De Vrije Pers, donderdag 8 februari 1945

y R o N T N I E TT W Westfront t 4 Am divisies doen een vürrassonde aanval in de Ardennen n zijn op 10 plaatsen de Sauer en de Our overgestoken tussen Clerveaux en Echter naoh Over een front van 220 km van ZoLimburg tot Z Luxen ourg staan de Geall © p Du grondgebied N O van Monschau en V van Schmidt waar de Airieeen halve kjj van verwijderd zijn vorderden de Am Ze staan 1 2 km voor Gem d en 1 km voor ichleiden Er vrordt op sommige punten reeds gevochten in de tv eede iinie der Üegfriedlinie Het 1ste leger staat meer dan 20 km in JJtl Een der Roerdam fien de Urftthalsperre werd bezet Deze dam legelt de watertoestand an de loer en voorziet het industriegebied Keulen van energie Z W van Habscheid werden Grosz Kampenberg en Lützkampen veroverd In de Elzas werd TTeu Breisach tormenderhand genomen en de V oprit van de Rijnbrug van de weg Colmar Prei Iburg werd bezet 6000 Du zijn in de Vogezen ingesloten In Italië plaatselij 1c9 aanvallen van het 5de Am leger Calicano in de Sergio vallei dat in Deo verloren ging werd heroverd De Brenner spoorlijn door bombardementen geblokk Oostfrontt In Oost Pruisen goede vorderingen bij Koninsbergenjin de buitenvaj ten wordi gevochten De haven Pillau wordt bedreigd De Du betitelen hun troepen in O Pruisen reeds als helden een veeg tekeni 30 tanks werden uitgemaakt Ten O van Berlijn stc an de Ru over een breed front aan de Oder N W Küstrin werd Kienitz 20 km stroomafwaarts veroverd Ook werden veroverd Xunersdorf 5 km 0 van Frankfort en Alt Drehwitz 69 vliegt v erden buitgemaakt De Du spreken over 3 Ru bruggenhoofden over de Oder nml ten N van Eüstrin ter Z van Frankfort en ten Z van Fürstenberg op weg naar Stettin hevige strijd bij Pyritz de Ru zouden nog 48 km van Berlijn staan Berlijn is nu ook het strijdtoneel van de Ru luchtmacht soms zwermen honderden Ru toestellen bovei Berlijn In Silezië staken de Ru over een 80 km front de Oder over tussen Breslau © n Oppeln Ohlau Brieg Löwen Rottgan en 50 andere plaatsen werden veroverd De Sovjet troepen naderen l Teisse Daar loopt een belangrijke spoorlijn naar Tajecho Slowakije Breslau wordt nu ook vanuit het Z bedreigd 28 Du vliegt werden buitgemaakt De grote autoweg van Opper Silezië naar Berlijn werd afgesneden Tussen Donau en Balatonmeer werden de Du rerder temiggedren gen Op 5 en 6 Februari werden 16000 gevangenen binnengebracht Sedert 12 Jan het begin van het Ru offensief werden 9 hoge officieren gevangen genomenj w o 5 generaals 8 Du generaals werden gedood Luchtfront Eergistc rnacht bestookten Mosquito s Berlijn Ook centraal en YL Dtl werden aangevallen 1300 bw met 85O jg deden aanvallen op industrieoentra bij Maagdenburg Leipzig en Chemnitz De tp ctische luchtmacht vernielde op 61 plaatsen spoorwegen In Leiden werd een brug vernield waarover Y projeeticlen vervoerd werden Vanuit Italië werden oliefabrieken bij Venen gebombardeerd De Middel Zee luchtvloot maakten 700 vluchten Snelle 4 motorige Bw en jg zwermden gisteravond 2 uur lang boven het gebied tussen Maas en Rjjn Gebombardeerd werden o a Kleef en Loch Ook Maagdenburg Kassei MainZf Coblenz Kassei Düsseldorf en Duisburg werden gebombardeerd Verre Oosten Op Luzon is Gen Mac Arthur na een afwezigheid van 3 jaar en 26 dagen in Manilla teruggekeerd De Am hadden de stad omsingeld en drongen bc schermd door de diiisternis de stad binnen met de grootste omzichtigheid tewerk gaand aangezien zich in de stad duizenden geïnterneerden bevonden 4000 Br en Am vrouwen en kinderen werden bevrijd terwijl onder de gevangenen zich ook vele Nederlanders bevonden van wie slechts enkelen de ge angenschap niet hadden overleefd De Fed Ambassade te Washington maakte bekend de namen van 28 Nederlanders 10 vrouwen 1 kind en 17 mannen die uit het concentratiekamp te Manilla bevrijd zijn Supers bombardeerden Corregidor Op Borneo werd Balikpapan gebombardeerd ook doelen 1 Indo Ghina en Siam werden aangevallen Ve rdere berichten Min Pres Pierlot heeft medegedeeld dat ziin regering zal aftreden H et O gedeelte van Berlijn is geeva Meerd Enkele leden van hot bestuur van Bromberg zijn op last van Plimmler gefussileerd Ditmar zei in een rede voor de Du radio Elk bruggenhoofd der Ru over de Oder is een etterende wonde Aan de Oder wordt het lot van Dtl beslist Bij talloze razzia in de laatste tijd is gebleken dat de Du niets geven om de voorlopige Ausweise Alcohol voor V wapens wordt ve rvaar digd u it aar dapp elschillen door B ol3 en Ma