De Vrije Pers, donderdag 8 februari 1945

y Nl O 0 il 0 t s Uitgegeven door DE GEUS JE FAINT lENDRAI ONS VOLK PAROOL STENTOR DE TOEKOMST TROÜV DE VONK DE VRUE GEDACHTE DE VRÜE KATHEDER VRLI NEüERLAira DE ïYaüRHEID en NIEUWS ORGANEN No 68 D Donderdag 8 Folrraari 1943 H HRRIGHTSN Uil HEVR UD NEDER LAIü De Ned ministers van Koloniën Opvoeding K 6n W en van Alg Zaken de Heren Van Mook Bolkesteyn en Van Boe en zijn m bevn d geMed aangekomen De eerste zal zich o a bezighouden met dó lecrutering van een leger voor de bevrijding van N O Indié Aan het Intern Wereld Vakbondcongres dat te Londen is begonnen en wafirtu an vertegenwoordigers van 40 landen deelnemen zitten twee Nederl afgevaardigden aon van wie een de heer C v Lienden is voorzitter van het nieuw opgerichte N V V De toestand in alle door de geallieerden bevrijde gebieden houdt de Britse pers voortdurend bezig verheugend dat het niet alleen bij beschouwingen blijft maar dat er werkelijke hulp wordt geboden De voorzitter van het Am Rode Kruis mede dat 50 000 wollen dekens zullen komen voor bevrijd Noderland een schip met melk 3inasappelen etc beschikbaer gesteld door en peneceline een nieuw bekend geneesmiddel Het IS ook daed deelde benevens Curapao os textiel zeep en peneceline een nieuw bekend geneesmiddel De Am regering heeft aan de Ambassade in Nederland een staf van technische experts toegevoegd op het gebied van mechanisatie landboaW eeteelt textiel e d Ondor hen bevindt zich Henry van Loon zoon van Dr Vifiillem van Loon en aan het hoofd staat dhr L B Wheel er A den Doolaard lichtte ons in over een te Helmond opgericht Mastschappelijlj Comit€ dat veel wil werken weinig praten en contact wil leggen tussen de verschillende groepen der bevolking Het Comité heeft 4 afdelingen een voor op vc e ding onderwijs en voorlichting waardoor de bevolking opnieuw geschoold moet worden een voor het bedrijfsleven een om de sociale verhoudingen te bestuderen zwarthandel te bestrijden e d en een contactafdeling die voorstellen wil verzamelen en doorgeven Men wil op deze wijze boven het lijden van deze tijd uitstijgen tot een gezonder en de mocratische o pbouw BU TTENLAND De conferentie tussen Roosevelt Stalin en Churchill is begonnen meldt Londen De toestand in Berlijn wordt door buitenlandse corr geschetst het is een frontstad ook volgens Göbbels Er worden verdedigingswerken aangelegd de eerste luchtdoelartillerie is echter naar de Oder gestuurd Alle textie is opgeëist Bioscopen draaien nog maar meestal alleen voor de Volkssturm die ar instructiefilms ziet Er is een groot tekort aan steenkolen en aardappelen De trams rijden niet meerjer is geen gas en slechts één uur electriciteit per dag De vluchtelingen hebben enkele winkels geplunderd men kan vrijwel alleen nog brood krijgen De v rouwen bestormen de bureaux om inlichtingen over hun mannen terwijl millioenen vluchtelirxgen worden opgevangen en verder geleid veelal in open auto s Epidemiën zijn niet uitgesloten Als hunoristische noot doet een artikel in de Völkisohe Beobachter aan waarin o a gezegd wordt Het is met mogelijk dat de wereld zich niets zou aantrekken van de nood van 90 millicen oprechte en vriendelijke mensen die de wcjeld zo oneindig veel goeds hebben gebracht In Moskou is een congres gehouden van de Russ Orthodoxe kerk was r een werkprogamma voor die kerk werd opgesteld Kerk ondervindt van de staat steun die zij behoeft Conferentie te A thene voortgezet Executie ELAS leden u itgeste ld voor duur confer