De Vrije Pers, donderdag 8 februari 1945

1 8 ÏEBEUAEI 19 5 j w Ww i m I V A N UITGAVE No a 68 zur j jfA j V STEi OR DE TOEKOMST lE VRTJE KATf IE3 EE VEIJ NKEDBSLAKD IsrJ JV SQRGMEN JE yiAINÏIESDMI 0 OJ i flPjf tAPOOL Dl GEUS ÏROM DE VOM DE VKI TE GF J xL u DE WMB LD e NEDERLANDSE B E R I O H T E N De corr van de Hew York Tmes meldde p isuererLtnorBen dab de Ned Ministers vaii Mook Eol v d TeiLpel Soc S en Albarda Wa cerst hun ontslag i bbcn ïL cdiend Djsv Mook heoft aijn oritslag op srond van grondwettelijke overweging inÉ er iend Hij achtte het niet gewenst tegelijkertijd als Min vfJLii Kol en als wnd py Liverueur e eneraal van Ned Indie op te treden De Min v d Tempel en Aib irda hohbcu hun ontsl Jb ingediend daar zij het standpunt deelden van Jin e jr£ er Het ontslag is nog niet aarivaard Dib berioUt is van oi ficiëie zijle niet bo estigd Dim dag meldde B 0 dab 3 Ned Min ui c Lonaen in bevrijd gebied zijn aangekomen Het Ajn Mm J7 an Mook Aol Min Bolkenstein Onderw J en Wetensch a Min van Boeyen Alg xi 3cdien Op het Intenx Vak Ver Congres te Londen zijn 2 Ned af gezanten veitegenwoorcigd R O noendo bier enkel den Heer C van Lienden voox7 bte c van hec opnieuw opr rrici te MV in bevrija geoied In overleg ireü het mil gezag in bovilici gebied is door de Ned Reg een comiK opÊjerien jdie ttet va aagetuk vaa ro i oli j eix her schoil ig der N d arbeid ders ter lirnd zal nemen tct brr tli idlD vp xi werkloosheid Voorz der Conn is Mr Dr A A VeRijn Op 31 i j 1 Pr Beatrix s verjaardag is te Ouder tosch een pakettenaclie vcoi bez eu Ned gehouden Het Ie resultaat van deze actie was dat er xO OOO Kg levunbmiddelen in paketten werd opgehaald Er v ord oc vrijwillig afgosbaans tr jwe rogge en verduurzaamde levensmid Jelen m blik Er zijn geen aardappelen opgehaald daar de Ned autoriteiten ervoor hebben gezoigd dat er voldoende aardappelen voor bezet gebied zalien beschikbaar zijn llien is ven plan de vrijwillige paketactiö over geheel bevrijd gebied uit te breiden liet Vrouwen Hulp Coips zal de peketten onmiddellijk na de beviijding uitreiken Zaterdag j l hield de HulpActie Ibde iximis voor bezet en bevrijd gebied een grote öollecte De opbxengst heeft alle verwacntingen veiie en ven e overtroffen Volgens de eerste telling werd in Eindhoven en omgeving gemiddeld ƒ 5 00 per gezin gesc ionlcen Het Am Rode ruis heeft schepen met voedingsmiddelen naar x e d af ge zonden De schepen heboen oa meik sinaasa pelen textielgoedeien en zeco aan boord De Am Rpg heeft aan de ambassade die in Ned be rijd gebied gevesbie d zbl worden teclinische experts toegevoegd voor de opbouw vtm Ned Voorz van de Comm is do Heer H v Loon zoon van Dr Willbm H v Loon BUITENLANDS Nl EUWS Gictorenavond werd in oen comn uniquó te Londen Washington en Moskou be k s iö gGmarikb dafc de Mcgendh Conf bussen Ct Lirchill Roosevelt en Sbelin op bet ogu ibllk plaabs vïüdi in het Zwarbe Zue gebied Het Ie punt van do to i okingen is de gemeensctiapt elijke over dn ing op Duibsl De chefs v d mil staven zijn reeds bezig met het uibwerkon Voorts zullen bespreking p voerd v i i dcn over de plruinen voor de beaobting van D het econom horib i i ca do organiKsatie voor hob behoud van een langdurige wereldvrede Aan heb eincie van de bespickingen zal een cominuniouü worden uibgegoven In Pclgi is de Keg Pierlob aiV obreaen Uit het concentratiekamp van Bunto Thomas bij Manilla zijn 28 Ned door de Am bev ijd Elba dat © nder Ei bubbuiii geplaabst zal aan Ibalie werden teriiggegeven