De Vrije Pers, donderdag 25 januari 1945

jictlj bz jöü Qo j ivjtü ae i iu ih fi jLi i L t ook luu Kir v in Breniau ver vvijcIcLcl Dooi oe oiieln ouir u vni t i J i m a irx ii jh tCciJ je f i s het rijke iuciULi lie coied v an Op ci uÜomI n i N ii v el v or eic U A crloien Hia veroveide de LoofdL ad 0 i eixi küi it Oder x iu il te de Oder over een front van bO loT en io volt cji iieuc ei d 0 ei op eo i piLac o overt Güuoken Alie veibinaini hlijnen ten O van ue UaPi v ui dti lau naar de b Sil ind t ebied bevir dcn zich in husc handen Voi ent D ueiichten woidt er leeds f evochten in de ind sbad Gieii its Tcn IT vnn tUe iau ib Konjef ovei oen front van U km opnieuw de D J ens ovciij ei lokken en veroveroe o a du steden i awitsch en ïiachenberè waardooi t ieüiau 13 ovr r leut£old Ten ttvolt e van de eva cuatre van Eeilijn ± ü Bie iau nu edn stad van iioei dan 1 i iii inwoners De D tadio hetiü oeiicnt dao Bxooiau loi hrt uite tuc zal woiden verde di a i e iv zijn ileciau ovei een ku D eta from uot op korte afotand Ü enaderd MeG fiiobe oezort dheid ziet luen in oerlijn de onrwik cLing van de Ltiijd üet ti oet H u li jiDlad van Goenuelb Dei An riff rchreef Het lijkt el alLof alle ni Rcn ijn i czvveivPn Ditci ar liec zich LluLdai avond voor Deub chlandoonaei zeei pe ii iöt i cn uit over de modelij veidere ontwik elin vai het E off ensitf Gi Leie a ond maakte S ann eeii nieuw ofiexiLJef van Lalinofski iji Z Tsj Sioiw bekend Ten W van ï iskolEz veroverde hij de bteden Iiosnavva en Jeisnavva Van D zijde worde hericht eexi R offencief te ten de 30 inée Uoben D div iu Koeiland Letland Er zijn enkele cijicjvs bekend gemaakt ovt i de D verliezen in de sector van Konjef Veridetifed weiden 480 r anK s OG kanorxx fen 420 troepenauLO s en l pOO andere vcercuiben 60 000 D werdtn dood en 21 000 gevangen £ enofl en Buit gemaakt werden 2 4 tanics en eiLoi or kanoni en l 80 kanon en 2 0Ü motorvoert 6500 lefee3vrachcaui o s 1200 bpooiwet wafi ons en 22 locoiuo cieven Dit zijn cijfers over slecnts 1 front sector VooilopiL zullen nog wel een botaal cijfers eseven kuni en worden Het avondoomiri uiL Ikoskou meldde êi Ceren avond nofei de vernietii in £ van een oinsin t lde D eenheid = 6 000 D werden gedood 2 000 werden er evanRen genomen WESTFkOi lT r Het kundstett avontuur in de Aidennen is eeindig d St Vith en Viiiltz bevinden zich weer in Am hand en Vanuit Vi iltz zijn de Aü opgerukt tot op 7 km van de Rijksêrens en naderen zij Viaiiden De tactische luchtmacht heeft een geweldige slag toegebracht aan de teru trekiionde D coi uit de Ardennen In 2 dagen werden meer dan 000 voext vernield of be schadigd Hierondei bevonden zich meer dan 200 tanks Het blijkt nu dat het ïcundstett oifensief was ingezet om de geali legers m hot W zo he vi tt desorganiseren dat van een aanval van geall zijde in de volgende maanden geen sprake meer kon zijn Hierdoor zou het D lwger talrijke tioepen viij krijgen om oen eventueel winterofionsief van de R te stuiten Aan de overige secboien van het VSf irjnb kleine geal l voiderin en behalve in het bos van Hagenau waar de Am op korcere si eLlint en zijn ter ag gebiok ven In Limourg bcviijdden de Britoen Iwonbfort en het wegenknooppunt St Joost Ten O van Sittaid vechten zij op hot ogenblik in Ueinsberg de laatste grote D stelling en W vna h t rivitrtje de Ruoer De Fiansen hebben de burbenwijken van Mulnausen van D gezuiverd Pen Iv A van Kolmar maalUen zij ei rreinwinst In de socbor vai öbfaszburg ga b hot nog steeds met tbOod De D staan 7 km ton JN van de stad on voeren btecds verjcerkin gen over de Kijn aan Verkenj intsviiegers hebben vastgesteld dat grote aantaljen trou A nbioinen uit do ricntuig van hamia naar 4 annover rijden Verendet bold wordt dat ait vl roburkingcn zijn vooi het O fronb L rgi ceren iu htacinvaL o het spoor wegemol van Neusz door 200 Am bw Boven Z Hclband weiaen L200 aanvilcvluchton gemaakt oai de toe voeiiijnen van heb V 2 wapen bc Vbrniclai l2 OcobulLon gjjijun hiorbii verloren Vtshnn OOoTETW r j n Lcai bptcialt dag idtr hL iiL Mountbaibon rakend maakt dat gehebL i Biima nu van Jap is tzu i vt ra Langs ue Ledoweg die van Birma naar Caina votit zijn ixoos ov r lajit aT banden cli pijplu indingon aanpcluga hic uvvi lanaint n a in au Viot VcUi Birma j jTLlJivSi Vol ns L B bta n 0 Ru soü vlak voor Lluint O ei aan d Oo yTC