De Vrije Pers, zaterdag 3 februari 1945

h jp 3 II mMi ftf fm ittm tmt nm mm Êi m 3 FEBRUARI 1945 UITGA V B VAN Ho 66 DE GEUS JE MINTÏEKPRAI OiiS VOTTf IM FÏROOL STEOTOR DE TOEKOMST TWm Dl ¥ Oi K DE VRIJE GEDACriTE DE VKIJE KATHEDER VRIJ NEmiRLAIü DS lAARIIEID in MXSWQKGANM pi r ai m w I nwi M l mil tm m n w iwi i y yH i m wi MEDEDELIl iG VAI J HERRIJZEND NEDERLAND De vriaiieidszender op vrij e Ted bodem Herrijzend Nederland heeft medegedeeldjdat verscheidene landgenoten die uit bezet gebied naar bevrijd gebied weten te ontsnappen aan hun familieleden hebben beloofd per radiobericht hun goede aankoiBst te zullen mededelen Om verschillende redenen is het omiogeliók aan al deze verzoeken te voldoen Wanneer dus een radiobericht uitblijft behoeft dit hoegenaamd geen reden tot ongerustheid te geven BSRIOHTEK UIT BEVRIJD GEBrSD Het briefkaartverkeer tussen het bevrijde gebied en Frankrijk is hersteld 4A bevrijd gebied kan men eens per maand via het Bod © Kruis bericht sturen aan familieleden in bezet gebied rifet militair gezag heeft in bevrijd gebied de buigerdienstplicht ingevoerd Dit besluit wordt in de eerste plaats op Walcheren ten uitvoer gebracht Burgerjs worden opgeroepen voor het redden en evaoueren va£ivee het opvissen van drijfhout en tal van andere werkzaamheden In N Brabant is opgericht de H ulp i ctie E ode K rui8 met als doel de ondersteuning van Brabantse oorlogsslac krb w offers In een korte tioespraak voor Herrijzend Nederland heeft Mgr t Hendrikx deze actie in de mijöiadigheid van de luisteraars aanbevolen aan opperbevel heeft meer trans u worden de eerste stappen ondernomen voor het herstel van de schade aangebracht aan de dijken en de droogleggingen van het eilar d De moeilijkheden zijn ontsset end groot Beno dig de machines zoals baggermolensl etc moeten uit Engeland komen Pranl rijk en België moeten 60 000 ton atortsteen leveren Er zijn een half millioen tgkkenbossen nodig voor dé vervaardiging van de zinkstukkan Wanneer men er aan denkt dat deze in noofdzaak per auto moeten worden aangevoerd en elke auto hoog feena 500 takkebossen kan vervoeren krijgt men een denkbeeld van de benodigde transportmiddelen en benzine Na het dichtmaken van de gaten dat gelijk ï J fv ® geschieden hoopt men in 4 a 5 maaiaden het eiland weer droog te hebben In bevrijd gebied is een verbetering ingetreden inzake voer van kolen uit 7 uid Limburg Het ge all portmlddelen ter beachikKinê gesteld BUITENLANDS NIEUWE In België zijn de socialistische ministers uit het Kabinet getreden waarna de regering Pierlot haar ontslag bij den regent heeft Lgediend rinsKarel heeft geweigerd dit ontslag te aanvaarden Men is ontevreden lltLri iYo 2i ni S e socialisatie en de bestraffing vm collabo SndWoirPf J v § VQorl Poolse reg van Lublin er f 2v w ff ® ï ® Poolse ï sg e Londen haar diploma xjieke betrekkingen met Tsj Slowakije verbroken In Bulcariie ziin de vroegere leden van de regentschapsraad Prins Cyril Pilof en Mikof benevens 22 voormalige ministers ter dood veroordeeld KonlS Peter va Joego Siavie heeft toegestemd in de instelling van een regeSschapsrl vpiï fï i f ®® ï ontstemd over de grote bevoegdheden die Hoose yfl g f y Wallace de door Roosevelt beneemde Minlv Handel heeftver leendrBUaterale overeenkomst tussen Ned en O s j S inzie 0 rep at iilr ing 1