De Vrije Pers, donderdag 25 januari 1945

Uitgegeven door DE GEITS JE nATNTIENDJJAI ONS VOLK l E PAROOL ST ENTüR DE T OEKOJIST TROUW i E VONK DE VRIJE GISDACHTE M VRYE KATHEDER TOIJ NEDERL ND DE c M ÜSID on KIEUV SORGAÏ rEI J No 62 r Donderdag 25 Janu iri 94 R u u H2Ï MIDDELBAAR ONDERWIJS Voor d © Ned volkskracht is het van het groot ste belang dat het M O blijft voortgaan omdat een gebrekkig onderwijs niet alleen or voïdóend ontwikkeld maar ook geestelijk veraXapte leerlingen aflevert Daarom dienen onderwijzer s leerlingen en oviders samen te werken om het uite rj te te doen om het M O normaal te doen verlopen Leraren die menen met een miivimale arbeidsprestatie te kunnen volst9 an handelen onverantwoordelijk en hel p j de p bl j de ondermijning van de volk kracht H t alfde doen ouders die hun sctióol gak e kladi re fcfeiïi teoudetï voof hiaiskoude li3kiwprk C k d © ij ongeias iBO€rten 1 ese ffch Ti iaekr JjfA om gaat en Bich niet onttrekken aan hw hoolwerk liet zal dit jaar noodzakelijk Éli en e examens regionaal af te nemen OVm BRIEg VAN DE NEDERLANDSE ART SM Am SmS INQUART n Aan den IJser Rijksc M8nissaris xi an het bezette Nederlandse gebied t Opiixexiw zxen de JTed Bttt Ben Sïich genoodzaakt het woord tot U te richter Ook zonder dat deze brief van hand t©k 6iiingen is voorzien zal het H duidelijk zljiï dat hier de dtem spreekt van de duiaen den artsen die in Deo 1941 tl htm opvatting ovo r hun beroopeplicht kenbaar hebben geraakt en aindsdien U omtrent hun vaste wil om dien oirea eenkomstig te blijven handelen geen twijfel hebben gelaten Een aantal maatregelen de laAtète tijd door de bezettende macht getroffen zijn wel niet direct tegen de artsen gericht doch vormen een zodanige dreiging voor de volkcgezondheid dat de artsen menen niet te mogen zwijgen Zij protesteren allereerst tegen de gepleegde inbreuk op de zelfstandigheid en hét eigendom van de vereniging Hot Nod Rode Kruis Opnieuw hebt gij de leiding van een Ned instollirjg gele i in handen van iemand die door het gehele volk gewantrouwd wordten voor wien deder gevoel van aohting ontbreekt Voor een instituut dat op vrijwillige medewerking berugit staat dit gelijk met opheffing J et sproekt vanzelf da t nu deze instelling tot een D instrument geworden is ook do Ned artsen d afmee niet meersamen kunnen werken Mot grote zorgen bedenken zijj hoe hun hierdoor midden in d ellende van de oor og een belangrijk middel tot hulpveilening aan gewonde militairen en aandooi de oorlogshandelingen in nood geraakte burgers uit handen ie geslagen Vearrast ayn zij f na al wat er voorafgegaan is ampere Zij kunnen niet nalateü © f 0 wl aêttVTdathet teloorgaan van de eerbied voor het Rods Kruis uiteindelijk ook voor het D volk zowel geestelijke als stoffeld ke nt idelen aal hebben r Zij stellen Uw bestuur verantwoordelijk voor het nijpende tekort aan de noodzakelijke levensmiddelen De nood van het Ned volk in hot dichtbewoonde deel yan het bezette gebied groeit met de dng door de distributie verstrekte i antsoenen voor een w5l assone hebben slechts feen voedingswaarde van 600 d 800 cnloriè n dit is T inder dan de helft v n wat een rustend mens nodig hs ft om te blijven leven en minder dan een derde deel vafi i wat een weEkond mens hiertoe behoeft De Jclelne Yoor aien die vole gezinnen vroeger hebbon kuhnen vormen raken tiitgeput of iitjnl reeds opgebruikt Tielk voor kleine kinderen is zeer onvoldoende beschikbaar De extravoeding voor zieken en zï akkei f is met enkele UT tzondeüiingon gestaakt Door deze sterke ondervoeding wordt het weerstandsvermogen ondermijnd met aio gevolg dat het aantal ziektegevallen toeneemt en deze ernstiger verlopen Onvoldoojicle kleding en een groot gebrek aan brandstof werken hieraan mede Evenzo het tekort aan geneesmiddelen on aan reinigings gingseii desinfectiemiddelene nuberculos ©