De Vrije Pers, zaterdag 27 januari 1945

ni iZ7 qr in Uitgegeven door DE GEUS JE MATNTIENDRAI ONS VOLK HET PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROUW DE VONK DE TOIJe GEDACHTE DE VRYE KATHEDER YR7J NEDllRLAtTD DE TTAARHEID en NIEUWSORGANEN ID R c No 65 jj Zaterdag 27 Januari I945 rzju Aan onze lezers De moeilijkheden verbonden aan het regelmatig verschijnen en verspreiden dQX Vrije Pers zijn vooral in deze vorsten sneeuwperiode groot ja schier oncverkoombaar groot Wij van onzen kant doen al het mogelijke om aan deze moeilijkheden het hoofd te bieden en te zorgen dat U op tijd ® leegbaar exemplaar der V P ontvangt Gij van üw kant toont Uw waardering voor dit ons streven door met milde hand ons Uw bijdrage jte doen toekomen Indien gij dit doet steunt èTJ ltï i SI léen het Wéï k der Vrije Pers naa r h t verzetswerk in al zijn geledingen GIJ REKENT OP UW VmETSBEWEGING dFSzetsbm op U U n REGERINGSVERKLARING Gisteravond deelde Radio Oranje mede da t Min J A W Burger door H M de Koningin op verzoek eervol ontslag verleend is a is Ilin van Binn Zaken onder darikbe tui ging voor de vele bewezen diensten Toüop het ogenblik dat in de aldus ontstane vacature is voorzien ia Min H van Boeyen tijdelijk belast met het bahecr van het Dep van Binn Zaken Van bevoegde zijde deelde hot A N P modo dat het or tslag van Min Burger het gevolg is van de rede die hij op 14 Jan j l voor de zender Herrijzend Nederland zonder voorkonnis van den Min Pres hield In dozo rede be handelde de Min het belangrijku vraagstuk van de zuivering op een voor collaboratoürè ver goeilijkende wijze zulks in trijd mot de door de regering voorgostoldo politiek van on verzoenlijkheid Volgens hot oordeel van Prof Gerbrandy was dezo afwijking niots ahders dsoi een ondermijning van het taai volgehoudjn veruet in bezot Nederland Min Burgor van zijn kant wilde in zijn toespraak slechts eon beeld govQn van de excessen die in de eerste plaats voor rekening van het zuiveringabo sluit kwamen Hij was bereid geweest dit nader too te licntenc De Mn achtte hot vertrouwen dermate vorminderd dat dit hem aanleiding gaf zijn ontslag in te dienen REGERINGSMEDEDEI ING T A V DE SPOORV EGSTAKINÖ d d £ 5 l 45 R O 1 uur Het is do regering ter ore gekomen dat in enkele gevallen he4 epoorwegpersoneal weer aan het werk is gegaan De reg begrijpt t at het voedselgebrek enerzijds en de verlokkelijke aanbiedingen van D zijde anderzijds deze handelwijze heeft beïnvloed Voorts is het do Rog bekend dat een klein aantal spoorweg mannen bij razzia rr is gegrepen en onder lyfs dwang aan het v ork is gegaan De Reg wenst met nadruk te wij zon op de noodzaak vfji het onverzwakt voortzetten van de spoorwegstaking De Ned bevolking en do stsicers zelf dienen te beseffen dat de voedselvoorziening niet gebonden is aan het spoorwegverkeer en dat de huidige hongersnood niet veroorzaakt wordt door de sjxDorv ogstakingj maar door de roekeloze inbeslagname van voedselvoorraden en van v eg on water transportmiddelen door den vijand gevolgd door de totale arbridsinzet De Reg wijst er vooits met nadruk op dat de Geall luchtmacht gedwongen is elk spoor wegverkoor te bombarderen hetgeen dan onvermijdelijk slachtoffers onder hot Ned spoorwegpersoneel zal veroorzaken Samenvattend gooft do Rog dus laat dat do spoorv egsta klng onverzwakt wordt voortgezet verkort BERICHTEN UIT BprTRIÖD GEBIED Min G J Vein Heuven Goedhart Mn van Just