De Vrije Pers, dinsdag 30 januari 1945

Uitgegeven door DB GEUS Jlï WATNTIEÏÏURAI OKS VOLK IffiT P mOüL STMTOR DE TOEKOÏ T TROmV DE VONK DE R E GEDACHTE DB VIIYB KATHEDER DE WAARHEID 3 ZZZI = zz ZZZZZZi No 64 Dinsdag 0 JanuaJ i 1945 1 PRINSES BEATRIX VERJAART Mbi gèh vit t onze geliefde Prinses de kleine Beatrix haar 7 © verjaardag in het verre Ot teiwa Wij bieden onze Prinses die haar vei j aardag in het bijzijn van Haar Moeder mag vieren onze geëerbiedigde geliikworsen aant Ook onze gehele Koninklijke Eamilie wensen wij veel geluk met Prinses Beatrix Moge zij spoedig in one midden terug zijn BINNENLANDS NIEUWS W A meldt onss Uit zeer betrouwbare bron vernemen wij het volgende In de r elegraaf ia iSeh Open brief verschenen vermoedelijk opgesteld door de Haas redacteur van de i QfècfiB fp w axin tegep hft beleid vryn do Heren Hirsohfeld en Louwes werd geageerd inzake dé vobdselpogitie in het bezette gebied In NSB kringen ig overeengekomen dat met be kii P van dtj Do Hiischfeld en Louwes zullen wofïieij afgezet Dé voedselvoorziening zal nu in hahdéj gelegd viotder vrui Mussert die met D hulp natuurlijk dat veronderstelt hij een betere voédselvóorrziening zal bevorderen Dit wordt yoorgesteld als oen propagandamiddel van de NSB waardoor Mussert als redder vai h et Ned volk zal optreden Vorder i i besproken 8at Musser t hoofd van de l ed rog zal woi den zodat conscriptie kan worden ingesteld Dus i Weest op Uw hoede voor de propaganda die hieruit voortkomt In de nacht van 18 op 19 öan zijn door de D in A dam 113 mmsohappen van de staatspol en 17 officieren van de A damse politie in arrest gesteld Onder de gearresteerden bevinden zich de romm Mouwen en Voordewind en vele hoofdinspecteurs Uien zijn n iar het Centr Station gebracht en moesten dekena me denemen De arrestatie wordt beschouwd ils eeh £ jzelingstelling of als een zuivering van het pol corx s in opdracht v in Lages Chef SD A dan en van Hielkej pol pres Op 19 1 i3 om 17 0 u ur een trein met poi mannen met onbekende bestemming vertrokken Op het perron werd niemand toegelaien C mm Mouwen en enige anderen zijn achtergebleven in de ziekanzaal van de Tulp kazerne ts dam Donderdagavond 2 5 l is Kennen Haup c Kcharführer van de SD te Gouda in Bloemen daal verdronken General Inspector S Schercher te Leiden belast met de leiding betreffende het onderzoek op opgepakte mannen vloekt en raast op zijn manschappen wegens de rotsooi 150 P R der op 15 I opgepakte mannen waren n l op I8 I spoorloos verdwenen In de middag van I9 I ver tiok van het Staatsspoor te Den Haag sen trein met voor de arbeidsinzet opgepakte mannen in de richting van Assen Het vertrek v erd geleid door meuas chappen van de Nedè A D In Utrecht is de eryaring dat ook zij die de nieuwe officiële Ausv7eis hebben worden meegenomen De oppakopmmsin do s hebben opdracht te hfindjelen ji ij ex rekening be houden met papieren iixbeid rs f erkzaam op fabrieken wanarin in het verladen Ausweisen zijn uitgereikt en deae thans weigeren lopen volgens e varin gevaar gearresteerd te worden De toestand op de Hoekse WafO d 0ud 3eIerland is zeer verscherpt Het eiland is tot spergebled verklaard B r is een grote transportcalonne afingekomen en alles wat er aan voedsel is wordt in beslag genomen Strijen moe in zijn geheel ontruimd v orden evenals de omgeving van de suikerfabriek Puttershoek De troepen uit het land van Alteha schijneri weer terug te trekken naar het Uoorden De kuststrook tussen Hoek van Holland en Noord wijk wordt verlaten De troepen trekken naar het osten Van het land I O N T N I E U ïï S OOSTFRONTgOndanks het steeds langer worden van hun erbindinr ülijnen en ondanks het feit dat de D steeds meer tijd krijgen om hun verdediging te organiseren rukken d Russen steeds op hun enig doel nastrevend de verrietiging van do D legers 3edert ons la itste bulletin liebbcn zich de volgende bel n fr i ke veranderingen aan het froht voltroklon Gen Bagr uijan veroverde Memelj waardoor geheel Litauwen nu van D Is ge uiArerd 0o3t I rui en bevindt zich oor f deel in Jiuss h indon In het nog resuorendo gedeelte verdedigen de aigesneden divisie o zich wanhopig zonder kans op