De Vrije Pers, donderdag 8 februari 1945

n V K no 68 f a dT Wo T E 1 l OOSTRB Aan de Oder voeüe o o hot cüen iik woe L e b1 zijn be iè de 0 oever van de Oc J te malden 50 Plaatsen 24 uur wiBten ziü daaroij beiuu l L bil KUstrin en Kunersdf 5 km ten werden veroverd waaronder Alt e itz J ei at de beide steden O van Frankfurt Voorts werd 7 Lgierievuur ligëen even Fistrin ei Frankfort a d Odei nder het K ditiUeiievu L als de D tellingen aan de i van Zeil in 25 km ten N W avond aeidde tenslotte ncbc or het stilzwiögen dooï van K i irjn Verder wordt ov de f J e hardnektcig van ver Moskou bewaard De D bericncL vin fij 5 J er de Oder scheidene bruBe ehoofden die de k e enr dere plaatsen ten Z en wel ten Ü W van Kur trin J reserve beschouwen van Kll trii Wia moeten de e borichtLeving f et van plan zijnalhoewel het er steedsmeer P Slii te laten komen Er blijft bewegingl et tot een stabilisatie var het front 1 5e Oder werd Din sdaga m het gehele O front De tweede f tn marin werd gezegd dat devond gemeld in en spec dagox 3r a i Jtaiin 3 km zijn troepen van gen Konje J ll In 0 km in de D stellingen zi n door overgestoken ten Z Vv van en Schux gedxongen De belangiiake plaateen Ohlau r es io c j d af tast werden veroverd en de autoweg crliDA naar Oppei lesneden Intussen rul en de P VS rder onschadelijk emaakt In 9 lIn O Pr woraen de oipsingelde troepen 7 f f Stet in kom ndagen werden 2000 D gevangen éexiomen Uit het geDieo In BudaJeSl geen andeie berichten dan strijd m het gchi d i i i gekend gewerden weer 5600 D gevangen e f J g J J fü generaals de maea t dat sedert hei begnn van het J f f hoge D off gevangen he lolrïeÏÏy SSL n e g sSo L lS iegvelden werd 69 D vliegtuigen ouit gemaakt + pv in het 5e Am leger onder gen ri STTn r NT Gisterenmorgen zi n de P f 4 J arOur en Sauer langs rïï on tot een nieuwe aanval oy ex ge gaan gf j rciei eau werden de Luxemb D gr ens op een lO tal P f J ef e ten nu een aaneen 7 plaatsen veroverd seall front in het Aes en gesloten geheel vormt f f V J IfM j IT van Prik Noor de bovenloop veroverd In e Schneifei sT aan i J q voorstedelioker st aan de M l km f ctodt De Westwal is stellingen doorbroken I 5 f if ifvilezeA glbroken Bij vonden In de Z Elzas werd alle D verz ® f r u hoofdkwartier Neu Breisach werd een grote D f f f het D wlnteroff vai Dec envan gen Lleenhower deelt gg oren Ia Snder 110 000 gevange Jan in nexi jesfcen de D 20 000 manyeiioxt u 860 000 gev nen Sedert D day verloren do D 1 f f rorèiot fsjSal döo LI IITOO £JüO GvDe luchtcoilog wordt de l l f i vielen 700 EA cmcal lT chtmacht voortgezet In de tgelopen naoxxo w frontr bw Cleef en Goch aan belan rijke lll l M ig met nam e achter het fiont ten Z O van f o l l en I aa denburg Kasscl Mainz Koblenz Bor Dinsdag werd het D mduslne en fP p vlif t D afweer waS eraanval op Maagdenburg Leipzig en mnitz 2100 vlie t i ax nieb De tact luchtmacht deed voox g ï f oortdSïïïS amwluen te er install Ook het gebied van Italië kreeg voor aur geblokkeerd duren De Brenner en andeie spo rl fl ftL jS SzSiverd Luchtaanval en VEIilsl OOS JWs Manilla wordt van l f J Slgieo op Corregidor FQr w a nó rlckTFnomen op Balik Papan eh T g g ie uverliezen 700 mosa Saigon on Siam De Jappen Y f f l MS Het vlt met saf ITALISj Nw aa vallen v h 5e Ig ten ZJ yan Bologna L j Hej ambt B ï 51755 01 vcxn Cnurchill is verongelukt 15 inz gedooa waaxuna