlPJ30EuA E B U I T E I L A i D 8 J I E U Vi S Prinses ecoriejpondeerd worden per briefkaart en en gasrantsoeuen zijn drastiscn beperkt Juliaria hef ft voor haai aankorsi iii Otb wa een e oek tfeLracht aar h t v it te m±s in wasning ton v gar Z j oen ouoeihrad had mot ir reSt ea Kev lioosevelb Met de snel eid an de clac oiders va i Sbalin uit Moskou komer uit Berlijn de serieü noodfiaatreFjele 1 tengevolge van de Kus opmarsch Alle personenvervoer per biein is t op ezet Het posbverkeer is bob liet uiberste beperkb Er Fia alleen t dan nog siecnts locaal Kolen Imzenden en duizenden geëvacueerde hinderen en vrouv en uib Berlijn die m Wartegau waren sndergebiachb viae jten nu op tanics vrachtauto s etc naar het i esten Er heerst zo n chaos dat aan fanilies van geëvacueorde personen dringend verzocht is geen lavraag ie doen Villes is in orde Zweedse corie sponde ten melden uit Bex lijn dat er aldaar een panieksternminheerst Bleke ver ildeide gezichten ziet nen alom Reeds eni e tijd mogen i 6 uur niet meer op straat Er plaatsgehad Radio Moskou heeft hebben m hulde ge Berlijn buitenlandse arbeiders na de kampen relletjes en stakingen bracht aan de stakende Ked spoorwegmannen Een machinist uit Wit Ruslend ven echt den radioroportcr mode te delen dat heb Rode ijeger in het off ens is en dat aan de naziewillci eur binnenkort een einde zal worden gemaakt In allerijl zijn de lijken van riindenburg zijn vrouw en 20 grenadiers uit het Ehredenkmal te Tannenberg gehaald en naar elders vervoerd Het reus achtige D monument te Tann bfi g opgericht n a v de overwinning van Hind 1 burg op de Eussen in 1914 is door de D totaal vernield H ii i Gezant bij ae Voorl Franse Regering te x arijs ert van Wijk is aldaar overleden Min van Jlook is vanuit iwontreal n Eng aangekomen Dr P Kasteel heeft inWillemst ü 3L het Buitengewone Comité Nationaal Fonds voor Nederland ingesteld He t fonds beschikt reeds over 1 millioen galden iConing Peter van J Slavie heeft aan het Kabinet Subatsjik verzocht haar portefeuille neer te leggen liet Kabinet heeft nog niet aan dit verzoek voldoen In Britse politeke kringen betreurt men deze handelwijze van den koning NIEU vS VAN DE ERONTSN OOSTFRONT De Rus stoomwals rolt met onverminderde snelheid naar het Westen alles verpletterend wat hij op zijn weg tegenkomt 0 Pruisen is voorde D vrijwel verloren Efergistèren alleen reeds veroverden de Rus hier 1300 plaatsen Vanuit het Zuiden is Rokosofsky oprorukt tot op 40 km vanElbing Elbing ligt aan Let Frische Haf a d Oostzee Wanneer deze corridoorgesloten is is O Pruisen verloren Ongeveer de helft van O Pruisen is reedsin Rus h a£den De laatste dagen zijn veroverd Saalfeld enlvlohrungen ten Z van Elbing Lyck en Bialla ten 0 van Königsberg Labiau en We iiau Do laitste natuurlijke verdedingslinie voor Königsberg de rivier de Deinc werddoor do Ibissen o erschreden In een speciale dagorder n cldde Stalin eergisteravond de verovering van Bromberg Byagoszce hetgeen voor de Russen domogelijkheid bjedt achter de Weichsel om door te stoten naar Dcüizig of naa Stöttm Van niet officiële zijdo is bericht dab de Russen de bterke ostilosen roznan bot op 14 km zijn genaderd Van D zijde is een nevige t ujkslagm de om eving van deze stad geneld lOO km ten V van Lodz veroverde Soei o